ODKRIVANJE KORENIN INFORMACIJSKE DRUŽBE: KNJIGA KOT MATERIALNI OBJEKT IN KOMUNIKACIJSKO SREDSTVO

Miha Kovač

Povzetek

s

Članek analizira knjigo kot komunikacijsko sredstvo, s posebnim poudarkom na spremembah, ki jih je v evropski civilizaciji v 15. in 16. stoletju povzročil izum tiska. Članek pokaže, da se je kultura tiska od rokopisne kulture ločila predvsem po bistveno večji količini podatkov, ki jih je imela na voljo, in po načinih, na katere so tedanji intelektualci dostopali do teh podatkov. Večja količina podatkov je v temelju spremenila način intelektualnega življenja, saj se izobražencem ni bilo več treba ukvarjati z ohranjanjem znanja s pomočjo memoriranja ali prepisovanja; namesto tega so se lahko posvetili primerjanju in proučevanju dostopnih gradiv. Sprememba v načinu odnosa do podatkov je bila tolikšna, da lahko govorimo o informacijski revoluciji, ki je bila hkrati eden izmed predpogojev razsvetljenskih in reformacijskih gibanj v tedanji Evropi. Analiza zgodovinskega nastanka knjižnega založništva nam zato omogoča razumevanje korenin, ne samo sodobnih informacijskih družb, ampak tudi temeljev zahodne civilizacije. Poznavanje zgodovine knjige in knjižnega založništva je s tega zornega kota izjemno pomembno za vse, ki se poklicno ukvarjajo s knjigo, hkrati pa postaja nepogrešljiv del humanističnih in družboslovnih študij.

Ključne besede

knjiga; komunikacijsko sredstvo; informacijska revolucija; založništvo; tisk

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Darnton, R. (1990). The Kiss of Lamourette. New York: W.W. Norton & Company Inc.

Darnton, R. (1979). The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopedie 1775-1800. Cambridge, Massachussets and London, England: The Belknap Press of Harvard University Press.

Eisenstein, E. (1997). The Printing Press as an Agent of Change (combined paperback edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Febvre, L., & Martin, H. J. (1998). The Coming of the Book (3rd Edition). London: Verso.

“Fast Forward to 2010”, Bookseller, 10 March 2000.

Greenspan, E., & Rose, J. (1998). An Introduction to Book History. V Book History (Vol.1). University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Kapr, A. (1995). Johann Gutenberg (transl. Douglas Martin). New York: Scholar Press.

“King’s in the Bag”, Publishers Weekly, 10 September 1998.

Kovač, M. (2000). Elektronsko založništvo in sprememba komunikacijskega kroga knjige. V Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Izgradnja knjižničnih zbirk: pridobivanje in izločanje gradiva / VIII. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana, 16. - 17. november 2000 (str. 113-120). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Print-on-Demand: A Technological Revolution at the service of Cultural Diversity (2000). V Provisional Proceedings of the First International Workshops for Professionals. Strasbourg, 20-21 January 2000.