INDIVIDUALNE RAZLIKE V VIRTUALNIH OKOLJIH: KONCEPT KOGNITIVNEGA STILA

Simona Senica

Povzetek

Izvleček

V zadnjih letih je, glede na napredek v virtualnih okoljih, ponovno v ospredju tematika individualnih razlik. Poudarjena je vloga individualnih zmožnosti pri prepoznavanju in pri izvajanju različnih informacijskih nalog. Opravljene študije so pokazale, da je pri tovrstnih raziskavah koncept kognitivnega stila zelo uporaben. V prispevku je predstavljena klasifikacija kognitivnih stilov. Podane so ugotovitve študije Palquist in Kim (2000) o vplivih kognitivnih stilov in izkušenj pri poizvedovanju po on-line podatkovnih zbirkah, v povezavi s predvidevanjem načinov iskanja na svetovnem spletu. Zanimiva ugotovitev je, da izkušnje pri poizvedovanju lahko znatno zmanjšajo vpliv odvisnosti od polja pri iskanju na svetovnem spletu. Opisan je Fordov (2000) članek, ki opredeli povezavo med odvisnostjo od polja in kognitivnimi stili v terminih vedenjskih vzorcev posameznikov pri navigaciji v hipermedijskih sistemih. Predstavljen je opis študij prej omenjenih sistemov, vpliv kognitivnega stila odvisnost / neodvisnost od polja ter možnosti prilagoditvenih tehnik, ki jih ti sistemi uporabljajo za prilagajanje potrebam vsakega posameznega uporabnika. Zmožnost teh sistemov je integrirati in omogočiti eksplicitno vodenje globalnih in analitičnih vidikov posameznih delov informacij, kar je mogoče dobro povezati z raziskavami kognitivnih stilov. Kljub temu bodo potrebna nadaljnja raziskovanja, preden bodo (v zadostnem obsegu) razvita prilagodljiva virtualna okolja, zmožna nuditi izboljšave pri učinkovitosti informacijsko-predelovalnih dejavnostih posameznikov.

Ključne besede

kognitivni stil; iskanje informacij; on-line katalogi

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Chen, H.(2000). Introduction to the special topic issue: part 1.Journal of the American Society for Information Science, 51 (3), 213-215.

Chen, S. Y., & Ford, N.J. (1998). Modelling user navigation behaviours in a hypermediabased learning system: an individual differences approach. Knowledge Organization, 25 (3), 67-78.

Ford, N. (1995). Levels ang types of mediation in instructural systems: an individual differences approach. International Journal ofHuman-Computer Studies, 43,241-259.

Ford, N. (2000). Cognitive styles and virtual environments. Journal of the American Society for Information Science, 51 (6), 543-557.

Ford, N., & Ford, R.(1993). Towards a cognitive theory of information accessing: an empirical study. Information Processing & Management, 29 (5), 569-585.

Ford, N., Lloyd-Williams, M., & Morris, C. (1995). Intelligent adaptive systems for information delivery in the electronic library. V M. Collier, & K. Arnold (Ur.), Electronic library and visual ifnormation research (ELVIRA) (str. 137-143). London: Aslib.

Ford, N., Wood, F. & Walsh, C. (1994). Cognitive styles and searching. Online & CDRO;Review, 18 (2), 79-86.

Kavčič, A. Tehnika prilagodljivega ustavljanja povezav v izobraževalnih hipermedijskih sistemih. V B. Zajc (Ur.), Zbornik devete Elektrotehniškein računalniške konference ERK 2000 (Zvezek B) (str. 375-378). Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE.

Kraynak, J. (1994). Računalniški slovar: slovensko-slovenski, slovensko-angleški, andleško-slovenski. Ljubljana : Mladinska knjiga.

Marentič-Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana : DZS.

Marentič-Požarnik, B., Magajna,L.,& Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja. Nova Gorica: Educa.

Musek, J.(1999). Uvod v psihologijo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.

Palmquist, R. A., & Kim, K. S. (2000). Cognitive Style and On-Line Database Search Experience as Predictors of Web Search Performance. Journal of the American Society forInformation Sciences, 51 (6), 558-566.

Riding, R., & Cheema, I. (1991). Cognitive styles – an overview and integration. Educational Psychology, 11 (3-4), 193-215.

Sadler-Smith, E. (2001). The relationship between learning style and cognitive style. Personality and Individual Differences, 30 (6), 609-616.

Sadler-Smith, E. (1998). Cognitive style: Some human resource implications for managers, The International Journal of Human Resources Management, 9 (1), 185-202.

Reed, W. M., Oughton, J. M., Ayersman, D. J., Ervin, J. R., & Giessler, S. F. (2000). Computer experience, learning style, and hypermedia navigation. Computers in Human Behaviour, 16 (6), 609-628.

Šalamon, B. (1997). Internet pojmovnik. Izola: Desk.

Witkin,H.A., Moore,C. A., Goodenough, D. R., & Cox, P. W. (1977). Field-dependent and field-independent cognitive styles and their educational implications. Review ofEducational Research, 47 (1), 1-64.

Wood, F., Ford, N., Miller, D., Sobczyk, G., & Duffin, R. (1995). Information skills, searching behaviour and cognitive styles for student-centred learning: a computer-assisted learning approach. Journal of Information Science, 22 (2), 79-92.