CENA STANJA MATERIALNEGA VARSTVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V SLOVANSKI KNJIŽNICI

Kristina Košič Humar

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Namen članka je oceniti materialno varstvo knjižničnega gradiva v Slovanski knjižnici in ugotoviti stopnjo nujnosti ukrepov za spremembo pogojev varovanja.
Metodologija/pristop: Obravnava razmere v časovnem obdobju od decembra 2010 do junija 2011 v treh različnih skladiščih Slovanske knjižnice, kakor tudi vidike varovanja pri delu z gradivom. Za sistematično oceno in analizo dejavnikov tveganja in stopnje nevarnosti smo uporabili metodologijo S. Michalskega in R. Wallerja.
Rezultati: Opazovanje in analiza stanja sta pokazala težave z vzdrževanjem konstantne vlage in temperature, pojav plesni na gradivu ter konstrukcijske in izvedbene pomanjkljivosti novejše zgradbe. Izkazala se je tudi neprimernost umestitve depoja v kletne prostore, neprilagojenost klimatskih naprav standardom za shranjevanje gradiva ter neprimernost knjižnične opreme in napeljav. V skladiščih Slovanske knjižnice dosegajo nevarnosti, kot so neprimerna vlaga in temperatura, voda in ogenj, stopnjo, ki po Michalskem zahteva nujno ukrepanje.
Omejitve raziskave: Raziskava je omejena na depoje Slovanske knjižnice in se nanaša na sedemmesečno obdobje.
Izvirnost/Uporabnost raziskave: Prikazali smo način, kako ugotavljamo vzroke za poškodbe gradiva, prepoznavamo dejavnike tveganja in nevarnosti iz stanja gradiva in iz pogojev hranjenja, ter predvidevamo razvoj dogodkov. Omogoča razmislek o knjižnični opremi in kvalitetni gradnji knjižnic.

Ključne besede

njižnične zgradbe; knjižnična oprema; skladiščni prostori; varovanje knjižničnega gradiva; dejavniki tveganja; klimatski pogoji

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Adcock, E. P. et al. (2005). IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim. Ljubljana: Filozofska fakulteta; Arhiv RS.

Andjelov, M. et al. (2004). Podtalnica Ljubljanskega polja. Ljubljana: Založba ZRC.

Bahor, S. (2010). Knjižnično gradivo kot kulturna dediščine: teze za predavanje. Ljubljana: NUK. Pridobljeno 3. 7. 2011 s spletne strani: http://www.nuk.uni--lj.si/dokumenti/izobrazevanje/2010/bahor-dediscina.doc

Barbarič, Š. (1986). Štirideset let Slovanske knjižnice. Ljubljana: Slovanska knjižnica.

Chitrakar, P. in Dolenc, M. (2000). Arhitektura: Bežigrajska in Slovanska knjižnica: PID projekt. Ljubljana: MD Projekt.

Černe, M. in Dolenc, M. (2000). Bežigrajska in Slovanska knjižnica: Oprema: PZI. Ljubljana: MD Projekt.

Dejavnost koordinacije posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic: predlog programa 2011. (2010). Ljubljana. Pridobljeno 5. 5. 2011 s spletne strani http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/pages/files/Dejavnost%20kordinacije%20OOK_predlog%20programa%202011.docx

Deniša, M. in Vodopivec, J. (2009). Metodologija za pripravo ovrednotenja razmer v arhivskih depojih. V J. Vodopivec (Ur.), Arhivski depoji v Sloveniji (str. 69–73). Ljubljana: Arhiv RS.

Dšuban, L. (2000). Ogrevanje, prezračevanje s hlajenjem: Bežigrajska in Slovanska knjižnica: PGD. Ljubljana: Protech.

Erman, B. in Grm, B. (1998a). Elaborat varnosti pri delu za Bežigrajsko in Slovansko knjižnico, Einspielerjeva 1, Ljubljana. Ljubljana: CPZT.

Erman, B. in Grm, B. (1998b). Študija požarne varnosti za Bežigrajsko in Slovansko knjižnico, Einspielerjeva 1, Ljubljana. Ljubljana: CPZT.

Jarc, K. (2000). Vodovod in kanalizacija: Bežigrajska in Slovanska knjižnica: PGD. Ljubljana: Protech.

Jeraj, J. (Ur.) (2009). Ocena ogroženosti Mestne občine Ljubljana zaradi potresa. Ljubljana: MOL. Pridobljeno decembra 2010 s spletne strani http://www.ljubljana.si/file/405360/ogroenost_mol_potres-2009.pdf

Kunej, D. (2011). Vpliv nekaterih ključnih dejavnikov okolja na življenjsko dobo optičnih nosilcev podatkov. Knjižnica, 55 (1), 139–158.

Nyberg, S. (1987). Invasion of the giant mold spore. Washington, DC: Foundation of the American Institute for Conservation. Pridobljeno 10. 1 2011 s spletne strani: http://cool.conservation-us.org/byauth/nyberg/spore.html

Podatki samodejnih postaj: Ljubljana. (2011). Ljubljana: Agencija RS za okolje. Podatki pridobljeni marca 2011 s spletne strani http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20 in%20podatki/vreme_avt.html

Pihler, T. (2004, 23. julij). Potres bo, Fajfar je hišo saniral!. Dnevnik, 54, 12.

Pravilnik o poslovanju Mestne knjižnice Ljubljana. Pridobljeno 3. 5. 2011 s spletne strani http://www.mklj.si/index.php/pravilnik-o-poslovanju#dolznosti_knjiznice

Stepišnik, I. in Dolenc, M (1998). Elektroinstalacije: Bežigrajska in Slovanska knjižnica: PGD. Ljubljana: Protech.

Šega, J. (2009). Ocena stanja materialnega varstva arhivskega gradiva v depojih Zgodovinskega arhiva Ljubljana – enota v Škofji Loki. V J. Vodopivec (Ur.), Arhivski depoji v Sloveniji (str. 179–189). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Vaupotič, J. in Kobal, I. (1996). Radon v bivalnem okolju. Fizika v šoli, 2, 2–7.

Vodopivec, J. (2003). Trajnost dediščine na papirju. Arhivi 26 (1), 23–30.

Vodopivec, J. et al. (2006). Priporočila za varno osvetlitev premične kulturne dediščine. V J. Vodopivec (Ur.). Pol stoletja. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Vodopivec, J. (2009a). Rokopisna, tiskana in likovna dediščina na papirju, pergamentu in sorodnih nosilcih: arhivska, knjižnična in muzejska dediščina: dokumenti, knjige, fotografije, načrti, zemljevidi, lik. dela in podobno gradivo. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 1. 2. 2011 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/ Ministrstvo/Postopki/ dediscina/izpiti_nazivi/kr-skripta-pisna_in_graficna.pdf

Vodopivec, J. (Ur.) (2009b). Arhivski depoji v Sloveniji. Ljubljana: Arhiv RS. Pridobljeno 11. 7. 2011 s spletne strani: http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/ KONSERVACIJA/publikacije/Arhivski_depoji.pdf

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.