MAKRO OKOLJE KNJIŽNIC: NOVA TEHNOLOŠKA IN EKONOMSKA PRAVILA

Karmen Štular Sotošek

Povzetek

Izvleček

Tudi za knjižnice je nujno čim hitrejše in fleksibilnejše prilagajanje spremembam v zunanjem okolju, ki jih je treba spremljati, se nanje odzivati in v njih sodelovati. Pri tem se uporaba marketinških znanj in orodij kaže v odkrivanju, ne samo kako preživeti v konkurenčnem okolju, temveč predvsem kako postati močnejši in boljši. Članek, ki spoznanja črpa iz marketinškega, ekonomskega in informacijskega disciplinarnega področja, predstavi glavne principe v tehnološkem in ekonomskem okolju knjižnic in prepozna poznavanje le-teh kot ključno za uspešno poslovanje sodobnih knjižnic, zlasti na zahtevnem trgu založnikov in dobaviteljev informacijskih virov. Znotraj tehnološkega in ekonomskega okolja se sodelovanje in povezovanje ponuja kot edina razumska rešitev, ki lahko prinaša koristi tako proizvajalcem informacijskih produktov kot knjižnicam. Pričujoče besedilo ugotavlja, da bodo knjižnice pri sklepanju partnerstev lahko dolgoročno uspešne in proaktivne le, če bodo uporabljale marketinške odnose. Ta relativno novejši marketinški koncept knjižnicam ponuja prijeme, s katerimi učinkovito in dolgoročno upravljajo zveze med partnerji.

Ključne besede

marketinško okolje; informacijska ekonomija; informacijska infrastuktura; strateške zveze; knjižnični konzorciji; marketinški odnosi

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Borgman, C. L. (2001). From Gutenberg to the Global Information Strukture: Access to the Information in the Network Work. Cambridge/London: The MIT Press.

Chapman, L. (2001). Managing Acquisition in Library and Information Services. London: Library Association Publishing.

Gray, J. (1988). National Information Policies: Problems and Progress. London; New York: Mansell Publishing Limited.

Hyde, J. (1997). How soon is now? Current developments and future possibilities for libraries and librarians: a library technician˘s view. The Australian Library Journal, 46 (2), 181-185.

Hofmann, U. (1995). Development a Strategic Planning Framework for Information Technologies for Libraries. Library Management, 16 (2), 1-20.

Hurtt, J. (2000). Fitting the pieces together: selling to regional networks, consortia and libraries. Library Consortium Management : An International journal, 2 (1), 1-3.

Jančič, Z. (1990). Marketing: Strategija menjave. Ljubljana: Gospodarski vestnik; Studio Marketing.

Jančič, Z. (1996). Celostni marketing. Ljubljana: Znanstvena knjižnica Fakultete za družbene vede.

Kanter Moss, R. (1994.) Collaborative Advantage: Successful partnerships manage the relationship, not just the deal. Harward Business Review, (July - August), 96-108.

Kotler P. & Andreasen A. R. (1996). Strategic Marketing for NonProfit Organisations. New Jersey: Practice Hall.

Maddern, D. (2002). Driving Libraries Toward a Sustainable Future. V Ershova, T. V. & Hohlov, Y. E. (ur.). Libraries in the Information Society: IFLA publication 102 (str.19-22). Műnchen: K.G. Saur.

Migrating from the Library of Today to the Library of Tommorrow: re-or-evolution (2002). V Ershova, T. V. & Hohlov, Y. E. (ur.), Libraries in the Information Society: IFLA publication 102 (str. 74-111). Műnchen: K.G. Saur.

Proctor, T. (2000). Strategic Marketing: An Introduction. London; New York: Routledge.

Rowley, J. (2001). Information Marketing. Aldershot. Burlington USA. Singapore; Sydney: Ashgate.

Saez, E. E. (1993). Marketing Concept for Libraries and Information Services. 1.izd. London: Library Association Publishing.

Saez, E. E. (2002). Marketing Concepts for Libraries and Information Services. 2.izd. London: Facet Publishing.

Sfiligoj, N. (1998). Trženje in tržno komuniciranje: interno študijsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Sfilogoj, N. (1999). Marketinško upravljanje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Shapiro, C. & Varian, H. R. (1999). Information Rules: Strategic Guide to Network Economy. Boston: Harvard Business School Press.

Layzell Ward, P. (2000). Trends in Library Management. MCB Library Review, 49 (9). Pridobljeno 7.7. 2003 s spletne strani: http:emerald-library.com/brev/03549ic1.html

Varian, H. R. (1995). The Information Economy: How much will two bits be worth in digital marketplace? Scientific American, 273 (September), 200-202.

Weingand, D. E. (1995). Preparing for the New millennium: The Case for the Using Marketing Strategies. Library Trends, 43 (3), 316-335.

Žumer, M. (2001). Knjižnice in licenciranje. Knjižnica, 45 (4), 39-53.