ZARAČUNAVANJE DAVKA NA DODANO VREDNOST PRI NABAVI IN ZAGOTAVLJANJU DOSTOPA DO ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV V SLOVENIJI IN V EVROPSKI UNIJI

Tilen Mandelj, Miro Pušnik

Povzetek

IZVLEČEK

Davčna zakonodaja v Republiki Sloveniji, kot tudi v Evropski uniji, na področju nabave in zagotavljanja dostopa do elektronskih informacijskih virov ne sledi več hitremu tehnološkemu razvoju. V članku je prikazana elektronska revija kot zelo pomembna oblika razširjanja raziskovalnih rezultatov. Opisani so problemi, ki izhajajo iz Direktive Sveta 2006/112/ES in so prevzeti v slovensko zakonodajo. Navkljub namenu Direktive, da davek na dodano vrednost (DDV) ne bi vplival na mednarodno konkurenčnost, se pokaže ravno nasprotno. Različne vrednosti splošnih in nižjih stopenj DDV in celo različne vrednosti davčnih stopenj za elektronske informacijske vire postavljajo članice Evropske unije v neenakopravne položaje. Opisani so davčni režimi v članicah Evropske unije in odzivi članic na problematiko DDV. V članku je prikazana zahtevnost statusa elektronskih informacijskih virov, kjer jih je le del mogoče obravnavati kot storitev, večji del pa kot nakup blaga v elektronski obliki. Prikazan je tudi konkreten primer simulacije izdatkov za elektronske informacijske vire ob različnih davčnih stopnjah in možne rešitve pri spremembi davčne zakonodaje.

Ključne besede

nabava knjižničnega gradiva; nakup knjižničnega gradiva; davek na dodano vrednost; elektronski informacijski viri

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Dewatripont, M. et al. (2006). Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe. Brussels: European Commision. Pridobljeno 27. 10. 2010 s spletne strani: http://europa.eu.int/comm/

research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. (2006). Uradni list L, št. 347.

Economic analysis of scientific research publishing – a report commissioned by the Wellcome Trust. (2003). London: Wellcome Trust. Pridobljeno 27. 10. 2010 s

spletne strani: http://www.wellcome.ac.uk/About-us/Publications/Reports/Biomedical-science/WTD003181.htm

Fish, C. (2010, 9. september). UTSA opens nation’s first bookless library on a university campus. UTSA.Today. Pridobljeno 10. 10. 2010 s spletne strani: http://www.utsa.edu/today/2010/09/aetlibrary.html

Frankfurt Group Statement on the application of VAT to electronic information services. (2002). Pridobljeno 9. 9. 2010 s spletne strani: http://www.sub.unigoettingen.

de/frankfurtgroup/vat/vast_12.pdf

Fry, J. et al. (2009). Communicating knowledge: how and why researchers publish and disseminate their findings. Bristol: JISC. Pridobljeno 27. 10. 2010 s spletne

strani: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/communicatingknowledge_researchersurvey.pdf

Hovav, A. in Gray P. (2006). Academic electronic journals: past, present, and future. Advances in Computers, 67, 131–175.

Jumard, I. (2001). Tax systems in European Union countries. Paris: OECD Economics Department Working Papers. Pridobljeno 27. 10. 2010 s spletne strani http://ideas.repec.org/p/oec/ecoaaa/301-en.html

Lowery, J. (2010, 29. junij). Engineering Library’s electronic access to be emphasized as physical collection moves. Chronicle Online: Daily News From Cornell University. Pridobljeno 10. 10. 2010 s spletne strani: http://www.news.cornell.edu/stories/June10/Lib.eng.gl.html

Mathis, A. (2004). VAT indicators. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Pridobljeno 27. 10. 2010 s spletne strani http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/vat_indicators.pdf

Mandelj, T., Pušnik, M. in Južnič, P. (2010). Konzorcijsko delovanje in sredstva za mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov v Sloveniji za leto

Knjižnica, 54 (3), 35–52.

Schaffner, A. C. (1994). The future of scientific journals: lesson from the past. Information Technologies & Libraries, 13 (4), 239–247.

Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji (si2010). (2007). Ljubljana: Vlada RS.

Sydel, L. (2010, 8. julij). Stanford ushers in the age of bookless libraries. Npr. Pridobljeno 10. 10. 2010 s spletne strani: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=128361395

Survey on the impact of VAT on libraries and the scientific publication markets. (2006). Liber Quarterly, 16 (3–4). Pridobljeno 27. 10. 2010 s spletnestrani: http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000183/index.html

Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero. (1977). Uradni list L, št. 145.

Štular Sotošek, K. (2005). Vidiki tveganja pri pridobivanju e-virov. V M. Ambrožič (Ur.), Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju: zbornik referatov (str. 37–53). Ljubljana: ZBDS.

Zadnik, N. (2003). Razvoj sistema DDV v Sloveniji in priprave na vstop v EU. Diplomsko delo. Ljubljana: UL, Ekonomska fakulteta. Pridobljeno 27. 10. 2010 s spletne strani: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/zadnik696.pdf

Zakon o davku na dodano vrednost – uradno prečiščeno besedilo (ZDDV-1-UPB2). (2010). Uradni list RS, št. 10.

Žaucer, M. (2002). Nabavni konzorciji – izkušnje Univerze v Ljubljani. V M. Dolgan-Petrič (Ur.), Razvoj visokošolskih knjižnic za univerzo 21. stoletja (str. 109–

. Ljubljana: CTK. Pridobljeno 27. 10. 2010 s spletne strani http://www.ctk.uni-lj.si/Publikacije/2002/Posvet2002-Zaucer.pdf