POIZVEDOVANJE IN INDIVIDUALNE RAZLIKE

Avtorji

  • Polona Vilar
  • Maja Žumer

Ključne besede:

poizvedovanje, individualne razlike, osebnostne poteze, kognitivni stili, učni stili, stroka, sistemi za poizvedovanje, načrtovanje

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek prikazuje pregled individualnih razlik, na katere naletimo v raziskavah na področju poizvedovanja, s poudarkom na modelih osebnostnih potez, kognitivnih in učnih stilov. Posebej se posveča tistim modelom, katere raziskovalci najpogosteje vključujejo v raziskave informacijskega vedenja, poizvedovanja, zaznav sistemov za poizvedovanje ipd., omeni pa tudi modele, ki v raziskavah dotlej še niso bili prisotni. Obravnava tudi odnos med različnimi modeli individualnih razlik in izbrano stroko, poklicem oziroma akademsko disciplino posameznika. V tem kontekstu predstavi uporabnost preučevanja omenjenih razlik pri načrtovanju sistemov za poizvedovanje.

Biografije avtorja

Polona Vilar

Izr. prof. dr. Maja Žumer je zaposlena kot predavateljica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.Naslov: Aškerčeva 2, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: maja.zumer@ff.uni-lj.si

Maja Žumer

Doc. dr. Polona Vilar je zaposlena kot predavateljica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.Naslov: Aškerčeva 2, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: polona.vilar@ff.uni-lj.si

Literatura

Allen, B. L. (1999). Individual differences and the comdrums of user-centered design: two experiments. Journal of the American Society for Information Science,

(6), 508–520.

Borgman. C. L. (1989). All users of information systems are not created equal: an exploration into individual differences. Information processing & management, 25 (3), 237–251.

Cecić Erpič S., Boben, D., Zabukovec, V. & Škof, B. (2002). Dejanske in zaželene osebnostne lastnosti športnih pedagogov. Psihološka obzorja, 11 (4), 87–102.

Chen, C. (2000). Individual differences in a spatial-semantic virtual environment. Journal of the American Society for Information Science, 51 (6), 529–542.

Chen, C. & Rada, R. (1996). Interacting with hypertext: a meta-analysis of experimental studies. Human-Computer Interaction, 11 (2), 125–156.

Chen, S. Y. H. & Macredie, R. (2002). Cognitive styles and hypermedia navigation: development of a learning model. Journal of the American Society for Information Science and technology, 53 (1), 3–15.

Chen, S. Y-H. & Ford, N. J. (1997). Towards adaptive information systems: individual differences and hypermedia. Information Research, 3 (2). Pridobljeno 20. 10. 2004 s spletne strani http://informationr.net/ir/3-2/paper37.html

Chen, S. Y., Magoulas, G. D. & Dimakopoulos, D. (2005). A flexible interface design for Web directories to accomodate different cognitive styles. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (1), 70–83.

Coetzee, H. S. & De Boer A.-L. (2000). The thinking preferences of learners in cataloguing and classification: summary of a study of second year learners at the University of Pretoria. 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 13–18 August 2000. Pridobljeno 24. 1. 2005 s spletne strani

http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/014-171e.html

Ellis, D., Ford, N. J., Wood, F. E., Clark, D. & Smith, G. (1992). Hypertext and learning styles. Sheffield: University of Sheffield.

Entwistle, N. J. (1979). Motivation, styles of learning and the academic achievement. Edinburgh, The University of Edinburgh.

Entwistle, N. J. (1981). Styles of teaching and learning: an integrated outline of educational psychology for students, teachers and lecturers. Chichester, Wiley.

Entwistle, N. & Ramsden, R. (1983). Understanding student learning. London: Croom Helm, 1983.

Evans, J. St. B. T. (1995). Thinking and reasoning. V French, C. C., Colman, A. M. (Ur.), Cognitive psychology (str. 58–77). London, New York, Longman.

