DRUGAČNO V SPLOŠNEM

Silva Novljan

Povzetek

Izvleček

Večkulturnost je eno od načel delovanja knjižnice. Uresničuje ali ga poskuša uresničevati vsaka dobra knjižnica z vsebino knjižnične zbirke in z njeno dostopnostjo za vse svoje potencialne uporabnike. Pregledali smo, kako se poslanstvo splošne dostopnosti knjižničnega gradiva in informacij uresničuje v okoljih slovenskih knjižnic. V knjižnicah, ki uresničujejo večkulturno načelo delovanja, ne priznavajo večvrednih, manjvrednih, boljših ali slabših obiskovalcev, ampak omogočajo vzpostavljati odprte odnose, izmenjave, priznavanje, spoštovanje, aktivno bivanje drugačnosti v skupnosti. Etnične manjšine so navadno za knjižnice preizkusni kamen uresničevanja načela večkulturnosti, zato smo uspešnost uresničevanja tega načela preverili za območja, kjer živijo prebivalci italijanske, madžarske in romske narodnosti. Ugotovili smo, da ni odvisna samo od gospodarske razvitosti okolja, formalnih in strokovnih priporočil, ampak tudi od razumevanja poslanstva knjižnic med knjižničarji in volje za njegovo udejanjanje.

Ključne besede

večkulturnost; narodne manjšine; Romi; splošnoizobraževalne knjižnice; prosti dostop do informacij; knjižnični fondi; strateško planiranje

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ekman, M. (1999). To reach multicultural users in libraries. 65th IFLA General Conference, Avgust 20-28. V: Booklet 3, 19-22.

Elley, W. B., Gradišar, M., & Lapajne, Z. (1995). Kako berejo učenci po svetu in pri nas? Nova Gorica: Educa.

Germadnik, J. (b.l.). Knjižnica je obraz velemesta. V: Mesto v svetu, svet v mestu. Celje: Osrednja knjižnica Celje, 1, (b.l.).

Glashoff, I. (1999). The division of libraries serving the general public-a survey. 65.th IFLA General Conference, Avgust 20-28. V: Booklet 3, 9-15.

Kodrič-Dačić, E.(1995) Nabava v knjižnicah. Knjižnica, 39 (3), 13-33.

Lukšič-Hacin, M. (1999). Multikulturalizem in migracije. Ljubljana: RC SAZU, Založba ZRC.

Manifest o splošnih knjižnicah 1994. (1995). Knjižničarske novice. Priloga, 5 (3), 15.

Marinko, I. (1998). Primerjalna analiza študijskih programov bibliotekarstva. Knjižnica, 42(4), 7-42.

Markovič, I. (1998). Skrb za varstvo manjšin v slovenskih zakonih in normativih za knjižnice. Knjižnica, 42(2-3), 95-105.

Novljan, S.( 1998). Knjižnice za splošno dostopnost kulturnih dobrin. Knjižnica, 42(1), 23-44.

Novljan, S. (1998). Knjižnična vzgoja mora postati del informacijske pismenosti. Vzgoja in izobraževanje, 29(2),16–20.

Novljan, S. (1998). Slovenske splošnoizobraževalne knjižnice. Poročilo za leto 1997. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Novljan, S., & Jakac-Bizjak, V. (1999): The changing role of the National Library Advisory Service in Slovenia. 65th IFLA General Conference, Bangkok, August 20.- 28. V: Booklet 1, 21.-27.

Owen, V. (1997). Gateway to freedom: Libraries and the Next Millenium. IFLA Journal, 23(576), 356-361.

Petronio, A. (1990). Knjižnica - stičišče narodov. Knjižnica, 34(4), 87-88.

Predlog zakona o knjižničarstvu (2000, 19. april). Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, str. 19–40.

Revision of IFLAs Guidelines for Public Libraries. (June 2000). IFLA Section of Public Libraries. Pridobljeno 11.1.2001 s svetovnega spleta: http//www.ifla.org/VII/s8/proj/gpl.htm

Roach, P., & Morrison, M. (1997). The place on the hill? Library Association Record, 99(8), 432-435.

Sepe, M. (1990). Knjige za pripadnike manjšin v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah. Knjižnica, 34 (4), 69-82.

Tracey, M. (1999, 20. januar). Kaj potem, če Tedu Turnerju to ni všeč? Razgledi, str. 1.

UNESCO. Manifest o splošnih knjižnicah. (1994). 10. seja mednarodnega sveta za splošni informacijski program, Pariz 28. – 30. november.

Vremec-Ragusi, M. (1998). Bibliotekarstvo na križišču kultur. Knjižnica, 42 (1), 5.- 21.

Watson, D. (1998). Multicultural childrens literature. Selection and evaluation: Incorporating the World Wide Web. V: Public library collection development in the information age (str. 171-183). New York, London: The Haworth Press.

Zakon o knjižničarstvu. (1982). Uradni list SRS (27), 122-134.

Žagar, M. (1998). Uvodni referat za razpravo o kulturni politiki do italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih priseljencev manjšinskih etničnih skupnosti in priseljence v republiki Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo.

Žumer, M., & Novljan, S. (1997) Public Libraries in the Transition Society of Slovenia. Libri, 47(4), 251-255.