KONZORCIJSKO DELOVANJE IN SREDSTVA ZA MEDNARODNO ZNANSTVENO LITERATURO IN BAZE PODATKOV V SLOVENIJI ZA LETO 2010

Tilen Mandelj, Miro Pušnik, Primož Južnič

Povzetek

IZVLEČEK

Objavljanje v znanstvenih revijah je eden temeljnih načinov znanstvenega komuniciranja. Poleg tega igrajo znanstvene revije ključno vlogo v sistemih ocenjevanja znanstvene odličnosti in so kot takšne nepogrešljiv del znanstvene infrastrukture, o čemer priča tudi njihova visoka uporaba. V članku je predstavljeno delovanje konzorcijske nabave v Sloveniji, za katero skrbi Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK). V letu 2009 je tako število vpogledov znotraj konzorcijev znašalo že 829.576, kar znaša za 33 % več kot v letu 2008 oziroma za kar 178 % več kot v letu 2006. Podlaga za uspešno delovanje konzorcijev je jasna strategija Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), ki podpira konzorcijsko povezovanje knjižnic in sofinancira nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov. V letu 2009 je ta znesek znašal 3.520.000 EUR, od tega je bilo za sofinanciranje konzorcijske dejavnosti namenjenih 1.421.458 EUR ali kar 419 % več v primerjavi z letom 2008. To je omogočilo pridružitev osmih novih konzorcijskih članic – iz 14 v letu 2009 na 22 ustanov v letu 2010. Predstavljene so pozitivne posledice dviga sofinanciranja konzorcijske nabave tuje znanstvene literature.

Ključne besede

knjižnični konzorciji; konzorcijski modeli; znanstvene revije; Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Almost 500 open access titles indexed in ISI Web of Science. (2009, 20. november). Transforming scholarly communication: a blog. Pridobljeno 10. 8. 2010 s spletne strani: http://blog.lib.umn.edu/scholcom/accessdenied/206168.html

Bawden, D. (2006). Users, user studies and human information behaviour: a three-decade perspective on Tom Wilson’s ‘‘On user studies and information needs”. Journal of Documentation, 62 (6), 671–679.

Dassa, M., Kosmopoulos, C. in Pumain, D. (2010). JournalBase: a comparative international study of scientific journal databases in the social sciences and the humanities (SSH). Cybergeo. Pridobljeno 3. 7. 2010 s spletne strani: http://cybergeo.revues.org/index22862.html

E-journals: their use, value and impact: a Research Information Network report. (2009). Pridobljeno 3. 7. 2010 s spletne strani: www.rin.ac.uk/system/files/attachments/E-journals-report.pdf

Eigenfactor.org: ranking and mapping scientific knowledge. (2010). Pridobljeno 3. 7. 2010 s spletne strani: http://www.eigenfactor.org/methods.htm

Frandsen, T. F. (2009). The integration of open access journals in the scholarly communication system: three science fields. Information Processing and Management, 45 (1), 131–141.

Garfield, E. (2006). The history and meaning of the journal impact factor. JAMA, 295 (1), 90–93.

Giordano, T. (2002). Library consortium models in Europe: a comparative analysis. Alexandria, 14 (1), 41–52.

Giordano, T. (2003). Library consortia in Western Europe. V M. Drake (Ur.), Encyclopedia of library and information science (str. 1613–1619). New York; Basel

: M. Dekker.

González-Pereiraa B., Guerrero-Boteb, V. P. in Moya-Anegónc, F. (2009). The SJR indicator: a new indicator of journals’ scientific prestige. Pridobljeno 22. 4. 2010 s spletne strani: http://arxiv.org/pdf/0912.4141v1

Jamali H. R. in Nicholas, D. (2010). Interdisciplinarity and the informationseeking behavior of scientists. Information Processing and Management, 46 (2), 233–243.

Južnič, P. (2009). Using a decision grid process to evaluate library collections and e-journals. New Library World, 110 (2–3), 341–356.

Mandelj T. in Pušnik M. (2010, 17. junij). Vlada je držala obljubo – dala je več denarja. Delo, 54.

