BOLONJSKI PROCES IN SLOVENSKE VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE

Jerneja Ivančič

Povzetek

Izvleček

V članku je na kratko opisano visoko šolstvo v Sloveniji ter visokošolske knjižnice kot pomemben del visokošolskega izobraževanja. Opisan je bolonjski proces, njegovi začetki in cilji, predvsem pa spremembe, ki jih prinaša v slovenski visokošolski prostor in s tem tudi v delovanje visokošolskih knjižnic.

Ključne besede

Bolonjska deklaracija; visokošolske knjižnice; visoko šolstvo; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ambrožič, M. (1999). Ugotavljanje uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic. V Pomen in delo visokošolskih knjižnic: zbornik referatov: ob 50-letnici Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (str. 9 – 59). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica Univerze.

Ambrožič. M. (1997). Strokovne kvalifikacije in akreditacija izobraževalnih programov v knjižničarstvu. Knjižnica, 41 (2-3), 265-287.

Berlinski komunike (2003). Pridobljeno 20.5.2004 s spletne strani: http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/mednarodno/solstvo/mednarodni_teksti.asp#aktualni

Bolonjska deklaracija (1999). Pridobljeno 20.5.2004 s spletne strani: http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/mednarodno/solstvo/pdf/bolonjska_deklaracija.pdf

Čerk, M. (2003). Slovenske knjižnice v Evropski uniji: procesi in spremembe v visokošolskih in specialnih knjižnicah. Diplomsko delo. Ljubljana: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Martelanc, A. (1999). Visokošolski knjižničarji: administrativni delavci ali visokošolski sodelavci? V Pomen in delo visokošolskih knjižnic: zbornik referatov: ob 50-letnici Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (str. 149 – 160). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica Univerze.

Nacionalni program visokega šolstva (2002). Uradni list RS, 20.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (2004). Pridobljeno 20.5.2004 s spletne strani: http://www.mszs.si

ŠOU. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2004). Pridobljeno 20.5.2004 s spletne strani: http://www.sou.uni-lj.si

Zakon o knjižničarstvu (2001). Pridobljeno 20.5.2004 s spletne strani: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html

Zgaga, P. (2004). Bolonjski proces in nacionalna visokošolska strategija. Pridobljeno 20.5.2004 s spletne strani: http://www.mszs.si/aktualno/novica.asp?ID=2879

Zupan, M. (2004). Bolonjski proces. Šolski razgledi, 55 (6), 3-3.