DIJAKI, MLADI RAZISKOVALCI V SREDNJI ŠOLI

  • Lidija Ajtnik Lidija Ajtnik je profesorica zgodovine in geografije ter knjižničarka na Poklicni in srednji ekonomski šoli v Šolskem centru Slovenj Gradec. Naslov: Koroška 11, 2380 Slovenj Gradec Naslov elektronske pošte: lidija.ajtnik@siol.net
  • Darja Kobal Doc. dr. Darja Kobal Grum je zaposlena kot predavateljica na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: darja.kobal@ff.uni-lj.si
Ključne besede: mladi raziskovalci, raziskovalne naloge, mentorstvo, knjižničarji, dijaki, srednje šole

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek predstavlja uvajanje dijakov v srednji šoli (mladih raziskovalcev) v raziskovalni proces, ki se zaključi z izdelavo raziskovalne naloge. Z njimi se prijavijo na razpise tekmovanj za mlade raziskovalce. Mladi raziskovalec si najprej izbere mentorja. Skupaj izbereta raziskovalni problem. Nato mladi raziskovalec oblikuje delovni načrt, iz tega pa kasneje razvija zastavljene cilje, hipoteze ter s pomočjo literature, analize rezultatov eksperimentalnega dela izdela raziskovalno nalogo. Ob tem je zelo pomembna tako vloga mentorja kot tudi knjižničarja, ki je lahko mentor ali pa somentor. Pri delu mladih raziskovalcev je velik poudarek pri izboru raziskovalnih metod, saj s tem mladi raziskovalci v osnovni in srednji šoli pridobijo pomembna znanja in izkušnje. Ob uspešnem sodelovanju mladega raziskovalca, mentorja in knjižničarja lahko nastane dobra in uporabna raziskovalna naloga.

Literatura

Ambrožič, M. (2005). Anketna metoda. V M. Ambrožič, M. Žumer, P. Južnič, M. Kovač, V. Zabukovec in A. Šauperl (Ur.), Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu. BiblioThecaria; 15. (str. 23-52). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Bon, M. (2000). Dijaki Gimnazije Poljane – uporabniki šolske knjižnice. Knjižnica, 44 (3), 149-168.

Bratuša, A., Krajnc-Barič, T., Južnič, P. & Kobal-Grum, D. (2005). Informacijsko opismenjevanje v 8. razredu – priložnost za evalvacijo dela šolskega knjižničarja. Šolska knjižnica, 1-2, 2-11.

Kavčič-Čolić, A. (1999). Razvojni trendi v visokošolskih knjižnicah. Knjižnica, 43 (3), 5-18.

Kobal-Grum, D. (2004). Pomen samopodobe bibliotekarja v komunikacijskem procesu. Knjižnica, 48 (3), 95-105.

Perko, L. (2000). Raziskovalno delo mladih v Ljubljani in knjižničarji. Knjižnica, 44 (1-2), 171-187.

Plukavec, M. (1999). Napotki za izdelavo raziskovalne naloge. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

Slovar Slovenskega knjižnega jezika. (1997). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Šauperl, A. (2005). Zasnova znanstvenega dela. V M. Ambrožič, M. Žumer, P. Južnič, M. Kovač, V. Zabukovec in A. Šauperl (Ur.), Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu. BiblioThecaria; 15. (str. 12-22). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Žumer, M. (2005). Ugotavljanje informacijskih potreb. V M. Ambrožič, M. Žumer, P. Južnič, M. Kovač, V. Zabukovec in A. Šauperl (Ur.), Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu. BiblioThecaria; 15. (str. 53-67). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Objavljeno
2013-12-29
Rubrike
ČLANKI