UVAJANJE AVTOMATIZACIJE V NUK IN V SLOVENSKE JAVNE KNJIŽNICE: VZPOSTAVLJANJE SISTEMA REFERALNE DEJAVNOSTI V JUGOSLAVIJI (1974-1981)

Stanislav Bahor

Povzetek

IZVLEČEK

V prispevku je prikazan proces usklajevanja in dogovarjanja pri uvajanju avtomatizacije v informacijsko in dokumentacijsko dejavnost Jugoslavije od leta 1974 do sredine leta 1981. V tem času se je v skladu z mednarodnimi priporočili poskušalo na enoten način organizirati sistem referalne dejavnosti za vso državo. V soglasju s smernicami o znanstveni politiki v Jugoslaviji naj bi bil operativni informacijski sistem sistema znanstvenih informacij zasnovan na specializiranih in referalnih centrih, v katere bi bilo potrebno uvajati tudi sodobno računalniško tehnologijo. Sprejet je bil samoupravni sporazum o referalni dejavnosti v Jugoslaviji, nosilci referalne dejavnosti v republikah in pokrajinah so v veliki večini primerov postale nacionalne knjižnice republik in pokrajin kot tista središča, kjer se zbirajo ustvarjalni dosežki celotnega naroda, in kjer so najbolj ugodni pogoji za čim boljše izkoriščanje knjižničnih fondov in ostalih informacijskih virov. Tesnejše sodelovanje med institucijami, ki so delovale na področju informacijske dejavnosti na nivoju države, pa je spodbudilo tudi poenotenje na nivoju standardov zaradi bolj racionalne delitve dela ter omogočanja izmenjave in dostopnosti rezultatov dela. Pripravljala se je analiza stanja in program razvoja sistema znanstvenih informacij v Jugoslaviji, vendar zapleten sistem dogovarjanja in slab gospodarski položaj države nista omogočala hitrega napredka na tem področju.

Ključne besede

javne knjižnice; avtomatizacija; referalna dejavnost; Jugoslavija; 1974-1981

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Arhiv NUK. Izveštaj sa sastanka radne grupe Komisije za SNI SZNJ za izradu »Analize stanja i programa razvoja SNI za period 1981-1986. godine« (Cit. Izveštaj sa sastanka radne grupe, 1979).

Arhiv NUK. Izveštaj voditelja radne grupe za izradu »Analize stanja i programa razvoja sistema naučnih informacija za period 1981-1986. g. (Cit. Izveštaj voditelja radne grupe, 1980).

Arhiv NUK. Jugoslovenska komisija za saradnju sa UNESCO-m. Jugoslovanski nacionalni komitet za program UNISIST. Preporuke za rad na daljem razvoju sistema naučnih informacija u smislu preporuka Međuvladine konferencije o naučnim i tehnološkim informacijama za razvoj (UNISIST II. (Cit. Priporočila za delo pri razvoju SNI, 1980).

Arhiv NUK. Komisija za SNI SZNJ. Predlog programa rada Komisije za sistem naučnih informacija SZNJ u 1980. godini (Cit. Prijedlog programa rada Komisije za SNI SZNJ).

Arhiv NUK. Plan rada Komisije za referalnu delatnost 1977-1978 (Cit. Plan rada Komisije za referalnu delatnost 1977-1978).

Arhiv NUK. Pogodba o financiranju informacijsko-dokumentacijske dejavnosti, ki jo skleneta Raziskovalna skupnost Slovenije in Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana. Ljubljana, 10. 8. 1978 (Cit. Pogodba o financiranju informacijskodokumentacijske dejavnosti, 1978).

Arhiv NUK. Poslovnik o radu Koordinacionog saveta za referalnu delatnost u Jugoslaviji (Cit. Poslovnik o delu Sveta, 1980).

Arhiv NUK. Poročilo delovne grupe za koncipiranje idejnega načrta in pogoji za avtomatizacijo SNI v SFRJ z dne 22. oktobra 1974 (Cit. Poročilo delovne grupe za koncipiranje idejnega načrta, 1974).

Arhiv NUK. Poročilo o 1. seji koordinacijskega sveta za referalno dejavnost z dne 6. 11. 1979 (Cit. Poročilo o 1. seji koordinacijskega sveta za referalno dejavnost, 1979).

Arhiv NUK. Preporuke za izradu »Analize stanja i programa razvoja Sistema naučnih informacija za period 1981-1985. godine« (Cit. Preporuke za izradu »Analize stanja«, 1980).

Arhiv NUK. Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu. Programske aktivnosti. Plan rada za 1980 (Cit. Plan rada za 1980, 1979).

Arhiv NUK. Republiški referalni center pri NUK. Program dela Republiškega referalnega centra (RC) v letu 1980 (Cit. Program dela Republiškega referalnega centra, 1980).

Arhiv NUK. Zajednica jugoslovenskih nacionalnih biblioteka. Komisija za referalnu delatnost. Izveštaj sa sastanka održanog 30. III. 1978. godine (Cit. Izvještaj sa sastanka komisije za referalnu delatnost, 1978).

