STATUS FOTOGRAFIJ KOT KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN NJIHOVA KATALOGIZACIJA V PERSPEKTIVI SLOVENSKIH PRIROČNIKOV, PRAVILNIKOV IN STANDARDOV

Branka Kerec

Povzetek

Izvleček

Prispevek prinaša pregled slovenskih priročnikov, pravilnikov in standardov, ki se ali so se uporabljali pri strokovni obdelavi knjižničnega gradiva. Raziskovanje je usmerjeno v njihov odnos do fotografskega gradiva oz. v njihov ožji del, na fotografije. Preverja se status fotografij v prvem slovenskem priročniku Knjižnice in knjižničarsko delo, prvem slovenskem pravilniku Abecednem imenskem katalogu in v njegovi drugi izdaji, ter v Pravilniku i priručniku za izradbu abecednih kataloga (PPIAK). Katalogizacija fotografij je zajeta tudi v Mednarodnem standardu za opis neknjižnega gradiva (ISBD(NBM)) in PREKAT-u. Večja pozornost v prispevku je namenjena Pravilom za katalogizacijo v grafičnih zbirkah, ki so rezultat dela strokovne komisije pri Društvu bibliotekarjev. Kljub njihovi sorazmerni starosti nastanka so nekatera pravila še danes praktična in uporabna. Avtorica skozi priročnike preverja, kako podrobno in natančno vsi zgoraj našteti prinašajo pravila za katalogizacijo fotografij.

Ključne besede

katalogizacija; fotografije; fotografsko gradivo; neknjižno gradivo; posebne zbirke; grafične zbirke

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Abecedni imenski katalog (1947). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

ISBD (NBM) : mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva (1997). Predelana izd. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kalan, P. (1967). Abecedni imenski katalog. Nova izd. Ljubljana: Društvo bibliotekarjev Slovenije.

Kambič, M. (1989). Fotografija na Slovenskem : 1839 – 1919. V 150 let fotografije na Slovenskem : 1839-1919 (str. 10-37). Ljubljana: Mestna galerija.

Ković, B. (1989). Fragmenti planetarnega spomina. V 150 let fotografije na Slovenskem : 1839-1919 (str. 6-9). Ljubljana: Mestna galerija.

Petek, M. (1998). Nekaj najpomembnejših pravilnikov za katalogizacijo. V Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo : 1987-1997 (str. 231-242). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Pirjevec, A. (1940). Knjižnice in knjižničarsko delo. V Celju: Družba sv. Mohorja.

Pregelj, B. (1971). Pravila za katalogizacijo v grafičnih zbirkah. Tipkopis.

PREKAT : priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil (2001). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Saye, J. D. & Šauperl, A. (2000). Tradicionalni katalogi v sodobni informacijski družbi. V Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi (str. 95-107). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Prvi dio: Odrednice i redalice. 2. izd. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.