OBVEZNI IZVOD SERIJSKIH PUBLIKACIJ V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI

Dunja Kalčič

Povzetek

IZVLEČEK

Pričujoči sestavek opisuje socialnozgodovinske okoliščine, ki so botrovale nastanku in razvoju serijskega tiska, ter lastnosti in značilnosti serijskih publikacij, ki vplivajo na specifiko zbiranja in hranjenja obveznega izvoda. Kratkemu povzetku zgodovine obveznega izvoda periodike na Slovenskem sledi številčni pregled števila naslovov iz obveznega izvoda v obdobju od leta 1948 do leta 2006. Od novega Zakona o obveznem izvodu publikacij pričakujemo rednejši in izčrpnejši dotok obveznega izvoda serijskih publikacij v Narodno in univerzitetno knjižnico.

Ključne besede

obvezni izvod; serijske publikacije

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Amon, S. (1988). Nemško časopisje na Slovenskem. Teorija in praksa, 25 (9-10), 1329 -1333.

Kodrič-Dačić, E. (2002). Slovenika: strokovne novosti novega zakona o knjižničarstvu. Knjižnica, 46 (4). 65-85.

Kodrič-Dačić, E. (1997). 190 let obveznega izvoda tiska na Slovenskem. V Zapisi za prihodnost: 190 let obveznega izvoda tiska na Slovenskem (str. 7-20). Ljubljana: NUK, 1997.

Vatovec, F. (1961). Slovenski časnik 1557-1843. Maribor, Založba Obzorja.

Zakon o obveznem izvodu publikacij (2006). Uradni list RS 69.