DOMSKE KNJIŽNICE: KNJIŽNICE V DIJAŠKIH DOMOVIH

Peter Pavletič

Povzetek

Izvleček

Domskih knjižnic se v Sloveniji ne obravnava enakovredno njihovemu pomenu. Njihov namen je dvojen: razvijati učenčevo pismenost, še zlasti bralno, kritično in ustvarjalno mišljenje ter ponujati možnosti za učenje in aktivno preživljanje prostega časa. To morajo uresničevati z dobro zbirko strokovno urejenega knjižničnega gradiva, ki ga redno posodabljajo in s strokovnim osebjem predstavljajo uporabnikom: gojencem in vzgojiteljem. Z anketnim vprašalnikom smo ugotovili, da knjižnice v domovih srednjih šol opravljajo svojo knjižnično dejavnost glede na možnosti dokaj uspešno. Največ težav imajo zaradi neustrezne zasedbe delovnega mesta knjižničarja in nizkih finančnih sredstev. Tovrstno dejavnost bi bilo potrebno temeljito analizirati in poiskati ustrezne rešitve, da bi se vsaj ohranila, če že ne razvijala.

Ključne besede

domske knjižnice; šolske knjižnice; dijaški domovi; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Golob, D. & Žunkovič, F. (1996). Izraba prostega časa v Dijaškem domu Tezno. Iskanja vzgoja prevzgoja, 13 (15), str. 94–110.

Lešnik, R. (1982). Prosti čas: Delo človek družba vzgoja. Maribor: Obzorja.

Novljan, S. & Steinbuch, M. (1996). Šolska knjižnica v izobraževanju (za 21. stoletje): Analiza stanja šolskih knjižnic z usmeritvami razvoja. Ljubljana: NUK.

Novljan, S. (1996). Sodobne dejavnosti šolske knjižnice s posebnim ozirom na njene bibliopedagoške naloge pri izvajanju izobraževalnega programa učenja branja v osnovni šoli. Doktorsko delo. Ljubljana: [S. Novljan].

Odredba o normativih in standardih v dijaških domovih. (1997). Uradni list RS, št. 37.

Okvirni vzgojni program za dijaške domove. (1994). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.

Pavletič, P. (2003). Domske knjižnice: Knjižnice v dijaških domovih. Dipl. delo. Tolmin, Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Seznam dijaških domov po občinah. Pridobljeno 17. 5. 2003 s spletne strani: http://www.mszs.si/slo/solstvo/ss/seznam_dijaski_domovi.asp

Standardi in normativi za šolske knjižnice. (1995). V Vzgojno-izobraževalno delo v šolski knjižnici srednje šole (str. 14–17). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Šauperl, A. (1992). Domska knjižnica – vir znanja in kulturnega razvedrila. Didakta, (5), str. 30–32.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. (1996). Uradni list RS, št. 19.