SPLETNE STRANI SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC

Silva Novljan

Povzetek

Izvleček

Knjižnice naj bi uporabniku ponudile spletno stran, ki uveljavlja nezamenljivost pojma (javna splošna) knjižnica z drugimi ponudniki informacij in storitev na internetu, znotraj tega pomena pa drugačnost, ki uporabnika vodi do drugih (splošnih) knjižnic. To zmorejo uveljaviti z zanesljivostjo, kakovostjo informacij in storitev ter varnostjo uporabe, s čimer jih uporabnik priznava za pomemben referenčni vir, kamor se vedno znova vrača po zanj veljavno informacijo, dokument. S številom uporabe in zadovoljstvom uporabnikov opravičujejo knjižnice vlaganje v razvoj in vzdrževanje spletne strani. Pričujoča raziskava na primeru vzorca spletnih strani slovenskih splošnih knjižnic ugotavlja, kako knjižnice uveljavljajo svoj namen in strokovna priporočila pri oblikovanju spletnih strani.Rezultati odkrivajo prizadevanja knjižnic po posodobitvi delovanja, pri čemer je poudarek na predstavljanju klasične knjižnice in njene dejavnosti, manjši delež pa je namenjen razširitvi ponudbe vsebin z dostopnostjo elektronskih virov. Pomemben je tudi pogled na njihovo različnost, ki ni posledica potreb uporabnikov, ampak posledica improvizacije, premajhne pozornosti pri izboru, dostopnosti, organizaciji in oblikovanju različnih informacij in storitev na spletni strani. Prispevek nakazuje, po opisu analize splošne podobe spletne strani splošnih knjižnic, nekatere aktivnosti za izboljšanje stanja.

Ključne besede

digitalne knjižnice; spletne strani; vrednotenje; splošne knjižnice; informacijska pismenost; knjižnični marketing

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Cooke, A. (2001). A guide to finding guality information on the internet. 2.ed. London: Library Association Publishing.

The internet and acqusitions: sources and resources for development (1999). New York: Haworth Press.

Jenčič, Z. (1999). Celostni marketing. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 4. Kotler, P. (1996). Marketing management-trženjsko upravljanje. Ljubljana: Slovenska knjiga.

Manifest o splošnih knjižnicah. Unesco. (1995). Knjižničarske novice, 5 (3), Priloga.

Nordmeyer, R. (2001). Readers advisory web sites. Reference & User Services Quartery, 41 (2), str. 139-143.

Novljan, S. (2001). Splošnoizobraževalne knjižnice. Poročilo za leto 2000. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Quality criteria for website exelence. (2001). World best website awards. Pridobljeno 1.11. 2001 s svetovnega spleta: http://www.wordbestwebsites.com.criteria.htm

Saračević, T. (2001). What is a »collection« in digital libraries? Changing concepts, objects & economics. Pridobljeno 10.10. 2001 s svetovnega spleta: http://www.scils.rutgers.edu/~tefko/DL_collection.htm

Smith, A. (1997). “Testing the surf”. Criteria for evaluation internet information resources. Pridobljeno 13.3.2002 s svetovnega spleta: http://info.lib.uh.edu/pr/v8/n3/smit8n3.html

Sutton, D. (1995). So you are going to run a library. Englewood: Libraries unlimited.

Urbanija, J. & Šauperl A. ( 2001). Navodila za prijavo, pripravo in zagovor diplomskega dela. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (Tipkopis).

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, 87.