Eysenck, M. W. & Keane, M. (2005). Cognitive psychology. 5th ed. Hove and New York, Psychology Press, Taylor&Francis.

Filo, B. 1991. Knjižnice in pedagoški sistemi. Knjižnica, 35 (2–3), 17–30.

Ford, N. (1999). Information retrieval and creativity: towards support for the original thinker. Journal of Documentation, 55 (5), 528–542.

Ford, N. (2000). Cognitive styles and virtual environments. Journal of The American Society for Information Science, 51 (6), 543–557.

Ford, N. & Chen, S. Y. (2001). Individual differences, hypermedia navigation, and learning: an empirical study. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 9 (4), 281–311.

Ford, N. & Miller, D. (1996). Gender differences in Internet perception and use. Paper presented at the Third ELVIRA Conference on Electronic Library and Visual Information Research (ASLIB), London.

Ford, N., Miller, D. & Moss, N. (2001). The role of individual differences in Internet searching: an empirical study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52 (12), 1049–1066.

Ford, N., Miller, D. & Moss, N. (2003). Web search strategies and approaches to studying. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54 (6), 473–489.

Ford, N., Wilson, T. D., Foster, A., Ellis, D. & Spink, A. (2002). Information seeking and mediated searching. Part 4. Cognitive styles in information seeking. Journal of The American Society for Information Science and Technology,

(9), 728–735.

Ford, N., Wood, F. E. & Walsh, C. (1994). Cognitive styles and searching. Online & CD-ROM Review, 18 (2), 79–85.

Gaslikova, I. (1999). “Information seeking in context” and the development of information systems. Information Research, 5 (1). Objavljeno 11. 10. 1999, pridobljeno 25. 2. 2003 s spletne strani http://www.informationr.net/ir/5-

/paper67.html

Golian, L. M. (1998). Thinking style differences among academic librarians: a dissertation submitted to the faculty of the Department of Educational Leadership, College of Education, in partial fulfullment of the requirement for the degree of doctor of education. Boca Raton: Florida Atlantic University.

Grigerenko, E. L. & Sternberg, R. J. (1995). Thinking styles. V Saklofske, D. H., Zeidner, M. (Ur.). International handbook of personality and intelligence (str. 205–230). New York, Plenum.

Heinström, J. (2000). The Impact of Personality and Approaches to Learning on Information Behaviour, Information Research, 5 (3). Pridobljeno 2. 12. 2003

s spletne strani http://InformationR.net/ir/5-3/paper78.html

Heinström, J. (2003). Five personality dimensions and their influence on information behaviour. Information Research, 9 (1). Pridobljeno 15. 12. 2003 s spletne strani http://informationr.net/ir/9-1/paper165.html

Holscher, C. & Strube, G. (2000). Web wearch behavior of Internet experts and newbies. Computer Networks, 33 (1), 337–346.

Hommerding, L. (2002). Thinking style preferences among the public library directors of Florida: a dissertation submitted to the faculty of the Graduate College at the University of Nebraska, in partial fulfullment of the requirement for the degree of doctor of education. Lincoln: University of Nebraska.

Honey, P. & Mumford, A. (1986). Using your learning styles. Maidenhead, Berkshire, Peter Honey.

Honey, P. & Mumford, A. (1992). The manual of learning styles, rev. version. Maidenhead, Berkshire, Peter Honey.

Ingwersen, P. (1984). Psychological aspects of information retrieval. Social Science Information Studies, 4 (2–3), 83–95.

Ingwersen, P. (1996). Cognitive perspectives of information retrieval interaction: elements of a cognitive IR theory. Journal of Documentation, 52 (1), 3–50.

Kavčič A. (2000). Tehnika prilagodljivega vstavljanja povezav v izobraževalnih hipermedijskih sistemih. V Zajc, B. (Ur.) Zbornik devete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2000 (Zvezek B, str. 375–378). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE.

Kim, K.-S. (2001a). Implications of user characteristics in information seeking on the world wide web. International Journal of Human-Computer Interaction, 13 (3), 323–340.

