VPLIV SODOBNE INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE NA KNJIŽNICE OSNOVNIH ŠOL

Franceska Žumer

Povzetek

Izvleček

Prispevek prikazuje informacijsko in komunikacijsko opremljenost knjižnic osnovnih šol in uporabo omenjene tehnologije. Izvedla sem podrobno raziskavo, ki je vključevala 109 osnovnih šol v Sloveniji. Raziskava kaže, da vse osnovnošolske knjižnice še nimajo niti osnovne informacijske tehnologije, potrebne za izvajanje sodobnih storitev v šolski knjižnici. Nobena knjižnica pa še nima v celoti računalniško obdelane knjižnične zbirke. Bistveno nižji pa je odstotek knjižnic, ki ne izvajajo avtomatizirane izposoje in ne koristijo različnih možnosti ponudb obstoječe tehnologije, avtomatizirane zbirke in vzajemnega kataloga. Potrebno bo sistematično reševanje nastale situacije, da se bodo šolske knjižnice lahko kvalitetno vključevale v vzgojnoizobraževano delo šol z izvajanjem medpredmetnega področja knjižnična informacijska znanja in izbirnega predmeta informacijsko opismenjevanje v devetletni osnovni šoli.

Ključne besede

šolske knjižnice; informacijska tehnologija; komunikacijska tehnologija; Slovenija; osnovne šole

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Grey, A. (1999). Informacijska doba in izobraževanje. Organizacija, 32(8 - 9), 419-428.

Muha, S., Rajkovič, V., & Florjančič, J. (1999). Kakovost šole v luči informacijske pismenosti. Organizacija, 32(8-9), 440-444.

Roggen, I. (1999). Specialization course in Web sociology and social informatics. Pridobljeno 19.12.1999 s spletne strani: http://www.uio.no/~iroggen/WebsociologyINFOeng.html

Rugelj, M. (1991). Ob prihodu računalnika na izposojevalni pult. Knjižnica, 35(2-3), 87-94.

Stružnik, E. (1996). Idejni načrt razvoja slovenskih šolskih knjižnic dobiva svojo podobo v naših šolah. Šolska knjižnica, 6(4), 27.

Učenje - skriti zaklad: poročilo Mednarodne komisije o izobraževanju za enaindvajseto stoletje, pripravljeno za Unesco. (1996). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi. (1999). Pridobljeno 19.12.1999 s spletne strani: http://lopesl.fov.uni-mb.si/is99/org

Žumer, F. (1999). Marketinška usmerjenost šolskih knjižnic. Šolska knjižnica, 9(3-4), 117-126.

Žumer, F. (1991). Računalniško podprta šolska knjižnica in njene prednosti. Knjižnica, 35(2-3), 75-86.