MNENJE ŠTUDENTOV O DOSTOPNOSTI ZAKLJUČNIH DEL ŠTUDIJA NA SLOVENSKIH UNIVERZAH

Maja Železnik, Primož Južnič

Povzetek

IZVLEČEK

Med prednosti svetovnega spleta štejemo tudi to, da je mogoče publikacije, ki so bile prej težje dosegljive, približati uporabnikom. To velja tudi za zaključna dela različnih stopenj univerzitetnega študija, ki sodijo med pomemben, a veliko premalo izkoriščen del knjižnične zbirke visokošolskih knjižnic. Publikacije, ki so rezultat raziskovalnega dela, so pomemben vir informacij za študente in raziskovalce določenega področja. Predstavljene so nekatere prednosti, slabosti in nerešena vprašanja v povezavi z omogočanjem spletnega dostopa do zaključnih del študentov. Rezultati empirične raziskave, izvedene v letu 2009 na vseh štirih slovenskih univerzah, so pokazali, kako študentje pri svojem študiju uporabljajo diplomska dela svojih predhodnikov in kako bi jih uporabljali, če bi bila ta zbrana in urejena v skupni zbirki na spletu, ter kaj menijo o tem, da bi bile tudi njihove diplomske naloge dostopne na enak način.

Ključne besede

visokošolske knjižnice; digitalne knjižnice; diplomske naloge; visokošolska dela; siva literatura; ETD; študije uporabnikov

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ambrožič, M. in Rapuš, K. (2008). Projekt DIZZIS – Razvoj digitalne zbirke znanstveno-raziskovalnih in strokovnih publikacij: zaključno poročilo o rezultatih

opravljenega raziskovalnega dela. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 28. 3. 2009 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/2009/pdf/DIZZIS_porocilo_koncno.pdf

Ambrožič, M. (2004). Informacijski viri pri projektnem in raziskovalnem delu. V M. Ambrožič et al., Informacijsko opismenjevanje: priročnik za delo z informacijskimi viri (str. 13–68). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za

šolstvo.

Andrew, T. (2004). Intelectual property and electronic theses. Pridobljeno 5. 4. 2010 s spletne strani: http://www.thesesalive.ac.uk/archive/IP_etheses.pdf

Borgman, C. L. (2003). The invisible library: paradox of the global information infrastructure: challenges faced by libraries and proposed research designs. Library Trends, 51 (4), 652–674.

Edminster, J. in Moxley, J. (2002). Graduate education and the evolving genre of electronic theses and dissertations. Computers and Composition, 19 (1), 89–

Fox, E. A. (ur.). (2004). Electronic theses and dissertations: a sourcebook for educators, students, and librarians. New York, Basel: Marcel Decker.

Južnič, P. (2008). Grey literature in Slovenia - traditional is solved, what’s next? The Grey Journal, 4 (2), 97–104.

Južnič, P. (2009). Grey literature produced and made available by universities - helping future scholars or plagiarists? The Grey Journal, 5 (1), 23–30.

Katz, S. (2004). Inovative hypermedia ETDs and employment in the humanities. V E. A. Fox, E. A. (Ur.). Electronic theses and dissertations: a sourcebook

for educators, students, and librarians (str. 9–18). New York, Basel: Marcel Decker.

Maccoll, J. (2002). Electronic theses and dissertations: a strategy for the UK. Ariadne 32. Pridobljeno 4. 4. 2009 s spletne strani: http://www.ariadne.ac.uk/issue32/theses-dissertations/

Moxley, J. M. (2001). Universities should require electronic theses and dissertations. Educause Quarterly, 3, 61–63. Pridobljeno 4. 6. 2010 s spletne strani: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eqm0139.pdf

Park, E. G., Zou Q. in Mcknight, D. (2006). Electronic thesis initiative: pilot project of McGill University Montreal. Program, 41 (1), 81–91.

Pokorn, D., Krstulović, Z. in Štular-Sotošek, K. (2009). Dostop do elektronskih virov - delovanje digitalne knjižnice Slovenije. Organizacija znanja, 14 (4). Pridobljeno 4. 6. 2010 s spletne strani: http://splet02.izum.si/cobiss-oz/news.jsp?apl=/2009_4/ar11.jsp

Stock, C. (2008). Open access to full text and ETDs in Europe: improving accessibility through the choice of language? The Grey Journal, 4 (2), 73–82.

Wood, G. (2004). Academic original sin: plagiarism, the internet and librarians. The Journal of Academic Librarianship, 30 (3), 237–242.

Yiotis, K. (2008). Electronic theses and dissertation (ETD) repositories. What are they? Where do they come from? How do they work? OCLC Systems and Services, 24 (2), 101–115.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (2006). Uradni list RS, št. 69.

Žumer, V. (2007). Roki hranjenja dokumentarnega gradiva Univerze in njenih članic. V J. Ciperle (Ur.), Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani (str. 31–51). Ljubljana: Univerza v Ljubljani.