IZHODIŠČA ZA UVELJAVLJANJE INFORMACIJSKE PISMENOSTI NA UNIVERZAH V SLOVENIJI1: VLOGA KNJIŽNIC NA INFORMACIJSKO PISMENI UNIVERZI

Karmen Stopar, Mirjam Kotar, Zdravka Pejova

Povzetek

IZVLEČEK

Informacijsko pismen študent je že nekaj časa strateški cilj visokošolskega izobraževanja na univerzah po vsem svetu. Z bolonjskim procesom dobiva informacijska pismenost vse večji pomen, saj je ključni del vseživljenjskega učenja, ki postaja tudi v visokošolskih zavodih zelo pomembno. V prizadevanja za učinkovito rabo informacij se knjižnice vključujejo ves čas. Naloge izobraževanja in informacijskega opismenjevanja nalaga knjižnicam v Sloveniji Zakon o knjižničarstvu, zato neprenehoma, primerno svojim zmožnostim in v skladu z razvitostjo informacijskega okolja, opravljajo bibliopedagoška dela in usposabljajo svoje uporabnike za učinkovito rabo informacij. Vendar pa je informacijsko opismenjevanje treba pospeševati in izvajati celovito. Do boljše informacijskepismenosti študentov morajo voditi zahteve študijskega procesa vsa leta visokošolskega izobraževanja. Pri tem moramo povezati vse strokovne dejavnike, ustanove in posameznike, ki so odgovorni za uresničevanje izobraževalnih programov.

Ključne besede

informacijska pismenost; izobraževanje; standardi; informacije; študenti; knjižnice; knjižničarji; visoko šolstvo; univerze; študijski proces; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Achieving an information society and a knowledge–based economy through information literacy. (2006). Ljubljana: ICPE.

ACRL. (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Pridobljeno 20.7.2006 s spletne strani: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm

ALA (2006). Accreditation : Information Literacy and Accreditation Agencies. Pridobljeno 26. 10. 2007 s spletne strani: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/acrlinfolit/infolitstandards/infolitaccred/accreditation.cfm

Australian and New Zeland Information Literacy Framework: principles, standards and practice. (2nd ed.). (2004) Adelaide: Austalian and New Zeland Institute for Information Literacy. Pridobljeno 20.7.2006 s spletne strani: http://www.anziil.org/resources/Info%20lit%202nd%20edition.pdf

Bruce, C. (1994). Information literacy blueprint. Pridobljeno 10. 12. 2006 s spletne strani: http://www.griffith.edu.au/ins/training/computing/web/

blueprint/content_blueprint.html

Bundy, A. (1999). Information literacy: the key competences for the 21st century. (24.6.1989). Pridobljeno 20. 11. 2006 s spletne strani: http://

www.iatul.org/conference/proceedings/vol08/papers/bundy.html

Bundy, A. (ed.). (2004). Australian and New Zealand information literacy framework: Principles, standards and practice. (2nd ed.). Adelaide: ANZIIL. Pridobljeno 21.4.2006 s strani:http://www.anziil.org/resources/Info%20lit%202nd%20edition.pdf

Chevilotte, S. (2003). FORMIST : a Network to Help Training in Information in France. Liber Quarterly, 13 (3/4), 350–357.

Državni razvojni program 2007–2013: drugi osnutek. (okt. 2006). Ljubljana, RS, Služba vlade za lokalno samoupravo. Pridobljeno s spletne strani: http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Aktualno/Drugi_osnutek_DRP.doc

Izhodišča za uveljavljanje pismenosti na univerzah v Sloveniji. 2006. Pridobljeno 5.9.2007 s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/dokumenti/

/INFpismenostIZHODISCA.pdf

Jackobson, E.J., Xu, J. (2004). Motivating students in information literacy classes. New York, London, Neal-Schuman Publishers.

Koidla, G. 2002. Information Literacy and the University Library. Pridobljeno 5. 9. 2007 s spletne strani: http://www.utlib.ee/ekollekt/raamat/trykivaljaandest_digitaalseni/print.php?art=koidla&charset

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti. Osnutek. 2005. Ljubljana, Andragoški center Slovenije. 19 str. Pridobljeno 20. 11. 2006 s spletne strani: http://pismenost.acs.si/datoteke/komisija/strategija.pdf

Novljan, S. (2002). Informacijska pismenost. Knjižnica (46) 4, str. 7–24.

Novljan, S. (2006). Nacionalna strategija za razvoj pismenosti posega tudi v delovanje visokošolskih in specialnih knjižnic. V: Informacijska pismenost med teorijo in prakso: vloga visokošolskih in specialnih knjižnic. 2. skupno posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic. Ljubljana, 19. okt. 2006 (str. 29–40). Ljubljana: ZBDS.

Owusu-Ansah, E. K. (2003). Information literacy and the academic library: a critical look at the concept and the controversies surrounding it. Journal of Academic Librarianship, 29, (4), 219–230.

Petermanec, Z. in Pejova, Z. (2005). Izobraževanje uporabnikov in oblike informacijskega opismenjevanja na slovenskih univerzah. Knjižnica, 49 (4), 51–76.

Poslovno poročilo UL 2007. Pridobljeno 18. 11. 2008 s spletne strani: http://intranet.uni-lj.si/program_dela_2008/poslovno_porocilo_2007_datoteke.

aspx

Republika Slovenija v informacijski družbi: strategija. 2003. Ljubljana, Vlada R Slovenije, MID: 59 str. Pridobljeno 20.11.2006 s spletne strani: http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/KE332AF03299A027FC1256CCC0042109C/$file/Strategija_RSvID_(2003-02-13).pdf

Slovenske knjižnice v številkah. Poročilo za leto 2007. Pridobljeno 18. 11. 2008 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/analize/

visokosolske_publikacija_2007.pdf

Strategija 2006–2009: Univerza v Ljubljani. 2006. Pridobljeno 20. 11. 2006 s spletne strani: http://www.uni-lj.si/Univerza/StrategijaUL2006_2009.pdf

Strategija razvoja Slovenije. 2005. Ljubljana, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj: 54 str. Pridobljeno 20. 11. 2006 s spletne strani: http://www.sigov.si/zmar/projekti/srs/StrategijarazvojaSlovenije.pdf

Špiranec, S. (2006). Information literacy implications for the quality of academic and research work. V: Achieving an information society and a knowledge–based economy through information literacy (str. 10–11). Ljubljana: ICPE.

Toward a working model of information literacy at California State University, Los Angeles: Recommendations for implementation. John F. Kennedy Memorial Library, Information Literacy Advisory Committee. Information

Literacy Task Force, California State University, Los Angeles. May 1, 2006. Pridobljeno 10. 11. 2006 s spletne strani: http://www.calstatela.edu/library/infolit/ILplan.pdf

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). Ur. l . RS št. 87-4446/01.