RAZVOJ SPECIALNIH KNJIŽNIC V SLOVENIJI

Nada Česnovar

Povzetek

Izvleček

Slovenija je majhna evropska država, ki ima le 2 milijona prebivalcev. Kljub svoji majhnosti pa se lahko na področju knjižničarstva primerja z marsikatero večjo državo. V razvoju specialnih knjižnic skozi štiri desetletja lahko ugotovimo bistven napredek, tako na področju kadrovanja kot tudi na področju uvajanja sodobnih tehnologij. Minilo je že 17 let od prvega samostojnega posvetovanja specialnih knjižnic. Po osamosvojitvi Slovenije pa so se zgodile številne spremembe v specialnem knjižničarstvu. Z ukinitvijo mnogih podjetij so bile ukinjene tudi mnoge knjižnice v gospodarstvu, povečalo pa se je število specialnih knjižnic v različnih državnih ustanovah. V prispevku so pojasnjene spremembe, ki so vplivale na razvoj specialnih knjižnic v Sloveniji.

Ključne besede

specialne knjižnice; zgodovinski razvoj; kadri; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Merila in standardi za organizacijo in delovanje specialnih knjižnic : osnutek (1998). Ljubljana : Ministrstvo za znanost in tehnologijo (Tipkopis.).

Slovenski standardi za specialne knjižnice (1990). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Zakon o knjižničarstvu (2001). Uradni list RS, 87.

Drugi uporabljeni viri

Gašperšič, Z.: Stanje specialnih tehniških knjižnic v Sloveniji in analiza njihovih problemov. Knjižnica, 12(1968)1-4, 58-61.

Gašperšič, Z., & Dermulc, V.: O stanju nekaterih specialnih tehniških knjižnic v Ljubljani v letih 1965 in 1966. Knjižnica, 9(1965)1-4, 42-46.

Šlajpah, M.: Program dela komisije za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Jugoslavije 1978-1979. Knjižnica, 22(1978)3-4, 261-262.

Šlajpah, M.: Stanje, problematika in perspektive strokovnih tehniških knjižnic na področju ljubljanskega okraja. Knjižnica, 7(1963)1-2, 62-67.

Šlajpah, M.: Uvod k jugoslovanskim standardom za specialne knjižnice. Knjižnica, 22(1978)3-4, 263-270.