NOVI VIRI NA INTERNETU IN NJIHOVA TAKSONOMIJA

Dunja Kalčič

Povzetek

Izvleček

Članek opisuje nove vire na internetu in njihovo taksonomijo. Predstavljen je revidirani standard ISBD(CR) za kontinuirane vire ter spremembe in razlike v bibliografskem opisu za serijske publikacije in za integrirne vire. Opisane so glavne značilnosti revizije priročnika, standarda in formata ISSN ter možnost uporabe številke ISSN, ne le kot identifikatorja kontinuiranih virov na internetu, ampak tudi kot trajnega označevalca le-teh v okviru URN.

Ključne besede

mednarodni standardni bibliografski opis; serijske publikacije; kontinuirani viri; integrirni viri; URN; URL; DOI; trajni označevalci

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Hirons, J. & Reynolds, R. (1998). Proposal to adopt a modified C approach. Pridobljeno 18. 4. 2004 s spletne strani: http://lcweb.loc.gov/acq/conser/modelc.gif

Parent, I. (2003). From ISBD(S) to ISBD(CR). The Serials Librarian, 43 (4), 73-81.

Pelle, F., Godefroy P. & Rozenfeld, S. (2000). Electronic Archive Registry: presentation of the results of a pilot project. Pridobljeno 10. 5. 2004 s spletne strani: http://www.icsti.org/2000workshop/pelle.html

Pelle, F. (2002). ISSN: an ongoing identifier in a changing world. The Serials Librarian, 41 (3-4), 31-42.

Saint-Exupery, A. de (2003). Mali princ. Ljubljana: Mladinska knjiga.