VREDNOTENJE KNJIŽNIČNIH ZBIRK IN HIBRIDNA KNJIŽNICA

Helena Pečko Mlekuš

Povzetek

Izvleček

Knjižnica je posrednik med viri informacij in uporabniki. Pri izgradnji zbirk mora upoštevati nagel razvoj na področju informacijske tehnologije in spreminjajoče se potrebe in zahteve uporabnikov. Vrednotenje je eden temeljnih pogojev za kvaliteten razvoj zbirk. To je še posebej pomembno v sodobni knjižnici, ki ima v zbirki dokumente v tradicionalni obliki, hkrati pa uporabnikom zagotavlja dostop do elektronskih virov informacij. Prispevek opisuje tiste kazalce IFLA-e in standarda ISO 11620, ki so predvsem namenjeni merjenju knjižničnih zbirk, ter novejši projekt Equinox, ki prinaša kazalce za merjenje uspešnosti storitev knjižnice v omrežju.

Ključne besede

evalvacija; standardi; hibridna knjižnica; knjižnični fondi; kazalci

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ambrožič, M. (1999). Ugotavljanje uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic. V Pomen in delo visokošolskih knjižnic, 1. Strokovno posvetovanje visokošolskih knjižničark in knjižničarjev z mednarodno udeležbo: zbornik referatov (str. 9-59). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Blagden, J. (1990). How good is your library? London: Aslib.

Clarke, Z. The EQUINOX project: Library Performance Measurement and Quality Management System. Pridobljeno 1.3.2000 s svetovnega spleta: http:// www.aslib.co.uk/pmm/1999/aug/endnotes02.html

Cornish, G.P (1997). Electronic document deliverv services and their impact on collection management. V G.E. Gorman & R.H. Miller (Eds.), Collection Management for the 2V century: A Handbookfor librarians (pp.159-172). Westport: Greenwood Press.

Elib. Pridobljeno 3.3.2000 s svetovnega spleta: http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/

Equinox. Pridobljeno 3.3.2000 s svetovnega spleta: http://equinox.dcu.ie

ISO (1998). Information and documentation. Library performance indicators, International Standard, ISO 11620.

Knight, J. The hybrid library: books and bytes. The Knighfs tale. Pridobljeno 20.1.2000 s svetovnega spleta: http://www.ariadne.ac.uk/issuell/knight/

Lancaster, F.W. (1978). If you mant to evaluate your libranj. London: Library Association.

Moore, N. (1989). Measuring the performance of public libraries: a draft manual. General Information Programme and UNISIST. Paris: UNESCO.

Oppenheim, C. & Smitson, D. (1999). What is the hybrid library? Journal of Information Science, 25(2), 97-112.

Orr, R.H. (1973). Measuring the goodness of library services: a general framework for considering quantitative measures. Journal of Documentation 29(3), 315-332.

Pečko, Mlekuš H. (1993). Evalvacija zbirki bibliotečne gradje s područja kemije u Centralni tehnički knjižnici. Magistarski rad, Varaždin: Fakultet organizacije i informatike.

Poll, R. (1999). The House that Jack built: the consequences of measuring. Performance Measurement and Metrics. Sample Issue, 31-44.

Poll, R. & Boekhorst P. te (1996). Measuring quality : International Guidelines for Performance Measurement in Academic Libraries. Munchen: K.G. Saur.

Rushbridge, C: Towards the hybrid library, D-lib Magazine. Pridobljeno 15.2.2000 s svetovnega spleta: http://www.dlib.org/dlib/july98/rushbridge/ 07rushbridge.html