GOZDARSKA KNJIŽNICA OB SVOJI 60-LETNICI

Teja Koler-Povh, Maja Božič

Povzetek

IZVLEČEK

Gozdarska knjižnica je bila ustanovljena leta 1948 pri Gozdarskem inštitutu Slovenije. Danes je specialna knjižnica inštituta in Zavoda za gozdove Slovenije in hkrati visokošolska knjižnica Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete. S svojo INDOK službo je edini informacijski center in posrednik znanstveno-tehniških informacij in literature za področja gozdarstva v Sloveniji. Je tudi osnovna zakladnica virov za zgodovino gozdov in gozdarstva na Slovenskem. V šestdesetih letih delovanja je zbrala več kot 41 000 enot knjižničnega gradiva. V šestdesetih letih obstoja je bilo vanjo včlanjenih preko 7000 uporabnikov. Letno ima okoli 500 aktivnih uporabnikov in izposodi preko 18 000 enot gradiva. Že od vsega začetka dobro sodeluje z mnogimi domačimi in tujimi ustanovami. Od majhne knjižnice s skromnim, a dragocenim gradivom, hranjenim v majhni sobi, se je razvila v virtualno knjižnico 21. stoletja.

Ključne besede

Gozdarska knjižnica; dokumentalistika; zgodovina; gozdarstvo; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bartol, T., Bradač, J. Hočevar, I., Koler - Povh, T., Siard, N., Stopar, K. (2000). Navodila za oblikovanje pisnih diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 23 str.

Biškup, J., Bertović, S., Čampa, L., Klanjščekl, V., Koler - Povh, T. (1996–2000).. Hrvatski šumarski životopisni leksikon = Biographic lexicon of Croatian foresters. Zagreb: Tutiz leksika, Zv. 1–5.

Bradač, J., Geč, T., Goršič, M., Hočevar, I., Koler - Povh, T., Kmecl, E. (1996). AGLINET, AGRIS, CABI, ELFIS, IFIS, COBISS - informacijske poti za biotehniko. V N. Češnovar (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Organizacijski, tehnološki in komunikacijski izzivi v specialnih knjižnicah : Zbornik referatov (str. 33–40). Ljubljana: Centralna

tehniška knjižnica.

Čokl, M., Koler - Povh, T., Kozina, A., Lipoglavšek, M. Pavle, M., Smolej,I., Škulj, D., Žigon, J. (2001). Lexicon silvestre. P. 1, Gozdarski slovar z razlagami. 1. izd. v slovenščini. Eberswalde: Förderverein “Lexicon silvestre”. Ljubljana: Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, 91 str.

Kerec, D. (1981). Razvoj in poslovanje Gozdarske knjižnice pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani in Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 39 str.

Kerec - Kovač, M. D.(1997). Uporabniki Gozdarske knjižnice v 50 letni zgodovini Gozdarskega inštituta Slovenije. V M. Jurc (Ur.), Znanje za gozd : Zbornik ob 50. obletnici obstoja in delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije (str. 449–454). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije.

Koler, T. (1990). Svetovni sistem znanstvenih in tehniških informacij in gozdarstvo. Gozdarski vestnik 48 (9), 420–423.

Koler, T., Zorn - Pogorelc, M. (1990). Jugoslovanski in slovenski sistem znanstveno tehniških informacij za gozdarstvo. Gozdarski vestnik 48 (9), 424–428.

Koler, T., Zorn - Pogorelc, M.(1990). Slovenski sistem znanstveno tehniških informacij za gozdarstvo. V Tehnologije suvremenog komuniciranja : Zbornik radova (str. 307–316). Zagreb: Savez inženjera i tehničara Hrvatske.

Koler - Povh, T. (1992). Der Informationsdienst der forstwissenschaftlichen Bibliothek in Ljubljana, Slowenien. V A. Kempff (Ur.). Information systems serving forestry research : a pre-print collection of IUFRO S6.03 and P6.01

contributions at the centennial meeting in Berlin, 2–3 September 1992 (str. 51–55). Birmensdorf: IUFRO.

