USTREZNOST VSEBINSKIH OPISOV DOKUMENTOV V ONLINE DOSTOPNEM KNJIŽNIČNEM KATALOGU

  • Aleš Klemen
Ključne besede: online katalogi, gesljenje, informacijsko vedenje, razumevanje, individualne razlike, OPAC

Povzetek

IZVLEČEK

Namen:  S prispevkom smo želeli preveriti ustreznost kataložnih zapisov o dokumentih v knjižničnem katalogu, ugotoviti, ali so struktura podatkovnih zbirk in njihov iskalni jezik bližje naravoslovno – tehničnim raziskovalcem in v manjši meri raziskovalcem iz humanističnih področji, ki pri iskanju uporabljajo različne kategorije izrazov. 
Metodologija/pristop:  Raziskava je potekala med jesenjo 2009 in pomladjo 2010 v kontroliranem okolju z ustrezno informacijsko tehnologijo. Vanjo je bilo vključenih 13 dodiplomskih in 7 podiplomskih študentov kemije in psihologije. Uporabljen je bil stratificiran vzorec. Podatke smo zajemali s pomočjo sistemskega dnevnika, s katerim smo zajemali celotno zaslonsko sliko in zvok, v podporo je bil anketni vprašalnik. Analiza rezultatov je bila izvedena s kategoriziranjem sklopov, ureditvijo podatkov na smiselne dele, pripisom  "vsebine" posameznim delom in določitvijo njihovih medsebojnih odnosov. Sledila je povezava kategorij v teoretični okvir raziskovalnega konteksta.
Rezultati:  Rezultati raziskave niso pokazali signifikantne razlike med področjema, pokazal se je pomen uporabnikovega znanja uporabe informacijskih sistemov in dostopnosti virov, ugotovili pa smo tudi nezaupanje v dobljene rezultate, močan vpliv spletnega iskalnika Google in nezavedanje obstoja predmetnih oznak ter posledično nezmožnost potrditve hipoteze o razlikah med strokovnima področjema. 
Omejitve raziskave:  Nereprezentativni vzorec in nezmožnost posploševanja ugotovitev.

Biografija avtorja

Aleš Klemen
Mag. Aleš KlemenMestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljanae-pošta: ales.klemen@mklj.si

Literatura

Ambrožič, M. (2005). Anketna metoda. V Šauperl, A (Ur.), Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu (str. 23-52). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Bates, M.J., Wilde, D.N. in Siegfried, S. (1993). An analysis of search terminology used by humanities scholars: The Getty Online Searching Project Report Number 1. Library Quarterly, 63 (1), 1-39.

Bibliotekarski terminološki slovar. (2009). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica. Knjižnica, 53 (3/4).

COMARC/B format za bibliografske podatke: priročnik za uporabnike. (2008). Maribor: IZUM. Pridobljeno 2.5.2009 s spletne strani: http://izobrazevanje.izum.si/EntryForm

DesktopDefault.aspx?tabid=38&type=manual&manual=Comarc_B_svn.

Currie, L., Devlin, F., Emde, J. in Graves, K. (2010). Undergraduate search strategies and evaluation criteria: Searching for credible sources. New Library World, 111 (3/4), 113-124.

Delovno gradivo V za Bibliotekarski terminološki slovar. (2001). Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija.

Hartley, R.J. (1988). Research in subject access: anticipating the user. Catalogue and Index, 88 (Spring), 3-7.

Hederih, J. (1997). Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije. Knjižnica, 41 (1), 19-38.

Hildreth, C.R. (1997). The use and understanding of keyword searching in a university online catalog. Information Technology and Libraries, 16 (2), 52-62.

INFOLIB: virtualna knjižnica za bibliotekarstvo. Vsebinska obdelava in klasifikacija. (2002). [elektronski vir]. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 27.6.2005 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/kis/infolib/vsebinai.html.

Kani-Zabihi, E. in Ghinea, G. (2007). Involving users in OPAC interface design: perspective from a UK study. V Smith, MJ., Salvendy, G. (Ed.) Human Interface and the Management of Information. Interacting in Information Environments. Symposium on Human Interface 2007, Held as Part of HCI International 2007, Beijing, China, July 22-27, 2007, Proceedings, Part II (pp. 374-383). Springer: Heidelberg. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4558.

Kani-Zabihi, E., Ghinea, G. in Chen, S.Y. (2008). User perceptions of online public library catalogues. International Journal of Information Management, 28 (6), 492–502.

