KNJIŽNA ZBIRKA P. ŽIGE ŠKERPINA V LJUBLJANSKEM FRANČIŠKANSKEM SAMOSTANU

Avtorji

  • Sonja Svoljšak

Ključne besede:

frančiškanske knjižnice, teološke knjižnice, samostanske knjižnice, Frančiškanski samostan Ljubljana, kulturna zgodovina, barok, Žiga Škerpin, dekorativne knjižne vezave

Povzetek

IZVLEČEK

V prispevku so predstavljene okoliščine nastanka ter temeljne ugotovitve o knjižni zbirki, ki jo je za potrebe ljubljanskega frančiškanskega samostana v prvi polovici 18. stoletja pridobil p. Žiga Škerpin (1689–1755). V uvodu je podan kratek oris predhodnih izhodišč za raziskavo zbirke, predstavljene pa so tudi osnovne hipoteze. Temu sledita predstavitev zgodovine ljubljanske frančiškanske knjižnice od začetkov do 18. stoletja, ki vključuje tudi kratek življenjepis p. Žige Škerpina ter kratek opis trenutnega stanja in ureditve gradiva v knjižnici. Prispevek se nadaljuje z opisom metodološkega pristopa k raziskavi zbirke, zaključijo pa ga analiza in sklepne ugotovitve o kvalitativnih in kvantitativnih značilnostih zbirke ter značilnostih dekorativnih motivov in obrez na vezavah Škerpinovih knjig.

Biografija avtorja

Sonja Svoljšak

Dr. Sonja Svoljšak, bibliotekarka, je zaposlena v Narodni in univerzitetniknjižnici kot vodja Zbirke starih tiskov.Naslov: Ježa 40, 1231 ČrnučeNaslov elektronske pošte: sonja.svoljsak@nuk.uni-lj.si

Literatura

Bahor, S. (1997). Ljubljana 3: Frančiškanski samostan – Knjižnica = Laibach 3: Bibliothek der Franziskanerklosters. V: B. Fabian & Jakac-Bizjak, V. (Ur.), Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa, zv. 9 (str. 198–199).

Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann.

Bahor, S. (2003). Razvoj in pomen starejših samostanskih knjižnic in njihov položaj v sodobnem knjižničnem informacijskem sistemu v Sloveniji. Magistrsko delo. Ljubljana. Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Berčič, B. (2000). O knjigah in knjižničarstvu: razvojne študije in analize. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Cockx - Indestenge, E. (1998). L’ atelier de reliure du Collège des Jésuites à Bruxelles, 1630–1685. V: C. Sorgeloos (Ur.), Mélanges d’ histoire de la reliure offerts à George Colin (str. 165–176). Bruxelles: Libraire Fl. Tulkens.

Dolar, J. (1993). Knjižnica frančiškanskega samostana v Kamniku. V: E. Cevc (Ur.), 500 let frančiškanov v Kamniku: zbornik referatov zgodovinskega simpozija (str. 44–48). Kamnik: Kulturni center Kamnik.

Dolar, J. (2000). Knjižnica frančiškanskega samostana v Ljubljani. V: S. Kranjc (Ur.), Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja (str. 434–455). Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega

oznanjenja.

Dular, A. (2002). Živeti od knjig: zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja. Ljubljana: Narodni Muzej Slovenije.

Federici, C. (1997). Popis srednjeveških vezav v Italiji. V: J. Vodopivec & N. Golob (Ur.), Konserviranje knjig in papirja: zbornik razprav (str. 119–127). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Friš, D. (2000). Frančiškanski samostan Marijinega oznanjenja po letu 1903. V: S. Kranjc (Ur.), Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja (str. 219–255). Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenja.

Golob, N. (1994). Srednjeveški kodeksi iz Stične: XII. stoletje. Ljubljana: Slovenska knjiga.

Golob, N. (2002). Kadelne iniciale v dveh volumnih frančiškanskega Graduala. Zbornik za umetnostno zgodovino, 38, 152–183.

Golob, N. (2007). Decorated edges: works of art as evidence. Bibliologia: an international journal of bibliography, library science, history of typography ad the

book, 2, 249–263.

Gspan, A. & Badalić, J. (1957). Inkunabule v Sloveniji. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Hand bookbindings. Edge decoration. (2004). New Jersey: Princeton Universitiy library. Pridobljeno 15. 6. 2006 s spletne strani: http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/hb/cases/edgedecoration/index.html

Hohl, W. (2003). Die Buchbinder von Graz. Graz: Hauptbibliothek. Pridobljeno 1. 11. 2005 s spletne strani: http://www.kfunigraz.ac.at/ub/sosa/einband/buchbinder/doc/bb_graz_einleitung.doc

Kodrič - Dačić, E. (2006). Zgodovina NUK: časovni trak. V D. Balažic (Ur.), Slovenska nacionalna knjižnica (str. 15–39). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kos, M. & Stele, F. (1931). Srednjeveški rokopisi v Sloveniji. Ljubljana: Slovensko umetnostno-zgodovinsko društvo.

Lackner, F. et al. (2006). Katalog der mittelalterlichen Handschriften bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in der Zentralbibliothek der Wiener Franziskanerprovinz in Graz. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Lesar, M. (2000). Nekdanji ljubljanski frančiškanski samostan, njegova arhitektura in oprema. V: S. Kranjc (Ur.), Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja (str. 149–200). Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenja.

Miklavčič, M. (1967). Skerpin Ziga. V: Slovenski biografski leksikon (str. 329). Ljubljana: SAZU.

Mlinarič, J. (2000). Frančiškanski samostan od ustanovitve okoli leta 1240 do preselitve leta 1784. V: S. Kranjc (Ur.), Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja (str. 81–149). Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenja.

Ožinger, A. (2000). Frančiškanski samostan v Ljubljani od preselitve leta 1784 do leta 1903. V: S. Kranjc (Ur.), Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja (str. 201–219). Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenja.

Pivec - Stele, M. (1971). Srednjeveške knjižnice v Sloveniji. Knjižnica, 15 (3–4), 87–97.

Svoljšak, S. (2002). Membra disiecta: iz sklopa vezav 17., 18. in 19. stoletja v knjižnici frančiškanskega samostana v Ljubljani. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska

fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Svoljšak, S. (2007). Knjižna zbirka p. Žige Škerpina (1689–1755) v ljubljanskem frančiškanskem samostanu. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Škofljanec, J. (2000). Red manjših bratov (O.F.M.) in provinca Sv. Križa. V: S. Kranjc (Ur.), Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja (str. 10–79). Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenja.

Usenik, S. (1999). Frančiškanska knjižnica v Ljubljani. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Vodopivec, J. (2003). Trajnost dediščine na papirju. Arhivi, 26 (1), 23–30.

Prenosi

Objavljeno

2013-09-10

Kako citirati

Svoljšak, S. (2013). KNJIŽNA ZBIRKA P. ŽIGE ŠKERPINA V LJUBLJANSKEM FRANČIŠKANSKEM SAMOSTANU. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 53(1-2). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5934

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)