OBDAVČITEV KNJIŽNIČNIH PUBLIKACIJ

Robert Razboršek

Povzetek

Izvleček

Cilj tega prispevka je vzpodbuditi poenoteno prakso obračunavanja davka na dodano vrednost v knjižnicah. Osnova za članek so bili mednarodni in domači pravni viri, ki so temelj obdavčitve v Republiki Sloveniji. Knjižnične publikacije so praviloma obdavčene z 20% stopnjo DDV, tako pri uvozu izven Evropske unije kot pri prodaji znotraj nje, razen tiskanih publikacij, ki so znotraj Evropske unije obdavčene z nižjo, 8,5% stopnjo, pri uvozu pa oproščene plačila davka na podlagi mednarodnega sporazuma. Medknjižnična izposoja ostaja v celoti oproščena plačila davka na dodano vrednost, kot je to urejeno tudi v Evropi in tujini. Z vidika narodnega gospodarstva in prednosti se podpira t. i. Samoobdavčitev v državi prejemnici knjižničnega gradiva, če gre za nabavo iz drugih držav članic Evropske unije in tudi izven nje.

Ključne besede

knjižnice; davek na dodano vrednost; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Mednarodni sporazum o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja in protokol k temu sporazumu (Ur.l.SFRJ št. 7/81 - mednarodne pogodbe).

Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN (Ur.l. RS št. 9/92 - mednarodne pogodbe).

Šesta direktiva o harmonizaciji prava članic Evropske Unije, ki se nanaša na davke-o poenotenju sistema davka na dodano vrednost (77/388/EEC) z dne 17.5.1977.

Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS/I št. 33/91 s spr. in dop.).

Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS št. 89/98 s spr. in dop.).

Pravilnik o izvajanju davka na dodano vrednost (Ur.l. RS št. 17/04 s spr. dop.).

Dopis CTK Ministrstvu za finance z dne 23.4.2004 št. 01-25/2004.

Dopis CTK Ministrstvu za finance z dne 20.9.2004 št. 01-34/2004.

Mnenje Ministrstva za finance z dne 20.9.2004 št. 426-02-67/2004/2

Mnenje Ministrstva za finance z dne 5.10.2004 št. 426-02-170/2004/2.

Testen Franc. eGV d.o.o. (2003, 1. oktober). Tretji odstavek 3.a člena: res prevelika razpoka v ustavi? Podjetje in delo, 2003, 6, str. 1484.