SPLOŠNE KNJIŽNICE PO KNJIŽNIČNIH OBMOČJIH V LETU 2009

Milena Bon

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Leta 2003 se je začelo strokovno povezovanje splošnih knjižnic v knjižnične območne mreže z osrednjo območno knjižnico z namenom zagotavljanja usklajenega razvoja knjižnične dejavnosti na območjih ter koordinacijo Centra za razvoj knjižnic pri NUK. V prispevku je analizirano delovanje in povezovanje splošnih knjižnic v knjižnične območne mreže z namenom, da bi ugotovili stopnjo razvitosti pogojev dela splošnih knjižnic.
Metodologija/pristop: Glede na zakonske podlage in strokovna priporočila je bil na podlagi statističnih podatkov v letu 2009 izdelan pregled stanja knjižnične dejavnosti na desetih knjižničnih območjih. Stanje knjižnične dejavnosti smo primerjali s socialno-ekonomskim položajem statističnih regij, kar predstavlja nov pristop k predstavitvi razvitosti slovenskih splošnih knjižnic.
Rezultati: Absolutne vrednosti so pokazale večjo razvitost devetih knjižnic na Osrednjeslovenskem območju, medtem ko so relativne vrednosti pokazale popolnoma drugačno sliko. Štiri knjižnice na Goriškem območju izkazujejo največjo razvitost.
Omejitve raziskave: Raziskava je omejena le na leto 2009 in enostavno statistično analizo.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Ugotovitve analize služijo splošnim knjižnicam pri načrtovanju strategije razvoja na območju in kot podlaga financerjem za primerno zagotavljanje sredstev za izvajanje knjižnične dejavnosti na posameznem območju. Pogoj za uspešno izpolnjevanje nalog vsake splošne knjižnice so namreč enakomerno oziroma usklajeno razviti vsi pogoji dela glede na strokovna priporočila. /

Ključne besede

splošne knjižnice; osrednje območne knjižnice; knjižnična območja; razvitost splošnih knjižnic

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bon, M., Karun, B. in Vodeb, G. (2010). Izvajanje dejavnosti posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic – poročilo za obdobje 2007–2009. Ljubljana: NUK. Pridobljeno 3. 2. 2011 s spletne strani http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/

IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah. (2002). V Splošne knjižnice: IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice (str. 69–71). Ljubljana: NUK.

Karun B. in Kodrič - Dačić, E. (2007). Izvajanje koordinacije in posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic v obdobju 2003–2006. Ljubljana: NUK. Pridobljeno 20. 8. 2011 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. (2003). Uradni list RS, št. 88.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2008). Uradni list RS, št. 70.

Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005). Ljubljana: RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.

Splošne knjižnice: IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice. (2002). Ljubljana: NUK.

Zakon o javnih financah (ZJF). (1999). Uradni list RS, št. 79.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.