UVAJANJE AVTOMATIZACIJE V NUK IN V SLOVENSKE JAVNE KNJIŽNICE: 1977–1979

  • Stanislav Bahor Mag. Stanislav Bahor, bibliotekar specialist, je zaposlen kot svetovalec za šolske knjižnice v Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: stanislav.bahor@nuk.uni-lj.si
Ključne besede: avtomatizacija knjižnic, Narodna in univerzitetna knjižnica, zgodovinski pregled

Povzetek

IZVLEČEK

V prispevku je opisano nadaljevanje prizadevanj za uvedbo avtomatizacije v NUK inv druge slovenske javne knjižnice v obdobju od leta 1977 do leta 1979. Poskusi prenašanja teoretskih dognanj v prakso so bili zaznamovani s težko gospodarsko situacijo, kroničnim primanjkovanjem sredstev za izvajanje knjižnične dejavnosti, kadrovsko podhranjenostjo knjižnic, zapletenim sistemom dogovarjanja ter vrsto administrativnih omejitev. Kljub oviram so bili v tem času opravljeni pilotski projekti za praktično uvajanje uporabe računalnika v knjižnice, povezani z veliko mero improvizacije in optimalno izrabo vseh možnosti razpoložljive tehnologije. V skladu s sprejetim srednjeročnim načrtom avtomatizacije je bil v Narodni in univerzitetni knjižnici opravljen praktični preizkus vnosa za potrebe avtomatiziranega centralnega kataloga monografij na osnovi formata zapisa podatkov po sistemu SAIDC in oblikovan postopek priprave podatkov za vnos raziskovalnih nalog ter opravljen vnos okrog 1300 raziskovalnih nalog v bazo. Omogočeno je bilo iskanje podatkov po bazi in izpisovanje biltenov z ustreznimi kazali. Praktični rezultati teh prizadevanj so bili tudi predstavljeni strokovni javnosti.

Literatura

Arhiv NUK. Srednjeročni razvojni program CKK/SRS pri NUK (1977-1981) (Cit. Srednjeročni razvojni program, 1977).

Arhiv NUK. Komisija za avtomatizacijo in mehanizacijo v knjižnicah. Zapisnik 3. sestanka komisije in njenih delovnih skupin z dne 20.12.1976 (Cit. Zapisnik 3. sestanka komisije in njenih delovnih skupin, 1976).

Arhiv NUK. Vloga NUK Komisiji za opremo pri Raziskovalni skupnosti Slovenije za nabavo opreme za izvajanje programa sodobne informacijske in referalne dejavnosti z dne 12. aprila 1978 (Cit. Vloga za nabavo opreme, 1978).

Arhiv NUK. Dopis NUK RSS, Komisija za raziskovalno opremo. Potrebe po raziskovalni opremi za obdobje 1980-1984 z dne 10.12.1979 (Cit. Dopis NUK RSS. Potrebe po opremi, 1979).

Arhiv NUK. Dopis NUK RSS. Prijava raziskovalne naloge Obdelava raziskovalnih nalog Sklada Borisa Kidriča. Ljubljana, 30.10.1974 (Cit. Prijava raziskovalne naloge, 1974).

Arhiv NUK. Dopis NUK RSS. Prijava za izvedbo oblikovanja baze podatkov o raziskovalnih nalogah, ki jih (so)financira RSS. Ljubljana, 18.1.1977 (Cit. Prijava za izvedbo oblikovanja baze podatkov o raziskovalnih nalogah RSS, 1977).

Arhiv NUK. Dopis NUK Komisiji za investicije in opremo pri RSS. Prošnja za financiranje raziskovalne opreme. Ljubljana, 19.5.1980. (Cit. Prošnja za financiranje raziskovalne opreme, 1980).

Arhiv NUK. Navodila za izpolnjevanje vhodnih dokumentov za raziskovalne naloge. Ljubljana, 1979. Tipkopis (Cit. Navodila za izpolnjevanje vhodnih dokumentov za raziskovalne naloge, 1979).

Arhiv NUK. Pogodba o financiranju informacijsko-dokumentacijske dejavnosti, ki jo skleneta Raziskovalna skupnost Slovenije in Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana. Ljubljana, 10.8.1978 (Cit. Pogodba o financiranju informacijskodokumentacijske dejavnosti, 1978).

Arhiv NUK. Republiški referalni center pri Narodni in univerzitetni knjižnici. Osnove in program za leto 1978. Ljubljana, februar 1978 (Cit. Republiški referalni center pri NUK, 1978).

Arhiv NUK. Zapisnik sestanka na IC z dne 27.2.1979 (Cit. Zapisnik sestanka na IC, 1979).

Arhiv NUK. Dopis IC NUK z dne 3.4.1979 o dodelitvi diskovnega paketa na RRC (Cit. Dopis IC NUK, 1979).

