LOVRO STEPIŠNIK IN POTUJOČE KNJIŽNIČARSTVO NA SLOVENSKEM NA PREHODU IZ 19. V 20. STOLETJE

Polona Vozel, Branka Badovinac

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Potujoče knjižničarstvo je še ne dodobra raziskano področje knjižničarstva tako v tujini kakor v Sloveniji. Posebej zanimivo je vprašanje, kdo je bil začetnik in kako se je vzpostavila ideja o potujočem knjižničarstvu na Slovenskem.
Metodologija/pristop: Pregled primarnih virov skupaj z ugotovitvami iz strokovne literature je omogočila oris življenja in dela Lovra Stepišnika in kratek zgodovinski uvod v razvoj potujočega knjižničarstva na prehodu iz 19. v 20. stoletje.              
Rezultati: Ugotovili smo, da bi se lahko teza o Lovru Stepišniku kot prvem potujočem knjižničarju na Slovenskem potrdila, ta je leta 1863 ustanovil Bralno društvo s Slovensko bukvarnico, knjige pa je sam ali s pomočjo moža s košem poslal po vaseh. V istem obdobju so pojavile zasebne iniciative, ki so se zgledovali po potujočih knjižnicah iz ameriškega in evropskega prostora. Namen prvih potujočih knjižnice na Slovenskem je bil spodbujati branje in pismenost kmečkega prebivalstva, in sicer v tistih okrajih, kjer niso imeli lastnega društva, čitalnice ipd., in zlasti v okrajih, ki so mejile na nemško jezikoslovno območje, s čimer naj bi spodbujali narodno zavest in uporabo slovenskega jezika.
Omejitve raziskave: Zgodovinski pregled se je omejil le na izbrane vire v slovenskem časopisju, pokazale so se težave tudi z raznolikostjo in arhaičnostjo terminov.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Kratka študija poskuša predvsem spodbuditi raziskovanje razvoja potujočega knjižničarstva na Slovenskem.

Ključne besede

Lovro Stepišnik; biografije; potujoče knjižničarstvo; zgodovinski pregledi

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Viri podatkov:

- Arhivi:

Društvena knjiga Bralnega društva pod Pohorjem in Slovenske Bukvarnice. Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), arhivska mapa Slovenska Bukvarnica, Ms 26.

Osebni fond Lovra Stepišnika. Stepišnik Lovro 1857–1910. Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), škatla 1927140, št. 1.

- Časopisje:

XLII. redni ob. zbor »Sl. Matice«. (1906, 19. maj). Soča, str. 2.

Aškerc, A. (1901). Ljudske knjižnice. Ljubljanski zvon, 21 (11), 637–642.

Dajte nam knjig, da jih damo ljudstvu! (1907, 3. januar). Soča, str. 1

Drugi občni zbor »Slovenske dijaške zveze«, dne 25. avg. t. l. (1906, 28. avgust). Slovenec, Priloga.

Iz Zagorja na Notranjskem (1905, 19. januar). Slovenski narod, str. 2.

Jarc, E. (1906). Ljudske knjižnice. Dom in svet, 19 (2), 12–110.

Katoliško konservativno kmečko društvo. (1902, 2. april). Slovenec, str. 2.

Letno zborovanje »Slov. kršč. soc. zveze« v Mariboru. (1905, 5. september). Slovenec, str. 1–3.

Nemške potovalne knjižnice v Ameriki. (1902, 10. maj). Slovenec, str. 4.

Okrožnica akad. ferij. društva »Adrija« na županstva. (1907, 7. februar). Soča, str. 2.

Otvoritev I. potujoče knjižnice »Prosvete« v Domžalah. (1904a, 9. september) Slovenski narod, str. 3–4.

Otvoritev II. potujoče knjižnice »Prosvete« na Jesenicah. (1904, 12. september). Slovenski narod, str. 3.

Otvoritev ljudskih potovalnih knjižnic na Koroškem. (1906, 17. julij). Slovenec, str. 2.

