IZOBRAŽEVALNA MOČ SPLOŠNIH KNJIŽNIC

Silva Novljan

Povzetek

Izvleček

Izobraževalne storitve opredeljujejo tudi delo slovenskih splošnih knjižnic. Pri načrtovanju ciljnih storitev se pogosto soočijo z zaostanki v razvoju, ki ob hitrem napredovanju novosti še toliko bolj izstopajo in opozarjajo, da še niso utegnile razviti knjižnične dejavnosti v vseh okoljih in tudi ne na enaki kakovostni ravni. Morda zato ne izstopajo pri razvijanju dejavnosti na področju zadovoljevanja izobraževalnih potreb, čeprav posamezni uspešni primeri kažejo, da se knjižnice zavedajo, kako bi morale delovati, in da so sposobne te naloge uresničiti ob ustreznih pogojih. Pregledali smo, kako z nabavno politiko in prireditvami spremljajo potrebe vseživljenjskega izobraževanja, izobraževanja uporabnikov in informacijskega opismenjevanja, ki jim ga nalaga zakon, pri čemer morajo upoštevati nivoje pismenosti svojih prebivalcev. Analiza dostopnih poročil in podatkov opozarja, da se bodo knjižnice dela na tem področju lahko uspešneje lotile ob močnejši strokovni pomoči, ki jo bo spremljala finančna podpora.

Ključne besede

splošne knjižnice; vseživljensko učenje; bralna kultura; informacijska pismenost

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Aparac-Gazivoda, T. (1995). Teorija selekcije i strategija preživljanja. Knjižnica, 39 (3), 35–43.

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1998). V Statut, pravilniki in poslovniki Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. (str. 67-69). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Elley, W. B., Gradišar, A. & Lapajne, Z. (1995): Kako berejo učenci po svetu in pri nas? Nova Gorica: Educa.

Himmel, E. & Wilson, W. J. (1997). Planning for results. Chicago: American Library Association.

Možina, E., Knaflič, L. & Kodelja, L.(2001). Pismenost odraslih v Sloveniji. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.

Neuman, D. (2003). Research in school library media for the next decade: Polishing the Diamond. Library Trends, 51 (4), 503-524.

Novljan, S. (1992). Knjižnica je več kot učbenik. Knjižnica, 36 (1), 7-17.

Novljan, S. (1996). Sodobne dejavnosti šolske knjižnice s posebnim ozirom na njene bibliopedagoške naloge pri izvajanju izobraževalnega programa učenja branja v osnovni šoli. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Novljan, S. (2002). Spletne strani slovenskih splošnih knjižnic. Knjižnica, 46 (1-2), 45-59.

Novljan, S. (2003). Splošne knjižnice. Poročilo za leto 2002. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Novljan, S. (2003a). Bralne kulture in knjižničarstvo. V Breznik, M., Novljan, S., Jug, J. & Milohnić, A.: Bralne kulture v novih razmerah založniške produkcije (str. 78-152). Ljubljana: Mirovni inštitut. Pridobljeno 19.7.2004 s spletne strani: http://www.mirovni-institut.si/slo_html/projekti/5%20knjiznicarstvo.pdf

Pečko-Mlekuš, H. (2001). Tiskan učbenik - Kaj je že to?: Elektronske knjige pri izobraževanju na univerzi. Knjižnica, 45 (4), 25-38.

PIRLS 2001. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Pridobljeno 24.3. 2004 s spletne strani: http://www2.arnes.si/uljpeins/czve/pirls

Resman, S. (2003). A liftime as a lesson. Berlin: 69 IFLA General Conference, 1-9 Avgust. Pridobljeno 25.5.2004 s spletne strani: http://www.ifla.org./IV/ifla69/papers/031e-Resman.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Žnideršič, M., Podmenik, D. & Kocijan, G. (1999). Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.