PREGLED NEKATERIH HISTORIČNIH SISTEMOV ORGANIZACIJE ZNANJA IN KLASIFIKACIJE: s posebnim poudarkom na vsebinskih ureditvah samostanskih knjižnic

Avtorji

  • Sonja Svoljšak Sonja Svoljšak je študentka podiplomskega doktorskega študija na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Naslov: Ježa 40, 1231 Črnuče Naslov elektronske pošte: sonja.svoljsak@kiss.si

Ključne besede:

organizacija znanja, sistematizacija, znanost, klasifikacija, zgodovina, samostanski redovi, samostanske knjižnice

Povzetek

Izvleček

V prispevku so predstavljene nekatere najpomembnejše zgodovinske prelomnice na področju organizacije in sistematizacije zahodnoevropske znanosti in vednosti, ki ima korenine v grški in krščanski filozofiji. Podani so primeri nekaterih začetnih in zgodnejših poskusov unifikacije sistemov organizacije znanja. Predstavljeni so tudi specifični sistemi urejanja in klasificiranja znanstvenih disciplin v posameznih samostanskih knjižnicah nekaterih najprominentnejših katoliških redov v srednjeveški in novoveški Evropi.

Literatura

Bahor, S. (2003). Razvoj in pomen starejših samostanskih knjižnic in njihov položaj v sodobnem knjižničnem informacijskem sistemu v Sloveniji. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Dolar, J. (1993). Knjižnica frančiškanskega samostana v Kamniku. V M. Bizjak, E. Cevc (Ur.), 500 let frančiškanov v Kamniku: zbornik referatov zgodovinskega simpozija (str. 44-48). Kamnik: Kulturni center Kamnik.

Dolar, J. & Berčič, B. (1996). Samostanska knjižnica. V M. Javornik (Ur.), D. Voglar (Ur.), A. Dermastija (Ur.). Enciklopedija Slovenije. 10. zv. (Pt – Savn). (str. 382-384). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Dolar, J. (2000). Knjižnica frančiškanskega samostana v Ljubljani. V P. Brolih, S. Kranjc (Ur.), Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja. (str. 434-445). Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenja.

Finger, H. (1974-1975). Franziskanerbibilotheken. V Leksikon des Bibliothekswesens: 2. neuarbeitete Auflage. Leipzig: UEB bibliographisches Institut, 36-38.

Golob, N. (1994). Srednjeveški kodeksi iz Stične: XII. Stoletje. Ljubljana: Slovenska knjiga.

Guthrie, L. S. II. (2003). Monastic cataloging and classification and the beginnings of »class B« at the Library of Congress. Cataloging & Classification, 35 (3-4), 447-465.

Hugo od sv. Viktorja (1130). De ordine et modo legendi et disciplina. Didascalicon: LIBER TERTIUS. CAPUT I [765B], pridobljeno dne 30.11. 2004 s spletne strani: http://freespace.virgin.net/angus.graham/Hugh.htm

Jesenko, U. (2002). Knjižni zaklad kartuzije Bistra. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Knowles, D. (1955). The religious orders in England. Cambridge: University press.

Lackner, F. & Golob, N. (v pripravi). Kataloge der Wiener Franziskanerprovinz.

Mlinarič, J. (1982). Odnos kartuzijanov do knjige in naše slovenske kartuzije. Knjižnica: glasilo Društva bibliotekarjev Slovenije, 26 (1-2), 23-46.

Olson, H. A. (2001). Sameness and difference: a cultural foundation of classification. Library resources and technical services, 45 (3), 115-122.

Olson, H. A. (2004). The Ubiquitous hierarchy: an army to overcome the threat of a mob. Library trends, 52 (3), 604-616.

Speziali, P. (2003). Classification of the sciences. Dictionary of the history of ideas. Pridobljeno 4. 12. 2004 s spletne strani: http://etext.lib.virginia.edu/cgilocal/DHI/dhiana.cgi?id=dv1-57

Stipčević, A. (1985). Povijest knjige. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske.

Bell, D. N. (Ur.). The libraries of the cistercians, gilbertines and premonstratensians (1992). London: The British library and The British academy.

Prenosi

Objavljeno

2014-02-10

Kako citirati

Svoljšak, S. (2014). PREGLED NEKATERIH HISTORIČNIH SISTEMOV ORGANIZACIJE ZNANJA IN KLASIFIKACIJE: s posebnim poudarkom na vsebinskih ureditvah samostanskih knjižnic. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(1-2). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5838

Številka

Rubrike

ČLANKI