UPORABA ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV V VLADNIH KNJIŽNICAH

  • Simona Omahen Simona Omahen je zaposlena na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani. Naslov: Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: simona.omahen@email.si
  • Maja Žumer Dr. Maja Žumer je zaposlena kot docentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: maja.zumer@ff.uni-lj.si
Ključne besede: specialne knjižnice, vladne knjižnice, elektronski informacijski viri

Povzetek

Izvleček

Članek prikazuje uporabo elektronskih informacijskih virov v vladnih knjižnicah. Navaja opredelitev vladnih knjižnic in elektronskih publikacij. Na vzorcu vladnih knjižnic je bilo raziskano, kakšno je stanje glede uporabe elektronskih informacijskih virov v vladnih knjižnicah. Na osnovi izvedenih intervjujev v petih vladnih knjižnicah ugotavljamo, da v obiskanih vladnih knjižnicah o uporabi elektronskih informacijskih virov v večini ne razmišljajo. To, kar imajo in uporabljajo, se jim zdi samoumevno.

Literatura

Activities & Services. (7.3.2003). Pridobljeno 27.5.2003 s spletne strani: http://www.ifla.org/act-serv.htm

Češnovar, N. (2002). Razvoj specialnih knjižnic v Sloveniji. Knjižnica, 46 (1-2), 169-177.

Division of Special Libraries. (27.5.2002). Pridobljeno 27.5.2003 s spletne strani: http://www.ifla.org/VII/d2/dsl.htm

Government Libraries Section. (8.5.2003). Pridobljeno 27.5.2003 s spletne strani: http://www.ifla.org/VII/s4/sgl.htm

Slovenski standardi za specialne knjižnice. 1990. Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, 11 (87).

Žumer, M. (1997). Obvezni izvod elektronskih publikacij. V: Zapisi za prihodnost: 190 let obveznega tiska na slovenskem (str. 68-82). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Objavljeno
2014-04-07
Rubrike
ČLANKI