Arhiv NUK. Zajednička metodološka osnova za izradu »Analize stanja i programa razvoja SNI za period 1981-1985. godine (Cit. Zajednička metodološka osnova za izradu analize stanja).

Arhiv NUK. Zaključci sa proširenog sastanka Radne grupe Komisije za SNI SZNJ održanog 29. 2. 1980 godine u Narodnoj biblioteci u Beogradu (Cit. Zaključci sa proširenog sastanka radne grupe, 1980).

Arhiv NUK. Zapisnik sa I. sednice Koordinacionog saveta za referalnu delatnost, održanog 6. XI. 1979, u Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd (Cit. Zapisnik Koordinacijskega odbora , 1979).

Arhiv NUK. Zapisnik sa II sednice Koordinacionog saveta za referalnu delatnost održane 1. IV. 1980. godine u Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd (Cit. Zapisnik sa II sednice Koordinacionog saveta za referalnu delatnost, 1980).

Arhiv NUK. Zapisnik sa III. sednice Koordinacionog saveta za referalnu delatnost održane 4.XII.1980 godine u Narodnoj biblioteci Srbije (Cit. Zapisnik 3. seje Sveta za koordinacijo referalne dejavnosti v Jugoslaviji, 1980).

Arhiv NUK. Zapisnik sa IV. sednice Koordinacionog saveta za referalnu delatnost održane 11.VI.1981 godine u Institutu za organizacijo poslovanja u Subotici (Cit. Zapisnik 4. seje Sveta za koordinacijo referalne dejavnosti v Jugoslaviji, 1981).

Kokole, Jože, Levovnik, Vera. Informacije iz moderniziranega centralnega kataloga monografskih publikacij. Knjižnica, 22 (1978), št. 3-4, str. 211-228 (Cit. Kokole, Modernizacija CKM, 1978).

Kokole, Jože. Modernizacija centralnega kataloga monografskih publikacij z avtomatsko obdelavo podatkov. Knjižnica, 22 (1978), št. 1-2, str. 43-54 (Cit. Kokole-Levovnik, Informacije iz moderniziranega CKM, 1978).

Kokole, Jože. Računalniško oblikovani centralni katalog : raziskovalna naloga. Ljubljana : Društvo dokumentalistov in informatorjev Slovenije, 1977 (izšlo 1978) (Cit. Kokole, Računalniško oblikovani CKK, 1977).

Odlok o prevzemu pravic in obveznosti soustanoviteljstva Jugoslovanskega bibliografskega inštituta s strani Socialistične republike Slovenije. Uradni list SRS, št. 2-15/1977 (Cit. Odlok o prevzemu pravic in obveznosti soustanoviteljstva JBI s strani SR Slovenije).

Samoupravni sporazum o oblikovanju, vrednotenju in izvedbi programov dejavnosti Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, Centralne tehniške knjižnice v Ljubljani in Univerzitetne knjižnice v Mariboru v obdobju 1978 do 1985. V: Poročilo o delu v letu 1978. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1979, str. 25-28 (Cit. Samoupravni sporazum, 1978).

Samoupravni sporazum o referalnoj delatnosti u Jugoslaviji. Bilten Saveza republičkih i pokrajinskih samoupravnih interesnih zajednica za naučne delatnosti u SFRJ (SZNJ), Novi Sad (1979), 4, str. 89-91 (Cit. Samoupravni sporazum o referalni dejavnosti, 1979).

Samoupravni sporazum za procesiranje naučno-tehničkih informacija. Bibliotekar, Beograd, 32 (1980), br. 1/6, str. 155-158 (Cit. Samoupravni sporazum za procesiranje ZTI).

Samoupravni sporazum za procesiranje naučno-tehničkih informacija. Novosti iz specijalizovanih centara za procesiranje naučno-tehničkih informacija u SFRJ, Beograd (1977), br. 1, str. 2-4.

UNISIST : studijski izvještaj o provedivosti svjetskog sistema naučnih informacija koji su izradili Organizacija ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i Međunarodni savjet naučnih unija (ICSU). Zagreb : Referalni centar Sveučilišta, 1977 (Cit. UNISIST studijski izvjestaj, 1977).

Međuvladina konferencija o znanstvenim i tehnološkim informacijama za razvoj UNISIST II, Pariz, 28. maja – 1. juna 1979: Zagreb : Referalni centar Sveučilišta, 1980 (Cit. UNISIST II).

Uredba o ustanovitvi in delu Bibliografskega inštituta FNRJ. Uradni list FNRJ, št. 77/49 (Cit. Uredba o ustanovitvi in delu Bibliografskega inštituta FNRJ).

Vodič kroz informacijsko-dokumentacijsko-komunikacijske službe i specijalne biblioteke u SFRJ. Zagreb: Savez republičkih i pokrajinskih samoupravnih interesnih zajednica za naučne djelatnosti u SFRJ, Komisija za sistem naučnih informacija, 1983.