BIBLIOGRAF JANKO ŠLEBINGER (1876-1951)

Gregor Kocijan

Povzetek

Izvleček

Dr. Janko Šlebinger je eden najpomembnejših slovenskih bibliografov, ki je v svojem štiridesetletnem delovanju sestavil veliko najrazličnejših bibliografij: od (tekočih) splošnih in strokovnih do osebnih. Ob Simoniču je konstituiral slovensko bibliografijo in ustvaril podlago za nagel napredek te stroke po drugi svetovni vojni. Bil je ustvarjalec sodobne slovenske bibliografije; z njim smo Slovenci dobili strokovnjaka-bibliografa, ki je v polni meri ujel sodobne bibliografske tokove v svetu in postavil temelje za sistematično in vsestransko delo na bibliografskem področju. Najpomembnejši njegovi deli sta Slovenska bibliografija za l. 1907-1912 (1913) in Slovenski časniki in časopisi 1797-1936 (1937). Prispevek podrobneje razčlenjuje Šlebingerjeve bibliografije od začetnih objav do zadnjih del; predstavi jih kronološko in obenem po posameznih vrstah. Pri tem opozarja na novosti in posebnosti, ki jih je vpeljal naš bibliograf, in seveda tudi na pomanjkljivosti.

Ključne besede

Šlebinger Janko; bibliografi; slovenska nacionalna bibliografija; bibliografija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Berčič, B. (2000). O knjigah in knjižničarstvu. Razvojne študije in analize. (BiblioThecaria, 8). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Glazer, J. (1951). V spomin dr. Janku Šlebingerju. Nova obzorja ,4(4), 241-144.

Kidrič, F. (1927). Ob Šlebingerjevi petdesetletnici. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino, 6(1-4), 245-248.

Kotnik, F. (1914). J. Šlebinger, Slovenska bibliografija za l. 1907-1912. Časopis za zgodovino in narodopisje, 11(1), 84-85.

Logar, J. (1970). Uvod v bibliografijo. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Logar, J. (1971). Šlebinger Janko. Slovenski biografski leksikon III (11), 655-657. Ljubljana: SAZU.

Merhar B. (1964). Folklora in narodopisje. V F. Bernik (Ur.), Slovenska matica 1864-1964 (str. 116-140). Ljubljana: Slovenska matica.

Munda, J. (1964). Bibliografija Slovenske matice 1864-1964. Kronološki pregled in stvarno kazalo. Ljubljana: Slovenska matica.

Munda J. (1983). Knjiga. (Literarni leksikon, 22). Ljubljana: Državna založba

Munda J. (1992). Ljubljanski zvon. Enciklopedija Slovenije 6, 261-262. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Munda J. (1999). Šlebinger Janko. Enciklopedija Slovenije 13, 62. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Pintar, L. (1914). J. Šlebinger, Slovenska bibliografija za l. 1907-1912. Ljubljanski zvon ,34(4), 197-200.

Pogačnik, J. (1966). "Panonski" literarni zgodovinarji. V F. Zadravec (Ur.), Panonski zbornik (str. 322-330). Murska Sobota: Pomurska založba.

Rupel M. (1952). Dr. Janko Šlebinger. Letopis SAZU, 4(1950/51), 101-124. Ljubljana: SAZU.

Šlebinger J. (1943). Bibliografska komisija. Sedanje stanje in naloge slovenske bibliografije. Letopis AZ, 1(1938-1942), 343-351. Ljubljana: AZU.