ŠTUDIJE UPORABNIKOV ŠOLSKIH KNJIŽNIC

  • Zdenka Verlič Zdenka Verlič je zaposlena na OŠ Ketteja in Murna kot vodja šolske knjižnice Naslov: Koširjeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: zdenka.verlic@guest.arnes.si
Ključne besede: uporabniki, raziskave, šolske knjižnice, osnovne šole, srednje šole, Slovenija

Povzetek

Izvleček

V članku so predstavljeni rezultati analize odgovorov šolskih knjižničarjev in knjižničark slovenskih osnovnih in srednjih šol na anketni vprašalnik. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali v naših šolskih knjižnicah poteka študij uporabnikov šolskih knjižnic. Potrdile so se domneve, da so več študij opravili zaposleni v šolskih knjižnicah z zaključeno ustrezno, tj. bibliotekarsko univerzitetno izobrazbo in tudi tisti, ki se redno dodatno izpopolnjujejo na bibliotekarskem področju. Kot pomemben dejavnik se je pokazala tudi vključenost šolskega knjižničarja v strokovno bibliotekarsko društvo.

Literatura

Ambrožič, M. (1999). Ugotavljanje uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic. V: Pomen in delo visokošolskih knjižnic, 1. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižničark in knjižničarjev z mednarodno udeležbo: zbornik referatov (str. 9-59). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Ambrožič, M. (2000). Ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnic: visokošolske knjižnice. Knjižnica, 44 (3), 101-135 (I. del) in (4), 65-98 (II. del).

Osnove knjižničarstva. (1987). Ljubljana: Posebna izobraževalna skupnost za kulturo.

Bibliotekarski terminološki slovar. Delovno gradivo III. Pripravila Bibliotekarska terminološka komisija v sestavi Berčič, B., Dimec, Z., Kanič, I., Kokole, J. Leder, Z., Ujčič, M., Veselko, M., Zore, F. (1999). Pridobljeno 1.5.2002 s spletne strani: http://www2.arnes.si/~ljnuk4/slovar-1-2.html.

Bradburn, F. B. (1999). Output measures for school library media programs. New York, London: Neal-Schuman.

Filo, B. (1976). Informacijsko delo v knjižnicah glede na analizo informacij, informacijskih virov in uporabnikov. Knjižnica, 20 (1-4), 16-35.

Filo, B., & Kert Z. (1978). Problemi informacij družbenih ved v knjižnicah in NATIS v Sloveniji : raziskovalna naloga. Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Filo, B. (1988). Vzajemno dopolnjevanje knjižničnega gradiva. V Zapisi znanja v informacijski dobi / Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, strokovno posvetovanje in skupščina, Novo mesto, 13. in 14. oktobra 1988 (str. 5-24). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica ; Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Griljc, M. (1999). O uporabnikih tokrat malo drugače (poskus tipologije). Šolska knjižnica, 9 (2), 58-62.

Hafner, A. W. (1998). Descriptive statistical techniques for librarians. Chicago ; London : American Library Association.

Herrera, R. C., Lotero, L. M., & Rua, I. R. (1987). User studies in university libraries. V International Reader in the Management of Library, Information and Archive Services compiled by Anthony Vaughan [for the] General Information Programme and UNISIST. Paris: Unesco.

ISO. (1998). Information and documentation – Library performance indicators. International Standard, ISO 11620. Genëve: ISO.

Lasić-Lazić, J. (1996). Znanstvena utemeljenost iztraživanja korisnika školskih knjižnica. (Znanstvena utemeljenost raziskav o uporabnikih šolskih knjižnic). Knjižnica, 40 (3-4), 153-167.

Lynch, B. P. (1998). Measurement and evaluation of public libraries. 64th IFLA General Conference, August 16 – August 21, 1998. Pridobljeno 18.4.2002 s spletnega naslova: http://ifla.inist.fr/IV/ifla64/027-137e.htm.

Mikuletič, N. (2000). Poklicna motivacija knjižničarjev. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo.

Novljan, S. (1996). Sodobne dejavnosti šolske knjižnice s posebnim ozirom na njene bibliopedagoške naloge pri izvajanju izobraževalnega programa učenja branja v osnovni šoli. Doktorsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo.

Odredba o normativih in standardih v osnovnih šolah. Uradni list RS, št. 37/1997.

Odredba o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna. Uradni list RS, št. 27/1999.

Urbanija, J. (1985). Rezultati raziskovanja o uporabnikih visokošolske biblioteke: teoretične osnove raziskovanja o uporabnikih. Knjižnica, 29 (1), 40-58.

Urbanija, J. (1995). Slovenski knjižničarji o sebi. Knjižnica, 39 (1-2), 27-48.

Weech, T. »How do we know we are good at what we do in our libraries: an introduction to the concepts behind the measurement and evaluation of library services«. Delavnica, Ljubljana, 26. marec 2002. Ljubljana: Bibliotekarski izobraževalni center NUK.

Westbrook, L. (1997). Qualitative research. V Powell, Ronald R. Basic research methods for librarians (pp.143-163). 3rd ed. Greenwich ; London: Ablex Publishing Corporation.

Objavljeno
2014-04-07
Rubrike
ČLANKI