ČASNIK SLOVENEC V SLOVENSKIH KNJIŽNICAH: MOŽNOSTI KONSERVIRANJA - RESTAVRIRANJA IN REPRODUKCIJE

Jedert Vodopivec, Anja Devetak

Povzetek

IZVLEČEK

Namen raziskave je bil, ugotoviti dejansko stanje zbirk časnika Slovenec po slovenskih knjižnicah, unikatnost zbirke iz uredništva Slovenec, ki jo hrani knjižnica Inštituta zanovejšo zgodovino v Ljubljani (INZ), smiselnost konserviranja in restavriranja te zbirke in možnost prenosa že posnetih mikrofilmov v digitalno obliko. Časnik je izhajal v Ljubljani v letih 1873–1945 ter ponovno med letoma 1991–1996 in predstavlja pomemben del naše nacionalne in kulturne tiskane dediščine. Raziskava zajema samo izvode časnika od leta 1873 pa do leta 1945. Rezultati so predstavljeni v dveh delih. V prvem delu je predstavljen pregled časnika Slovenec po posameznih slovenskih knjižnicah, v drugem delu pa smo se osredotočili na posamezne izvode časnika Slovenec, ki jih hrani knjižnica INZ. Članek navaja podatke o tem, koliko izvodov hranijo posamezne knjižnice, pogostost povpraševanja, v kakšnem stanju je časnik, glavne poškodbe, način hrambe ter dostopnost časnika v vseh vključenih knjižnicah. Natančen popis stanja je izveden le na izvodih časnika iz knjižnice INZ v Ljubljani, ki hrani časnik v vezavi iz uredništva časnika Slovenec. Opravljena raziskava je pokazala, da sta le dve zbirki popolni (NUK in INZ), da je zbirka, ki jo hrani INZ unikatna, da je glavnina izvodov precej poškodovanih, da obstajajo mikrofilmske kopije in da je iz že posnetih mikrofilmov mogoče izdelati uporabno digitalno kopijo. Poškodbe so posledica pogoste uporabe, neustrezne hrambe in slabe kakovosti materialov. Prav zaradi tega bi bilo nujno potrebno gradivo umakniti iz nadaljnje uporabe, ga primerno zaščititi in hraniti, uporabnikom pa zagotoviti dostop do časnika v uporabniku bolj prijazni obliki.

Ključne besede

časnik Slovenec; zaščita; varovanje; hramba; poškodbe; konserviranje; knjižnica; mikrofilmanje; digitalizacija; Slovenec

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Chapman, S., Conway, P. in Kenney R., A. (1999). Digital imaging and preservation microfilm: the future of the hybrid approach for the preservation of brittle books.

Washington.: Council on Library and Information Resources. Pridobljeno 4. 2. 2008 s spletne strani: http://www.clir.org/pubs/archives/hybrid.pdf.

Devetak, A. (2008). Časnik Slovenec: stanje in dostopnost v slovenski praksi. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Peternelj, A. (2005). Mikrofilmanje časopisnega gradiva v Sloveniji. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Rapuš, K. (2003). Stanje, uporaba in zaščita časopisnega gradiva v časopisni čitalnici NUK. Knjižnica, 47 (4), 63–84.

Most, P. van der, Defize, P., in Havermans, J. (2007). Schadeatlas archieven: hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie. Den Haag: Metamorfoze.

Vodopivec, J. (2003). Trajnost dediščine na papirju. Arhivi, 26 (1), 23–30.