Koler - Povh, T. (1993). Indok služba Gozdarske knjižnice. Gozdarski vestnik, 51 (10), 466–470.

Koler - Povh, T. (1994). The INDOC service of Forestry Library in Ljubljana (Slovenia) and its information. V Retrieval and exchange of scientific forestry information in Europe : programme et résumés (str. 12–13). Nancy [etc.]: IUFRO Subject Group S 6-03.

Koler - Povh, T. (1995). Tezaver slovenske gozdarske terminologije z dodatkom angleške verzije : teorija in primer s področja pridobivanja gozdnih proizvodov.

Magistrsko delo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 128 str.

Koler - Povh, T. (1997a). Gozdarska knjižnica in INDOK dejavnost nekoč in danes. V M. Jurc in M. Hočevar (Ur.), Znanje za gozd: Zbornik ob 50. obletnici obstoja in delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije (str. 433–448).

Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije.

Koler - Povh, T. (1997b). Razvoj tehniške in gozdarske terminologije v svetu in Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva, (47), 211–240.

Koler - Povh, T. (1998). Vključenost revij v zbirko Science Citation Index in faktor vpliva revij - primer za področja gozdarstva. Gozdarski vestnik, 56 (10), 487–488.

Koler - Povh, T., Lipoglavšek M. (1998). Slovenska gozdarska terminologija v obdobju 1983–1997. V M. Humar (Ur.). Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje : zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno-tehničnem izrazju, Ljubljana, 22.–23. maja 1997 (str. 51–56). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni

center SAZU, Založba ZRC.

Koler - Povh, T. (1999). Dejavnik vpliva pri revijah s področij gozdarstva in vrednotenje rezultatov raziskovalnega dela po merilih Ministrstva za znanost

in tehnologijo ter Univerze v Ljubljani. Gozdarski vestnik, 57 (9), 412–415.

Koler - Povh, T., Jarni, K. (2000). Analiza publicistične dejavnosti raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije v obdobju 1993–1999 po klasifikaciji IUFRO. Študija. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Indok dejavnost Gozdarske knjižnice, 26 str.

Koler - Povh, T. (2001). Mednarodno odmevne revije za gozdarstvo in njihov dejavnik vpliva. Gozdarski vestnik 59 (3), 164–166.

Koler - Povh, T. , Puschner, M. (2001). Pregled periodičnih publikacij Gozdarske knjižnice. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta,

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 51 str.

Koler - Povh, T., Krajnc, R. (2002). Bibliometrijska analiza uspešnosti dela raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije v letih 1999–2002. Študija. Ljubljana,

Gozdarski inštitut Slovenije, Indok dejavnost Gozdarske knjižnice, 75 str.

Robek, R., Koler - Povh, T. (1994). Izgradnja in vodenje evidence strokovnih virov s programskim paketom CDS/ISIS. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, 15 str.

Stopar, K., Bradač, J., Koler - Povh, T., Kramarič, F. (1998). Vključevanje člankov iz Zbornika Biotehniške fakultete – Kmetijstvo v podatkovne zbirke AGRICOLA, AGRIS in CAB ter njihovo prekrivanje. Zbornik Biotehniške

fakultete Univerze v Ljubljani – Kmetijstvo, (71), 189–198.

Zorn, M. (1984). Vloga arhivskega gradiva v Gozdarski knjižnici. V B. Anko (Ur.), Pomen zgodovinske perspektive v gozdarstvu. Gozdarski študijski dnevi (str. 241–249). Ljubljana: Univerza EK v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo.

Zorn - Pogorelc, M. (1992). Gozdarska decimalna klasifikacija. GDK. Dopolnjena slovenska popolna različica. Ljubljana : Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti in Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 174 str.