UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI DELOVANJA KNJIŽNIC : VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE (2. DEL)

Melita Ambrožič

Povzetek

Izvleček

Prispevek obravnava teoretične in praktične pristope k problematiki ugotavljanja uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic in kazalcev uspešnosti. Avtorica poudarja pomen sistematične evalvacije dejavnosti knjižnic in uporabe sodobnih metod menedžmenta, med katere sodi tudi proces ugotavljanja uspešnosti delovanja knjižnic. Predstavljena je vloga knjižnične statistike kot metode kvantitativnega predstavljanja dejavnosti knjižnic in ovrednoten pomen strokovnih standardov in akreditacijskih postopkov v evalvacijskem procesu. Predstavljeni so tudi nekateri projekti in konkretni primeri ugotavljanja uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic v svetu in Sloveniji ter predlogi kazalcev uspešnosti.

Ključne besede

visokošolske knjižnice; univerzitetne knjižnice; evalvacija; uspešnost poslovanja; kazalci uspešnosti; statistični podatki; kakovost

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Abbott, C. (1994). Performance measurement in library and information services. London: Aslib.

ALA/ACRL. (2000). Standards for College Libraries: 2000 Edition. Pridobljeno 8.3.2000 s svetovnega spleta: http:/www.ala.org/acrl/guides/college/html

ALA/ACRL. (1989). Standards for University Libraries: Evaluation of Performance. College and Research Libraries News, 50(8), 679-691.

Ambrožič, M. (1997). Strokovne kvalifikacije in akreditacija izobraževalnih programov v knjižničarstvu. Knjižnica, 40(2-3), 265-287.

Ambrožič, M. (1999). Utvrdivanje uspješnosti poslovanja visokoškolskih knjižnica: od kvantitativnih do kvalitativnih pokazatelja. Doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet.

Blagden, J., & Harrington, J. (1990). How good is your library? A review of approaches to the evaluation of library and information services. London : Aslib.

Carbone, P. (1995). The Committee Draft of International Standard ISO CD 11620 on Library Performance Indicators. IFLA Journal, 21(4), 274-277.

Carbone, P. (1989). Statistics and Evaluation in French University. Paris: IFLA General Conference and Council Meeting.

Golob, I. (1995). Analiza stališč javnosti do izgradnje nove knjižnice z analizo porabe storitev knjižnice. Ljubljana: Interakcija.

Goričan, U. (1994). Analiza kakovosti fakultetne knjižnice z marketinškega zornega kota (na primeru knjižnice Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru). Maribor: EPF.

Henty, M. (1989). Performance indicators in higher education libraries. British Journal of Academic Librarianship, 4(3), 177-191.

IFLA. (1985). Standards for university libraries. Chicago: IFLA General Conference.

ISO. (1998). Information and documentation - Library performance indicators. International Standard, ISO 11620. Geneve: ISO.

Kantor, P. B. (1984): Objective Performance Measurement for Academic and Research Libraries. Washington D.C: ARL.

Keys to Success : Performance Indicators for Public Libraries (1990). London: HMSO.

Line, M. B. (1992). The Changing Role ofNordic Academic, Research and Special Libraries. ESBO: NORDINFO.

Lynch, B. P. (1996). Research as a Basis of the Development of Standards for Libraries. Beijing: IFLA General Conference.

MacKenzie, A. G. (1990). Performance measurement. V Academic Library Management (str. 196-205). London: Library Association.

McDonald, J. A., & Micikas, L. B. (1994). Academic Libraries : The Bimensions oftheir Effectiveness. London: Greenwood Press.

McElrov, R. A.. (1989). Standards and Guidelines in Performance Measurement. British Journal of Academic Librarianship, 4(2), 88-98.

Oven, Z. (2000). Ugotavljanje uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic: Primer knjižnice Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Parker, D. C. (1995). Standards for college libraries: Foundations. College and Research Libraries News, May, 330-331 in 337.

Performance measures for academic libraries. (1990). V Encyclopedia ofLibrary and Information Studies. Vol. 45, Supplement 10 (str. 294-332). New York: Marcel Dekker.

Poli, R., & Boekhorst, P. te (1996). Measuring quality : International guidelines for performance measurement in academic libraries. Muenchen: Saur.

Popovič, M. (1988). Študij uporabnikov kot izhodišče za opredelitev ciljev in evalvacijo dejavnostiharodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Ljubljana: NUK.

Popovič, M. (1987). Evalvacija knjižnično-informacijske dejavnosti. V Vloga knjižnic pri posredovanju znanja. Strokovno posvetovanje in skupščina, Bled, 1. in 2. oktober 1987 (loč.pag.). Ljubljana: ZBDS.

Strokovni kriteriji in merila za visokošolske knjižnice: knjižnično informacijski sistem univerze. (1989). Ljubljana, Maribor: ZBDS.

Van House, N. A., Weil, B.T., & McClure, C. R. (1990): Measuring Academic Library Performance: A Practical Approach. Chicago; London: ALA.

Wallace, J. O. (1972). V Quantitative methods in librarianship: standards, research, management (str. 39-56). Wesport: GreenWood Press.

Wallace, J. O. (1972a). The practical meaning of library standards. V Quantitative methods in librarianship: standards, research, management (str. 31-38). Wesport: GreenWood Press.

Willemse, J. (1990). Summary of the Paris Workshop 1989 on Performance Measurement. Stocholm: IFLA General Conference.

Žagar, V. (2000). Medknjižnična izposoja: Razvoj, delovni postopki in nekateri kazalci uspešnosti. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Žaucer, M., & Fabjan, U. (1998). Meritve uspešnosti knjižnic in študij bibliotekarstva. Knjižnica, 42(4), 105-125.

Žaucer, M. (1998a). Ocenjevanje relevantnosti periodike. Raziskovalec, 10, 61-66.