Arhiv NUK. Informacija o centralni bazi podatkov o raziskovalnih nalogah pri NUK in o dostopnosti teh gradiv. Ljubljana, april 1979 (Cit: Informacija o centralni bazi podatkov o raziskovalnih nalogah pri NUK, 1979).

Arhiv NUK. Informacija o bazi podatkov o raziskovalnih nalogah, ki jih (so)financira RSS. Ljubljana, junij 1980 (Cit. Informacija o bazi podatkov, 1980).

Arhiv NUK. Odločba RSS o podelitvi pravice do računalniških storitev RRC Narodni in univerzitetni knjižnici. Ljubljana, 5.1.1978 (Cit. Odločba o podelitvi pravice do računalniških storitev, 1978).

Arhiv NUK. Poročilo o izvajanju pogodbene naloge z RSS št. 619-6932/77 o »pripravi podatkov za oblikovanje baze podatkov o raziskovalnih nalogah«. Ljubljana, december 1978 (Cit. Poročilo o izvajanju pogodbene naloge z RSS, 1978).

Arhiv NUK. Poročilo delovne grupe za koncipiranje idejnega načrta in pogoji za avtomatizacijo SNI v SFRJ z dne 22. oktobra 1974 (Cit. Poročilo delovne grupe za koncipiranje idejnega načrta, 1974).

Berčič, Branko. Razvoj slovenske nacionalne knjižnice. V: Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice. (1978), št. 2, str. 23-34 (Cit. Berčič, 1978).

Kokole, Jože. Uvajanje avtomatizacije v knjižnice v SR Sloveniji. Ljubljana : Društvo dokumentalistov in informatorjev Slovenije, 1974.

Kokole, Jože. Uvajanje avtomatizacije v knjižnice v Sloveniji. V: Strokovno posvetovanje o razvoju INDOK omrežja v SR Sloveniji. Ljubljana, 6. januar 1976. Ljubljana : Društvo dokumentalistov in informatorjev Slovenije, 1976, str. 67-72.

Kokole, Jože. Avtomatizacija in informatika v knjižnicah SR Slovenije s posebnim ozirom na slovensko bibliografijo in centralno evidenco knjižnih fondov : predlog razvojnega programa. Knjižnica, 21 (1977)1-4, str. 33-51 (Cit. Avtomatizacija in informatika, 1977).

Kokole, Jože, Levovnik, Vera. Informacije iz moderniziranega centralnega kataloga monografskih publikacij. Knjižnica, 22 (1978)3-4, str. 211-228.

Kokole, Jože. Modernizacija centralnega kataloga monografskih publikacij z avtomatsko obdelavo podatkov. Knjižnica, 22 (1978)1-2, str. 43-54.

Kokole, Jože. Računalniško oblikovani centralni katalog : raziskovalna naloga. Ljubljana : Društvo dokumentalistov in informatorjev Slovenije, 1977 (izšlo 1978) (Cit. Kokole, Računalniško oblikovani CKK, 1977).

Kokole, Jože. Informatizacija knjižnic. Raziskovalec, 24 (1994) 1, str. 47-57. 26. Mirt-Levovnik, Vera. Obravnavanje dokumentacijskih informacij z računalnikom po SAIDC. Knjižnica, 17, (1973)1-4, str. 50-68 (Cit. Mirt-Levovnik, 1973).

Naredba o vodenju centralnega kataloga tujih knjig in časopisov. Ur.l. FLRJ št. 9/1952 (Cit. Naredba, 1952).

Poročilo o delu v letu 1976. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1977 (Cit. Poročilo o delu v letu 1976, 1977).

Poročilo o delu v letu 1977. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1978 (Cit. Poročilo o delu v letu 1977, 1978).

Poročilo o delu v letu 1978. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1979 (Cit. Poročilo o delu v letu 1978, 1979).

Samoupravni sporazum o referalnoj delatnosti u Jugoslaviji. Bilten Saveza republičkih i pokrajinskih samoupravnih interesnih zajednica za naučne delatnosti u SFRJ (SZNJ), Novi Sad (1979)4, str. 89-91 (Cit. Samoupravni sporazum o referalni dejavnosti, 1978).

Šlajpah, Mara. Nova izdaja kataloga periodičnih publikacij Centralne tehniške knjižnice v Ljubljani, izdelanega z računalnikom. Knjižnica, 17 (1973) 1-4 (Cit. Šlajpah, 1973).

Šlajpah, Mara. Pomen sodobnih povezovalnih procesov v knjižnični mreži za specialne knjižnice. Knjižnica, 19 (1975) 1-4 (Cit. Šlajpah, Pomen sodobnih povezovalnih procesov, 1975).

Objavljeno
2013-12-29
Rubrike
ČLANKI