POMEN IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA BIBLIOTEKARJEV ZA DELO Z UPORABNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Adrijana Biba Starman, Primož Južnič, Drago Žagara

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: V članku obravnavamo pomen izobraževanja in usposabljanja bibliotekarjev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami. Raziskali smo, kakšen pomen izobraževanju in usposabljanju na to temo pripisujejo študenti bibliotekarstva in informatike ter študenti in diplomanti s posebnimi potrebami.
Metodologija/pristop: Z anketno metodo smo zajeli 31 študentov 3. letnika 1. stopnje študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika. Z metodo polstrukturiranega intervjuja pa smo spraševali 12 študentov in diplomantov s posebnimi potrebami. Pridobljene podatke smo analizirali in med seboj primerjali.
Rezultati: Analiza odgovorov anketirancev je pokazala veliko zanimanje študentov bibliotekarstva in informatike za delo z uporabniki s posebnimi potrebami ter željo po dodatnem izobraževanju in usposabljanju za takšno delo. Primerjava odgovorov anketirancev in intervjuvancev je pokazala različna dojemanja uporabnikov s posebnimi potrebami, kar dodatno potrjuje pomembnost izobraževanja in usposabljanja za delo z uporabniki s posebnimi potrebami.
Omejitve raziskave: Premajhna vzorca in nezmožnost posploševanja ugotovitev.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Prva raziskava, ki ugotavlja pomen izobraževanja in usposabljanja bibliotekarjev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami.

Ključne besede

uporabniki s posebnimi potrebami; izobraževanje; usposabljanje; bibliotekarji

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Burgstahler, S. (2008). Equal access: universal design of libraries. Washington: DOIT. Pridobljeno 4. 11. 2010 s spletne strani: http://www.washington.edu/doit/Brochures/Academics/equal_access_lib.htm

Deines Jones, C. in Van Fleet, C. (1995). Preparing staff to serve patrons with disabilities: a how to-do-it manual. New York: Neal-Schuman Publishers.

Epp, M. A. (2006). Closing the 95 percent gap: library resource sharing for people with print disabilities. Librayt trends, 54 (3), 411–429.

Holt, C. in Hole, W. (2003). Training rewards and challenges of serving library users with disabilities. Public libraries, 42 (1), 34–37.

Irvall, B. in Nielsen G. S. (2005). Access to libraries for persons with disabilities: checklist. The Hague: IFLA. Pridobljeno 22. 10. 2010 s spletne strani: http://archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf

Južnič, P. (2009). Trendi izobraževanja za delo v informacijskih dejavnostih. Organizacija znanja, 14 (4). Pridobljeno 4. 1. 2011 s spletne strani: http://home.izum.si/COBISS/OZ/2009_4/html/clanek_08.html

Kakovostno preživljanje prostega časa: splošna knjižnična pravica [»Novomeška deklaracija«]. (2005). Knjižničarske novice, 15 (10), 2 str. Dostopno tudi na: http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/pdf/oktober2005-priloga1.pdf

Koulikourdi, A. (2008). Library education and disability issues. Education for information, 26 (3–4), 203–212.

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. (2004). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 4. 10. 2010 s spletne strani: http://www.zrss.si/pdf/UPP_kriteriji.pdf

Robertson, L. (2007). Access for library users with disabilities. London: SCONUL. Pridobljeno 18. 9. 2010 s spletne strani: http://www.sconul.ac.uk/publications/pubs/access_disabilities.pdf

Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov. (2008). Uradni list RS, št. 37.