KNJIŽNIČAR V NOVEM PLAČNEM SISTEMU JAVNIH USLUŽBENCEV

  • Sabina Fras Popović
Ključne besede: plače, knjižničarji, javni sektor, zakonodaja, napredovanja

Povzetek

IZVLEČEK

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo in 17/08) na novo določa sistem plač javnih uslužbencev. Do sedaj so bila delovna mesta knjižničarjev v različnem delovnem okolju in pod različnimi pristojnimi ministrstvi različno ovrednotena, hkrati pa so veljala različna merila za napredovanje v strokovne nazive in tudi za napredovanje v plačne razrede. Prizadevanja stroke so bila naravnana v vzpostavitev enotnega sistema napredovanja za vse strokovne knjižnične delavce v vseh vrstah knjižnic. V prispevku poskušamo ob pregledu strokovnih člankov izpostaviti tiste probleme o položaju knjižničarja v plačnem sistemu, na katere je opozarjala stroka, hkrati pa ob tem iščemo odgovor na vprašanje o tem, ali je bila stroka pri reševanju teh problemov uspešna oziroma zanima nas, kje v novem plačnem sistemu najdemo knjižničarja. Ob tem bomo poskušali odgovoriti tudi na vprašanje, ali v novem sistemu obstajajo enotni kriteriji za napredovanje knjižničarjev.

Biografija avtorja

Sabina Fras Popović
Mag. Sabina Fras Popović, bibliotekarka, je zaposlena v Mariborski knjižnicikot vodja Oddelka za knjižnično mrežo.Naslov: Rotovški trg 2, 2000 MariborNaslov elektronske pošte: sabina.fras-popovic@mb.sik.si

Literatura

Ambrožič, et al. (2006). Stanje in odprta vprašanja visokošolskega knjižničarstva v Sloveniji. Organizacija znanja, 11(4), 170–174.

Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. 2008. Uradni list RS, 60.

Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji . (2008). Uradni list RS, 60.

Aneks h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost. (2008). Uradni list RS, 61.

Dolgan - Petrič, M. (2005). Razvoj kariere in kadrovski management v knjižnicah. Pridobljeno 17. 8. 2008 s spletne strani http://www.zbds-zveza.si/portoroz2005/3_3_ppt2005Petric.ppt

Dolgan - Petrič, M. (2005). Razvoj kariere in kadrovski management v knjižnicah. V Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju: Zbornik referatov. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, str.

–264.

Fras Popović, S. (2008). Knjižnica brez knjižničarja ali kaj je prinesel enotni plačni sistem slovenskemu knjižničarstvu? Razmišljanje o dogajanju ob uvajanju novega plačnega sistema. Knjižničarske novice, 18(8). Pridobljeno 22. 8. 2008 s spletne strani http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/2008_8_knjiznica.asp.

Gradišar, V. Češnovar, N. (1997). Kaj motivira knjižničarje zaposlene v javnih zavodih. Knjižnica, 41(2/3), 75–88.

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov. (2008). Pridobljeno 16. 7. 2008 s spletne strani http://www.mju.gov.si/si/placni_sistem/katalog_funkcij_

delovnih_mest_in_nazivov

Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS. (2008). Uradni list RS, 57.

Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede KPSM. (2008). Uradni list RS, 57.

Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. (2008). Uradni list RS, 60.

Kurnik Zupanič, S. (1998). Napredovanje na delovnem mestu. Knjižnica, 42(2/3), 107–122.

Kurnik Zupanič, S. (2004). Šolski knjižničarji v novem plačnem sistemu. Šolska knjižnica, 14(3), 173–177.

Kurnik Zupanič, S. (2005). Slovenski knjižničar v 21. stoletju: poklic, izobrazba, vstop v stroko, napredovanja. Uvodne teze za razpravo: Napredovanje in kariera. Pridobljeno 17.8.2008 s spletne strani: http://

www.zbds-zveza.si/portoroz2005.asp

Logar Pleško, A. (1998). Normativni položaj knjižničarstva: univerzne ali fakultetne knjižnice med normativi in resničnostjo. Knjižnica, 42(2/3), 151–158.

Šetinc, L. (1998). Kritične točke normativnega okvira knjižničarstva. Knjižnica, 42(2/3), 35–51.

Urbanija, J. (1995). Slovenski knjižničarji o sebi. Knjižnica, 39(1/2), 27–48.

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uradni list RS, 64/08.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uradni list RS, 69/08.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uradni list RS, 78/08.

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Uradni list RS, 51/08.

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence. Uradni list RS, 53/08.

Uredba o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence. Uradni list RS, 57/08.

Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede. Uradni list RS, 69/08.

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Uradni list RS, 69/08.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 2008. Uradni list RS, 95/07, 17/08, 58/08.

Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti. 1994. Uradni list RS, 18/94.

Žumer, F. (1998). Zaposlovanje, izobraževanje in kariera šolskih knjižničarjev. Knjižnica, 42(2/3), 207–226.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI