PROMOCIJSKA DEJAVNOST VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE: PRIMER KNJIŽNICE ODDELKA ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

Andreja Nagode

Povzetek

Izvleček

Prispevek podaja osnovne informacije o visokošolskih knjižnicah in njihovi promociji. Knjižničarji naj bi jo poznali, saj morajo svoje delo pravilno promovirati in predstavljati širši javnosti. V prispevku je podana opredelitev visokošolskih knjižnic, njihov namen, naloge in cilji. Definirana sta pojma marketing in promocija, opisan razvoj visokošolskih knjižnic in njihove promocijske dejavnosti ter analizirane spletne strani nekaterih tujih in domačih visokošolskih knjižnic.
V drugem delu prispevka so predstavljeni rezultati opravljene študije uporabnikov Knjižnice Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo in analize (akademskega) okolja te knjižnice, na podlagi katere je bil izdelan predlog novega promocijskega načrta za obravnavano knjižnico.

Ključne besede

visokošolske knjižnice; promocija; Knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo; informacijsko znanost in knjigarstvo

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ambrožič, M. (1997). Visokošolske knjižnice: razvoj in temeljne značilnosti. V Zbornik razprav: 10 let bibliotekarstva 1987-1997 (str. 89-118). Ljubljana: Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo.

Coote, H., & Batchelor, B. (1997). How to market your library service effectively. London: Aslib.

Češnovar, N. (1989). Trženje v visokošolski knjižnici. Knjižnica, 33, (3-4), 123-128.

Kobaš, P. (1985). Marketing u bibliotečno-informacijskoj djelatnosti. Orašje: samozal.

Komel, L. (1997). Sponzoriranje splošnih knjižnic. Diplomska naloga. Ljubljana: Oddelek za bibliotekarstvo.

Nagode, A. (2002). Promocijska dejavnost visokošolskih knjižnic. Primer Knjižnice Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Diplomska naloga. Ljubljana: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Petermanec, Z. (2000). Vrednotenje kakovosti knjižničnih storitev: magistrsko delo. Ljubljana: Oddelek za bibliotekarstvo.

Pinder, C., & Melling, M. (1996). Providing costumer – oriented services in academic libraries. London: Library Asociation Publising.

Renborg, (2000). G. How it all began. V: Adapting marketing to libraries is a changing and World-wide environment (str. 5-12). München: K.G. Saur.

Sherman, S. (1992). ABC’s of Library Promotion. 3th ed. London: The Scarecrow Press.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1997). Ljubljana: DZS.

Strokovni kriteriji in merila za visokošolske knjižnice: knjižnično-informacijski sistem univerze: (predlog). (1989). Ljubljana; Maribor: ZBDS.

Zakon o knjižničarstvu. (2001, 8. november). Uradni list Republike Slovenije, 9 (87), 8685-8693.

Žnideršič, M. (1982). Knjiga in trg. Ljubljana: DZS.