McVeigh, M. E. (2004). Open access journals in the ISI citation databases: analysis of impact factors and citation patterns: a citation study from Thomson Scientific. Pridobljeno 22. 4. 2010 s spletne strani: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/openaccesscitations2.pdf

Moed, H. F. (2007). The effect of ’Open Access’ upon citation impact: an analysis of ArXiv’s condensed matter section. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58 (13), 2047–2054.

Nicholas, D., Rowlands, I., Huntington, P., Jamali, H. R. in Salazar, P. H. (2010). Diversity in the e-journal use and information-seeking behaviour of UK researchers. Journal of Documentation, 66 (3), 409–433.

Reality bites: periodicals price survey. (2009). Pridobljeno 22. 4. 2010 s spletne strani: http://www.libraryjournal.com/article/CA6651248.html

Reinhardt, W. in Boekhorts, P. T. (2001). Library consortia in Germany. Liber Quarterly, 11 (1), 67–79.

Rowse, M. (2003). The consortium site license: a sustainable model? Libri, 53 (1), 1–10.

Rožić, A. in Kotar, M. (2009). Problematika financiranja nakupa znanstvene literature in podatkovnih zbirk v Republiki Sloveniji. Šolska knjižnica, 19 (1), 4–10

Scheman, R. (2005). Journal content licensing. Pridobljeno 22. 4. 2010 s spletne strani: http://www.sheridanpress.com/assets/pdf/jrnl_content_licensing.pdf

Sciverse. (2010). Scopus in detail: what does it cover. Pridobljeno 8. 8. 2010 s spletne strani: http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts/

Smith, E. T. (2003). Changes in faculty reading behaviours: the impact of electronic journals on the University of Georgia. Journal of Academic Librarianship, 29 (3), 162–168.

Stock, G. W. (2009). The inflation of impact factors of scientific journals. ChemPhysChem, 10, 2193–2196. Pridobljeno 3. 7. 2010 s spletne strani: http://wwwalt.phil-fak.uni-duesseldorf.de/infowiss/admin/public_dateien/files/

/1252916449inflation_.pdf

Štular - Sotošek, K. (2005). Vidiki tveganja pri pridobivanju e-virov. V M. Ambrožič (Ur.), Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju: zbornik referatov (str. 37–53). Ljubljana: ZBDS.

Tenopir, C., King, D. W., Edwards, S., in Lei, W. (2009). Electronic journals and changes in scholarly article seeking and reading patterns. Aslib Proceedings, 61 (1), 5–32.

Testa, J. (2010). The Thompson Reuters journal selection process. Pridobljeno 3. 5. 2010 s spletne strani: http://wokinfo.com/benefits/essays/journalselection

Van Raan, A. F. J. (1997). The future of the quality assurance system: its impact on the social and professional recognition in the era of electronic publishing. Journal of Information Science, 23 (6), 445–450.

Vilar, P. in Žumer, M. (2008) Kako uporabniki različnih strok zaznavajo uporabniško prijaznost vmesnikov sistemov za poizvedovanje. Knjižnica, 52 (2–3), 71–93.

Voorbij, H. in Ongering, H. (2006). The use of electronic journals by Dutch researchers: a descriptive and exploratory Study. The Journal of Academic Librarianship, 32 (3), 223–237.

West, J. D., Bergstrom, T. C. in Bergstrom, C. T. (2010). The EigenfactorTM metrics: a network approach to assessing scholarly journals. College and Research Libraries, 71 (3), 236–244. Pridobljeno 3. 7. 2010 s spletne strani: http://octavia.zoology.washington.edu/people/jevin/Documents/West2010CRL.pdf

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Žaucer, M. (2002). Nabavni konzorciji – izkušnje Univerze v Ljubljani. V M. Dolgan-Petrič (Ur.), Razvoj visokošolskih knjižnic za univerzo 21. stoletja (str. 109–

. Ljubljana: CTK. Pridobljeno 22. 4. 2010 s spletne strani: http://www.ctk.uni-lj.si/Publikacije/2002/Posvet2002-Zaucer.pdf

Žaucer, M. (2004). Dosežki in trendi konzorcijev ter drugih knjižničnih združb. V A. Rožič, et al. (Ur.), Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije (str. 177–183). Ljubljana: ZBDS. Pridobljeno 22. 4. 2010 s spletne strani: http://publikacije.zbds-zveza.si/zborniki2005-01/zaucer.pdf