»NAJBOLJ BRANE KNJIGE« V SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNICAH

Petra Jager

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek analizira sto najbolj izposojanih naslovov v splošnih knjižnicah v luči bralne kulture in poslanstva splošne knjižnice. Z zvrstnega, vsebinskega in kvalitativnega vidika predstavi literaturo, ki si jo uporabniki splošnih knjižnic v Sloveniji najbolj izposojajo.Raziskava se omejuje na sto »Najbolj branih knjig« v slovenskih splošnih knjižnicah med letoma 2002 in 2007. V obravnavano bazo podatkov, ki jo od leta 2002 vodi Inštitut informacijskih znanosti, so vključene splošne knjižnice, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI in imajo avtomatizirano izposojo. Podatki o najbolj izposojanih naslovih kažejo velik kvalitativni razkorak med zastopano popularno literaturo in zahtevnejšo, umetniško književnostjo, ki jo predstavljajo predvsem naslovi domačega branja. Sodeč po seznamu najbolj izposojanih naslovov se številčno najbolj zastopani interesi uporabnikov oddaljujejo od razvojnih ciljev splošnih knjižnic.

Ključne besede

najbolj brane knjige; izposoja; splošne knjižnice; bralna kultura

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Breznik, Maja (et al.) (2005). Knjižna kultura. Ljubljana: UMCo.

Dolar, Jaro (1982). Spomin človeštva. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Fischer, S. R. (2003). A History of Reading. London: Reaktion Books.

Hladnik, Miran (1983). Trivialna literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kos, Janko (1996). Očrt literarne teorije. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Nacionalni program za kulturo (2007). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 5. 7. 2008 s spletne strani http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predlogi_zakonov/osnutek_NPK.pdf

Manguel, Alberto (1996). Zgodovina branja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Pirjevec, Avgust (1940). Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba sv. Mohorja.

Quick, Amanda (2005). Skrivnostni čar. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Standardi za splošne knjižnice (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 6. 4. 2008 s spletne strani http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Podrocja/NSKD/standardi_spl_k_sprejeti.pdf

Steel, Daniel (2002). Poroka. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Wooding, Chris (1999). Viharno nebo. 1. zvezek. Ljubljana: Grlica.

Zakon o knjižničarstvu. Uradni list Republike Slovenije, št. 87/2001.