Klemen, A. (2010). Ustreznost vsebinskih opisov dokumentov v online dostopnem knjižničnem katalogu (OPAC). Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kodrič-Dačić, E. (2002). Slovenika: strokovne novosti novega zakona o knjižničarstvu. Knjižnica, 46 (4), 65 - 85.

Krstulović, Z. (2002). [Geslovnik]. V Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, str. 40.

Kuhlthau, C.C. (1999). Accommodating the user's information search process: challenges for information retrieval system designers. Bulletin of the American Society for Information Science, 25 (3), 12-16.

Lombardo, S.V. in Condic, K.S. (2000). Empowering users with a new online catalog. Library Hi Tech, 18 (2), 130-141.

Niu, X., Hemminger, B.M., Lown, C., Adams, S., Brown, C., Level, A., McLure, M., Powers, A., Tennant, M.R. in Cataldo,T. (2010). National study of information seeking behavior of academic researchers in the United States. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61 (5), 869-890.

Ortiz-Repiso, V., Bazán, V., Ponsati, A. in Cottereau, M. (2006). How researchers are using the OPAC of the Spanish Council for scientific research library network. The Electronic Library, 24 (2), 190-211.

Online Catalogs: what users and librarians want. (2009). Dublin, Ohio: OCLC Online Computer Library Center.

Osnove knjižničarstva. (1987). Ljubljana: Posebna izobraževalna skupnost za kulturo.

Pelhan, A. (2005). Spletni splošni slovenski geslovnik. Šolska knjižnica, 15 (1/2), 33-35.

Pelhan, A. (2010). Spletni splošni slovenski geslovnik – SSSG. Knjižničarske novice, 20 (1/2), 3.

Pelhan, A. (2010a). Kontrolirani slovarji (geslovniki) v spletnem okolju digitalnih knjižnic. Knjižničarske novice, 20 (4), 3-4.

Rozman, D. (2002). Ifline smernice za predmetno označevanje. V Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik (str. 9-10). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Seljak, M., Brešar, T., Curk, L., Zalokar, M., Tominac, A., Popović, G., Rogina, A., in Urbajs, A. (2004). Vzpostavitev normativne kontrole v knjižničnem informacijskem sistemu COBISS.SI, Slovenija. Organizacija znanja, 9 (2), 37-46.

Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. (2002). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Sridhar, M.S. (2004). Subject searching in the OPAC of a special library: problems and issues. OCLC Systems & Services: International Digital Library Perspectives, 20 (4), 183-191.

Šauperl, A. (2003a). Klasifikacija knjižničnega gradiva. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Šauperl, A. (2003b). Gesla in podobne zadrege. Šolska knjižnica, 13 (1), 2.

Šauperl, A. (2005). Vsebinski opis leposlovja: stvarnost in možnosti. Šolska knjižnica, 15 (1/2), 20-27.

Šauperl, A. (2005a). Ifline smernice za predmetno označevanje: prednosti in slabosti v luči spoznanj o vedênju uporabnikov. Knjižnica, 49 (1/2), 9-26.

Šauperl, A. in Rozman, D. (2007). Predmetno označevanje na razpotju: s predmetnimi nizi ali brez njih. V Knjižnice za prihodnost: Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Bled, 22.-23. oktober 2007 (str. 129-150). Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Vsebinska obdelava v vzajemnem katalogu. Predmetne rubrike: seznami in navodila za oblikovanje. (1997). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Wanigasooriya, P.L. (2008). A study of problems faced by the online public access catalogue (OPAC), users in Sri Lankan university libraries. V National Conference On Library & Information Studies (NACLIS 2008), Sri Lanka Foundation Institute, Colombo, June 24, 2008. Pridobljeno 12.10.2009 s spletne strani: http://eprints.rclis.org/14395/1/Microsoft_Word_-_

Priyanwada_2.pdf.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zalokar, M. in Žigart, J. (2003). Priprava dvojezičnega splošnega geslovnika COBISS.SI: prva faza. Organizacija znanja, 8 (1), 8-25.

Zalokar, M. (2006). Vključitev baze podatkov Splošni geslovnik COBISS.SI v COBISS/OPAC. Organizacija znanja, 11 (1/2), 63.

Zalokar, M. (2006a). Razvoj splošnega geslovnika COBISS.SI. Organizacija znanja, 11 (4), 224-229.

Zupanc, Š. (2004). SSSG – Spletni splošni slovenski geslovnik. Knjižničarske novice, 14 (3), str. 2-3.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI