STILI MIŠLJENJA PRI KNJIŽNIČARJIH V SPLOŠNIH IN SPECIALNIH KNJIŽNICAH V LJUBLJANSKI REGIJI

  • Simona Senica Simona Senica je zaposlena v Oddelku za pridobivanje in obdelavo gradiva v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani. Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: simona.senica@ctk.uni-lj.si
Ključne besede: knjižničarji, mišljenje, stili mišljenja, človekovo procesiranje informacij

Povzetek

IZVLEČEK

V prispevku je predstavljena Sternbergova teorija mentalne samouprave, ki stile mišljenja opredeli kot vmesnik med sposobnostmi in osebnostjo. Ugotavljali smo, kateri stili mišljenja (po Sternbergu) prevladujejo pri knjižničarjih v splošnih in specialnih knjižnicah v ljubljanski regiji. Profil stilov mišljenja pri knjižničarjih kaže na visoko izraženost eksternalnega in liberalnega stila mišljenja ter zmerno izraženost internalnega, konservativnega, globalnega in lokalnega stila mišljenja. Predstavljene so primerjave z drugimi študijami ter podani predlogi za nadaljnje raziskave na področju individualnih razlik med knjižničarji.

Literatura

Abraham, R. (1997). Thinking styles as moderators of role stressor-job satisfaction relationship. Leadership & Organization Development Journal, 18(5), 236–243.

Bazillion, R.J. & Braun, C.L. (2001). Academic libraries as high-tech gateways: a guide to design & space decisions. Chicago; London: American Library Association.

Biggs, J.B. (2001). Enhancing learning: a matter of style or approach? V R.J. Sternberg & L.F. Zhang (Ur.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles (str. 73–102). Mahwah, London: L. Erlbaum.

Borgman, C.L. (2002). Challenges for academic libraries in the networked world. V N. Češnovar (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Izobraževalni management v specialnih knjižnicah (str. 131–143). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Bucik, V. (1997). Osnove psihološkega testiranja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.

Chen, C. (2000). Individual differences in a spatial-semantic virtual environment. Journal of the American Society for Information Science, 51(6), 529–542.

Dryden, G. & Vos, J. (2001). Revolucija učenja. Ljubljana: EDUCY.

Gregorc, A.F. (2003). Gregorc style delineator. Pridobljeno 3.5.2003 s spletne strani: http://www.gregorc.com/instrume.html

Hari, M.; Plos, K. & Zadravec, K. (2002). Knowledge and skills of a future librarian. V B. Badovinac ... et al. (Ur.), Hum@n beings and information specialists: future skills, qualifications, positioning: proceedings (str. 99–105). Ljubljana: Faculty of Arts, Dept. of Library and Information Science and Book Studies; Stuttgart: University of Applied Sciences.

Kobal, D. & Zabukovec, V. (2002). Sociocognitive profile patterns of future information specialists. V B. Badovinac ... et al. (Ur.), Hum@n beings and information specialists: future skills, qualifications, positioning: proceedings (str. 223–231). Ljubljana: Faculty of Arts, Dept. of Library and Information Science and Book Studies; Stuttgart: University of Applied Sciences.

Kompare, A; Stražišar, M; Dogša, I.; Vec, T.; Jaušovec, N.; Curk, J.; Onič, S.; & Šmajgelj, J. (2004). Psihologija: spoznanja in dileme. Ljubljana: DZS.

Maver, J., Polič, M., Zabukovec, V. & Žugelj, U. (2003). The roles of academic libraries in present and in future: a facet analysis. V S. Levy & D. Elizur (Ur.), Facet theory (str. 163–173). Ljubljana: Faculty of Arts, Center for Educational Development.

McCaulley, M.H. (1991). Additional comments regarding the Myers-Briggs Type Indicator: a response to comments. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 23(4), 182–185.

Medveš, Z. & Muršak, J. (1993). Poklicno izobraževanje: problemi in perspektive. Ljubljana: Slovensko društvo pedagogov, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

OPL manifesto: one-person librarianship in the information services profession (1997). The One-Person Library: A Newsletter for Librarians and Management, 13(10), 3.

Palmquist, R.A. (2001). Cognitive style and user’s metaphors for the web: an exploratory study. The Journal of Academic Librarianship, 27(1), 24–32.

Palmquist, R.A. & Kim, S.K. (2000). Cognitive style and on-line database search experience as predictors of web search performance. Journal of the American Society for Information Science, 51(6), 558–566.

Reed, W.M., Oughton, J.M., Ayersman, D.J., Ervin J.R., & Giessler, S.F. (2000). Computer experience, learning style, and hypermedia navigation. Computers in Human Behaviour, 16(6), 609–628.

Riding, R.J. (2001). The nature and effects of cognitive style. V R.J. Sternberg & L.F. Zhang (Ur.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles (str. 47–72). Mahwah, London: L. Erlbaum.

Riding, R.J. & Cheema, I. (1991). Cognitive styles – an overview and integration. Educational Psychology, 11 (3/4), 193–215.

Rock, J. (1998). Predicting performance: what can thinking styles and their relationship with situations contribute to prediction?: doctoral dissertation. Pridobljeno 17.4.2003 s spletne strani: http://wwwlib.umi.com/dissertations/preview_pickup//07/31/110731/1/00015.gif

Sadler-Smith, E. (2001). The relationship between learning style and cognitive style. Personality and Individual Differences 30(6), 609–616.

Sadler-Smith, E. & Riding, R.J. (1999). Cognitive style and instructional preferences. Instructional Science, 27(5), 355–371.

SLA – Special Library Association. (2004). Pridobljeno 11.11.2004 s spletne strani: http://www.sla.org/search.cfm

Splošne knjižnice: IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice (2002). Ljubljana: NUK.

Sternberg, R. (1997). Thinking styles. Cambridge: Cambridge University Press.

Sternberg, R.J. (2001). Epilogue: another mysterious affair at styles. V R.J. Sternberg & L.F. Zhang (Ur.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles (str. 249–252). Mahwah, London: L. Erlbaum.

Sternberg, R.J. & Wagner, R.J. (1992). Sternberg-Wagner Thinking Styles Inventory: project summary. Pridobljeno 11.11.2004 s spletne strani: http://www.ldrc.ca/projects/projects.php?id=48#top

Zhang, L.F. (1999). Further cross-cultural validation of the theory of mental self-government. The Journal of Psychology, 133(2), 165–181.

Zhang, L.F. (2000). Are thinking styles and personality types related? Educational Psychology, 20(3), 271–283.

Zhang, L.F. (2001). Thinking styles and personality types revisited. Personality and Individual Differences, 31(6), 883–894.

Zhang, L.F. (2002). Measuring thinking styles in addition to measuring personality traits? Personality and Individual Differences, 33(3), 445–458.

Zhang, L.F. & Postiglione, G.A (2001). Thinking styles, self-esteem, and socioeconomic status. Personality and Individual Differences, 31(8), 1333–1346.

Zhang, L.F. & Sternberg, R.J. (2000). Are learning approaches and thinking styles related? A study in two Chinese populations? The Journal of Psychology, 134(5), 469–489.

Objavljeno
2014-02-10
Rubrike
ČLANKI