MEDKULTURNI DIALOG V ŠOLSKI KNJIŽNICI

  • Barbara Hanuš
Ključne besede: medkulturni dialog, migranti, pismenost, bralna motivacija, komunikacija

Povzetek

IZVLEČEK

Danes se v marsikateri državi srečujejo z nenadnim in močnim porastom števila migrantskih otrok, kar močno vpliva na izobraževalne sisteme. Šolska knjižnica ima pomembno vlogo pri razvijanju medkulturnega dialoga, saj hrani gradivo v več jezikih in razvija raznolike oblike dela z mladimi. Leposlovna in poučna dela omogočajo vpogled v bogastvo navad in kultur, odstirajo različne življenjske zgodbe in spodbujajo razmislek o drugačnosti. V mladinski knjižnici se tesno prepletata medgeneracijski in medkulturni dialog. V okolju, kjer je veliko priseljencev, je pomembno, da knjižnica upošteva njihove potrebe in poleg mladih vabi še njihove starše. Predstavljen je primer šole, kjer materni jezik večine učencev ni slovenščina. Dejavnosti, ki potekajo v knjižnici, spodbujajo zanimanje za učenje jezika okolja, saj dobro razvita pismenost pomembno vpliva na učni uspeh otrok, ob hkratnem upoštevanju dejstva, da le zavedanje lastne kulturne identitete omogoča razumevanje drugih kultur.

Biografija avtorja

Barbara Hanuš
Mag. Barbara Hanuš    je bibliotekarka in učiteljica, zaposlena na OŠ Livada, Ljubljana.Naslov: Koroška 14, 1000 Ljubljana.

Literatura

Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland. (1983). Grünwald: Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht.

Čok, L. (2008). Medkulturna uzaveščenost kot osebnostna vrednota. Pedagoška obzorja, 23(1), 86–100.

Dejavniki uspešnosti šolskih sistemov v raziskavah PISA 2000: šolski sistem skozi oči raziskave PISA. (2008). Ljubljana: Nacionalni center PISA, Pedagoški inštitut.

Grosman, M. (2004). Književnost v medkulturnem položaju. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Hanuš, B. & Neuman, T. (1987). Delo z otroki drugih narodov in narodnosti v Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha. V: Drugačnost otrok v naši šoli: zbornik s strokovnega posvetovanja, Ljubljana, 17. in 18. september 1986 (str. 302–307). Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.

Hanuš, B. (1998). Branju prijazne šole. V: Branje – skrb vseh : 2. strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije, Ljubljana, 21. in 22. november 1997 (str. 41–49). Ljubljana: Bralno društvo Slovenije.

Knez, M. (2008). Jezikovna integracija otrok priseljencev v slovenski osnovni šoli. V: Jeziki v izobraževanju : zbornik prispevkov konference, Ljubljana, 25.–26. septembra 2008 (str. 155–163). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Istance, D. (2008). Smernice za šolanje in novosti na področju izobraževanja v skladu z zadnjimi analizami OECD. Dostopno na spletni strani http://www.mss.gov.si/si/predsedovanje_eu/dogodki/tematska_konferenca/#c16

Ivšek, M. (2008). Kompetence – da ali ne? V: Jeziki v izobraževanju : zbornik prispevkov konference, Ljubljana, 25.–26. septembra 2008 (str. 273–282). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Medkulturni dialog - trdni temelj za prihodnost: napoved okrogle mize, 12. marec 2008. Dostopno na spletni strani http://evropa.gov.si/koledar/2008/03/

Qualität in multikulturellen Schulen. Dostopno na spletni strani http://www.quims.ch

Schmitt, G. (1980). Izobrazba učiteljev otrok tujcev skozi študij zdomske pedagogike. V: Otroci naših delavcev na začasnem delu v tujini: njihov položaj, izobraževalna pot in osebnostne značilnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Priloga 8.

Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007). Dostopno na spletni strani

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/Strategija_vkljucevanje_migrantov.doc

Šetinc, M. (1985). Otroci naših delavcev na začasnem delu v tujini: njihov položaj, izobraževalna pot in osebnostne značilnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Učenje – skriti zaklad: poročilo Mednarodne komisije o izobraževanju za enaindvajseto stoletje (1996). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.

Vojnović, G. (2008). Čefurji raus! Ljubljana: Študentska založba.

Where Immigrant Students Succeed – A Comparative Review of Performance and Engagement in Pisa 2003. (2006). Pariz: OECD.

WHITE Paper on Intercultural Dialog. 2008. Strasbourg. Dostopno na spletni strani htttp://www.coe.int/dialogue

Zelena knjiga: Migracije in mobilnost: izzivi in priložnosti za izobraževalne sisteme v EU. Dostopno na spletni strani http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=COM:2008:0423:FIN:SL:PDF

Zorko, U. (2008). Vodič po vesti neke večine. V: Čefurji raus! (str. 184–199). Ljubljana; Študentska založba.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI