UVOD V IZGRADNJO KNJIŽNIČNIH ZBIRK

Eva Kodrič-Dačić

Povzetek

IZVLEČEK

Proces izgradnje knjižničnih zbirk zaradi neprestanih sprememb družbenega okolja, v katerem delujejo knjižnice, zahteva dobro poznavanje specifičnih bibliotekarskih znanj in razumevanja poslanstva knjižnice ter hitro odzivanje na spremembe na knjižnem trgu in na potrebe uporabnikov. Avtorica sistematično predstavlja izrazoslovje in temeljna znanja, ki so potrebna za uspešen razvoj knjižničnih zbirk: poznavanje trga publikacij in informacij z njegovimi zakonitostmi ter postopkov upravljanja knjižničnih zbirk. Podaja osnovne informacije o načinih financiranja nabave gradiva, o načinih pridobivanja gradiva ter o delovnih postopkih, ki so povezani s pridobivanjem gradiva in upravljanjem knjižničnih zbirk: izborom gradiva, preverjanjem bibliografskih podatkov, preverjanjem gradiva v fondu, koordinacijo naročil, izborom dobaviteljev, naročilom gradiva, spremljanjem realizacije naročil, reklamiranjem, evidenco dotoka, usmerjanjem in inventarizacijo gradiva, izločanjem in odpisovanjem knjižničnega gradiva ter preverJanjem kompletnosti in ustreznosti knjižničnih zbirk.

Ključne besede

knjižnične zbirke; izgradnja; upravljanje; nabava

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Standardi za splošne knjižnice. Ljubljana : Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005.

Češnovar, Nada, et al. Priročnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. Ljubljana, 2001.

Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. Ljubljana : NUK, 2003. Pridobljeno 10.11. 2006 s spletne strani http://www.nuk.uni-lj.si/kis/navodilo_za_izlocanje.html

Zakon o obveznem izvodu publikacij. Uradni list Republike Slovenije, št.69/2006, str.7230.

Poličnik, Tereza. Pridobivanje gradiva in inventarizacija. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1994

COMARC/H format : format za podatke o stanju zaloge : priročnik za uporabnike. Maribor : IZUM, 1993-2006.

COBISS3/NABAVA V2.0 : priročnik za uporabnike. Maribor : Institut informacijskih znanosti, IZUM, 2001.