Kim, K.-S. (2001b). Information seeking on the Web: effects of user and task variables. Library & Information Science research, 23 (3), 233–255.

Kirton, M. (2003). Adaption-Innovation in the Context of Diversity & Change. London: Taylor & Francis.

Kobal Grum, D. & Zabukovec, V. (2002). Sociocognitive profile patterns of future information specialists. V B. Badovinac et al. (Ur.) Hum@n beings and

information specialists: future skills, qualifications, positioning: proceedings (str. 223–231). Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Library and Information Science and Book Studies; Sttuttgart, University of Applied Sciences.

Kolb, D. A. (1976). The learning style inventory: Technical manual. Boston, McBer&Co.

Kolb, D. A. (1981). Learning styles and disciplinary differences in today’s students and their needs. V Chickering, A., Havighurst, R. (Ur.), The modern American College (str. 232–255). San Francisco, Jossey-Bass.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experience as a source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.

Lazander, A. W., Biemans, H. J. A. & Wopereis, I. G. J. H. (2000). Differences between novice and experienced users in searching information on the World Wide Web. Journal of the American Society for Information Science, 51 (6), 576–581.

Magajna, L. (1995). Stili spoznavanja. V Marentič - Požarnik, B., Magajna L. in Peklaj, C. Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja (str. 9–22). Nova Gorica, Educa.

Marentič - Požarnik, B. (1990). Za pluralizem modelov spoznavanja, raziskovanja in delovanja v pedagoških znanostih. Sodobna pedagogika, 1/2, 114.

Marentič - Požarnik, B. (1995a). Kako različni učni stili, pristopi in strategije študentov vplivajo na njihovo študijsko uspešnost. V Marentič - Požarnik, B., Magajna L. in Peklaj, C. Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja. Nova Gorica, Educa.

Marentič - Požarnik, B. (1995b). Učni stili po Kolbu. V Marentič - Požarnik, B., Magajna, L. in Peklaj, C. Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja. Nova Gorica, Educa.

Marentič - Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana, DZS.

Marentič - Požarnik, B., Magajna, L. & Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja. Nova Gorica, Educa.

Novljan, S. (1996). Sodobne dejavnosti šolske knjižnice s posebnim ozirom na njene bibliopedagoške naloge pri izvajanju izobraževalnega programa učenja branja v osnovni šoli: doktorsko delo. Ljubljana : [S. Novljan].

Novljan, S. (2002). Informacijska pismenost. Knjižnica, 46 (4), 7–24.

Palmer, J. (1991a). Scientists and information. I. Using cluster analysis to identify information style. Journal of Documentation, 47 (2), 105–129.

Palmer, J. (1991b). Scientists and information. II. Personal factors in information behaviour. Journal of Documentation, 47 (3), 254–275.

Palmquist, R. A. & Kim, K.-S. (2000). Cognitive style and on-line database search experience as predictors of Web search performance. Journal of the American society for information science, 51 (6), 558–566.

Peklaj, C. (1995a). Kognitivni stil odvisnost – neodvisnost od polja. V Marentič - Požarnik, B., Magajna, L., Peklaj, C. 1995. Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja (str. 41–66). Nova Gorica, Educa.

Peklaj, C. (1995b). Učni stili in hemisferičnost. V Marentič - Požarnik, B., Magajna, L., Peklaj, C. Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja (str. 171–178). Nova Gorica, Educa.

Rayner, S. & Riding, R. (1997). Towards a categorisation of cognitive styles and learning styles. Educational Psychology, 17 (1/2), 5–28.

Reed, W. M., Oughton, J. M., Ayersman, D. J., Ervin, J. R. & Giessler, S. F. (2000). Computer experience, learning style, and hypermedia navigation. Computers in Human Behaviour, 16 (6), 609–628.