Podlistek – Lovro Stepišnik. (1912, 29. februar). Slovenski gospodar, 46 (9), 7.

Potovalna knjižnica za slovensko nemško mejo. (1905, 25. november). Slovenec, Priloga 2.

Potovalna knjižnica za obmejne Slovence na Štajerskem. (1906, 17. januar). Soča, Priloga.

Potovalne knjižnice v Ameriki (1905a, 5. avgust). Soča, str. 4.

Potovalne knjižnice v Ameriki (1905b, 26. avgust). Gorenjec, str. 2.

Potovalne knjižnice otvori Akad. fer. društvo Adrija v Neblem na Goriškem (1907, 6. september). Slovenski narod, str. 3.

Potujoče knjižnice. (1904, 23. julij). Gorenjec, str. 2.

Razne novice: Mariborski okraj. (1912, 22. februar). Slovenski gospodar, 46 (8), 3.

S.K.S.Z. za Štajersko. (1907, 8. november). Slovenec, Priloga.

Sestanek krščansko mislečega dijaštva. (1899, 15. september). Slovenec, str. 2.

Sklepajoče zborovanje na III. katoliškem shodu. (1906, 1. september). Slovenec, Priloga.

Stepišnik, L. (1867a, 14. november). Bralno društvo in jegova knjižnica v zgornji Ložnici na Pohorju: zgodovina društva. Slovenski gospodar, 1 (31), 1.

Stepišnik, L. (1867b, 28. november). Bralno društvo in jegova knjižnica v zgornji Ložnici na Pohorju: pravila soseske knjižnice. Slovenski gospodar, 1 (33), 2–3.

Stepišnik, L. (1874, 16. julij). Razne stvari: Udom »Slov. Matice«. Slovenski gospodar, 8 (29), 256.

Sv. Lucija. (1909, 19. januar), Soča, str. 383.

Tominšek, J. (1905). Omladinski glasnik. Ljubljanski zvon, 25 (6), 383.

Toman, A. (1895). Angleške krožeče knjižnice. Ljubljanski zvon, 15 (8), 519–520.

Navedeni viri:

Berčič, B. (1983). Uveljavljanje bibliotekarske stroke na Slovenskem: kratek oris. Knjižnica, 27 (1–4), 5–18.

Berčič, B. (2000). O knjigah in knjižničarstvu: razvojne študije in analize. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Costa, E. H. (1869). Statistični pregled vseh slovenskih čitalnic. V E. H. Costa (Ur.) Letopis Matice Slovenske. Ljubljana: Matica Slovenska.

Gabrič, A. (2000). Predolga pot do prvega slovenskega zakona o knjižnicah iz leta 1961. Knjižnica, 44 (3), 31–54.

Gradišnik, S. (1987). Uvodne misli ob ponatisu zbirke. V L. Costa Stepišnik, Ženitne ali svatbine navade in napitnice z godčevskim katekizmom iz slovenjbistriške okolice na Štajerskem (str. 5–6). Slovenska Bistrica: Kulturna skupnost občine.

Gradišnik, S. (2006, 14. september). Lovro Stepišnik 1834–1912 ; Jožef Straub 1712–1756 : iz arhiva kulturne dediščine: grajski stolpec. Panorama, 17 (37), 4.

Enci, M. (2002). Potujoča knjižnica in načrt bibliobusnih postajališč na Gorenjskem. Kranj: Osrednja knjižnica.

Kdo sta bila Vošnjak in Stepišnik? (2007, 18. januar). Panorama, 18 (3), 8.

Kodrič - Dačič, E. Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji v letih 1929-1935. Knjižnica, 44 (3), 7–29.

Korošec, A. (1998). Lovro Stepišnik – prvi potujoči knjižničar. V Srečanje slovenskih potujočih knjižnic, Koper, 1.–2. julij 1998. Ljubljana: ZBDS.

Korošec, A. (2000). Lovro Stepišnik - prvi potujoči knjižničar. Knjižničarske novice, 10 (7), 7.