Revelle, W. & Loftus, D. (1992). The implications of arousal effects for the study of affect and memory. V Christianson, S. A. (Ur.) Handbook of emotion and memory. Research and theory (str. 113–149). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Pridobljeno 5. 7. 2006 s spletne strani http://pmc.psych.nwu.edu/revelle/publications/rl91/rev_loft_ToC.html

Riding, R. & Cheema, I. (1991). Cognitive styles: an overview and and integration. Educational Psychology, 11 (3/4), 193.

Sadler-Smith, E. (2001). The relationship between learning style and cognitive style. Personality and Individual Differences, 28 (4), 609–616.

Saracevic, T. & Kantor, P. (1988a). A study of information seeking and retrieving, part II: Users, questions and effectiveness. Journal of the American

Society for Information Science, 39 (3), 1177–1196.

Saracevic, T. & Kantor, P. (1988b). A study of information seeking and retrieving, part III: Searchers, searches and overlap. Journal of the American Society for Information Science, 39 (3), 197–216.

Senica, S. (2003). Kognitivni stili pri knjižničarjih: magistrsko delo. Ljubljana, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Sternberg, R. J. (1988). Mental self government: a theory of intellectual styles and their development. Human Development, 31, 197–224.

Sternberg, R. J. (1997). Thinking styles. Cambridge: Cambridge University Press.

Todd, R. J. & Southon, G. (2004). Educating for a knowledge management future: pereptions of library and information professionals. The Australian Library Journal, 50 (4). Objavljeno 13. 5. 2004, pridobljeno 8. 1. 2005 s spletne strani http://alia.org.au/publishing/alj/50.4/full.text/educating.html

Vakkari, P. (1994). Library and information science: its content and scope. V Godden, I. P. (Ur.) Advances in librarianship, Vol. 18 (str. 1–55). New York, Academic press.

Vakkari, P. (1999). Task complexity, problem structure and information actions: integrating studies on information seeking and information retrieval. Information Processing & Management, 35 (6), 819–837.

Vilar, P. (2005). Informacijsko vedenje: modeli in koncepti. Knjižnica, 49 (1/2), 77–104. [Pridobljeno 23. 9. 2005 s spletne strani http://revijaknjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K0512/Vilar.pdf]

Vilar P. & Žumer, M. (2008). Uporabniški vmesniki sistemov za poizvedovanje in uporabniška prijaznost. Knjižnica, 52 (1), 41–61.

Wang, P., Hawk, W. B. & Tenopir, C. (2000). Users’ interaction with World Wide Web resources: an exploratory study using a holistic approach. Information Processing & Management, 36, 229–251.

Wilson, T. D. (1998). Exploring models of information behaviour: the ‘Uncertainty’ project. V Wilson, T. D., Allen, D. (Ur.), Exploring the contexts of information behaviour (str. 55–66). London, Taylor Graham.

Witkin, H. A., Goodenough, D. R. & Cox, P. W. (1977). Field-dependent and field-independent cognitive styles for student-centred learning: a computerassisted learning approach. Journal of Information Science, 22 (2), 79–92.

Wood, F., Ford, N., Miller, D., Sobczyk G. & Duffin, R. (1996). Information skills, searching behaviour and cognitive styles for student centred learning: a computer assisted learning approach. Journal of Information Science, 22 (2), 79–92.

Wood, F. E., Walsh, C. & Ford, N. (1992). The effect of postings information on user searching behaviour. London: British Library Research and Development Department.

Woodworth, K. D. (2005). Thinking styles in the school media center. Objavljeno 1. 2. 2005, pridobljeno 10. 2. 2005 s spletne strani http://www.librarians.info/YA/thinkingstyles.html

Zhang. L. F. & He, Y. (2004). Do thinking styles matter in the use of and attitudes toward computing and information technology among Hong Kong university

students? Journal of Educational Computing Research, 29 (4), 471–493.

Prenosi

Objavljeno

2013-09-10

Kako citirati

Vilar, P., & Žumer, M. (2013). POIZVEDOVANJE IN INDIVIDUALNE RAZLIKE. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 52(2-3). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5920

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>