Korošec, A. (2009). Knjižničarstvo na Slovenjbistriškem. V S. Gradišnik (Ur.), Zbornik občine Slovenska Bistrica 3 (str. 649–673). Slovenska Bistrica: Zavod za kulturo.

Lopert, M. (1994). Slovenske potujoče knjižnice. Diplomsko delo. Ljubljana: FF, Oddelek za bibliotekarstvo.

Pirjevec, A. (1940). Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba sv. Mohorja.

Pleško, A. (1908). Snujmo ljudske knjižnice!: navod za ustanavljanje ljudskih knjižnic in poslovanje knjižničarja ter seznam za ljudske knjižnice porabnih knjig. Ljubljana: Akad. fer. društvo »Prosveta«.

Passet, J. E. (1994). Itinerating libraries. V W. A. Wiegand in D. G. Davis (Ur.). Encyclopedia of library history (str. 315–317). New York; London: Garland.

Pogorevc, E. (1987). Lovro Stepišnik (1834–1912). V L. Stepišnik Ženitne ali svatbine navade in napitnice z godčevskim katekizmom iz slovenjbistriške okolice na Štajerskem (str. 55–58). Slovenska Bistrica: Kulturna skupnost občine.

Pogorevc, E. (1990). Utrinki iz zgodovine Venčeslja. V F. Šerbelj (Ur.), Zbornik občine Slovenska Bistrica 2 (str. 374–376). Slovenska Bistrica: Kulturna skupnost občine.

Pogorevc, E. (2007). Stodvajset let venčeseljske ljudske in osnovne šole na Zgornji Ložnici. Šolska kronika, 16 (1), 90–103.

Pugelj, N. (1994). Putujoče knjižničarstvo v Sloveniji: razmišljanja ob pričetku priprave standardov. Knjižnica, 38 (3–4), str. 93–107.

Stepišnik, L. (1987). Ženitne ali svatbine navade in napitnice z godčevskim katekizmom iz slovenjbistriške okolice na Štajerskem. Slovenska Bistrica: Kulturna skupnost občine.

Titl, J. (1990). Svet in ljudje ob Ložnici. V F. Šerbelj (Ur.), Zbornik občine Slovenska Bistrica 2 (str. 348–362). Slovenska Bistrica: Kulturna skupnost občine.

Titl, J. (2006). Venčesl in okolica. Slovenska Bistrica: Zavod za kulturo.

Topolovec, V. (1996, 7. februar). Lovro Stepišnik - prvi potujoči knjižničar: po poti kulturne dediščine. Tednik, 49 (6), 6.

Vižintin, A. (1958). Kako organizirati potujoče knjižnice. Knjižnica, 2 (1–4), str. 56–59.

Vodosek, P. (2010). Wanderbibliothek. V S. Costern et al. (Ur.), Lexikon des gesamten Buchwesens, Bd. 8 (str. 187). Stuttgart: A. Hiersemann.

Vrbnjak, V. (1983). Dogodki na Slovenjbistriškem med leti 1848 in 1875. V F. Šerbelj (Ur.), Zbornik občine Slovenska Bistrica 1 (str. 541-–584). Slovenska Bistrica: Skupščina občine.

Vrbnjak, V. (2009). Stepišnik Lovro. V I. Cankar et al. (Ur.), Slovenski biografski leksikon: elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU. Pridobljeno 1. 3. 2011 s spletne strani: http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:3229/VIEW/

Vošnjak, J. (1982). Spomini. Ljubljana: Slovenska matica.

Zemljič, I. (2007). Oris zgodovine knjižnic v Lenartu in njegovi okolici do druge svetovne vojne. Kronika, 55 (1), 93–104.

Zorko, T. in Kovač, M. (2006). Aktualne povezave med knjižnično in knjigotrško dejavnostjo s pregledom razvoja javnih knjižnic. Knjižnica, 50 (1–2), 97-–121.