Prispevki

Revija trenutno ne sprejema prispevkov.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
 • NOVO! Revija bo od letnika 66 (2023) dostopna na tej povezavi. Na njej lahko avtorji tudi oddajate nove prispevke.
 • Članek predhodno še ni bil objavljen in trenutno ni v postopku recenziranja pri katerikoli drugi reviji.
 • Dosledno so upoštevana Navodila revije glede standardizirane znanstvene opreme, videza in tipologije dokumentov. V ta namen je pripravljena tudi Predloga za pripravo prispevka (v primeru težav se obrnite na uredništvo).
 • Naslov in podnaslov naj bosta napisana v slovenskem in angleškem jeziku. Besedilo naj bo napisano v prvi osebi množine ali neosebno. Avtor/ji naj bo/do vedno naveden/i z imenom in priimkom. Če je avtorjev več, naj sami določijo vrstni red navajanja. Poleg imena avtorja je treba navesti tudi morebitni akademski naziv ter institucijo, poštni in elektronski naslov.
 • Zahvala naj bo navedena na koncu prispevka.
 • Avtor/ji določi/jo do 5 (pet) ključnih besed.
 • Z izvlečkom (največ 250 besed) morajo biti opremljeni vsi znanstveni in strokovni članki. Vsebujejo naj namen članka, zasnovo, metodologijo in pristop, analizo rezultatov, omejitve raziskave in uporabnost študije v praksi ter izvirnost oziroma vrednost raziskave. Prevod v angleški jezik mora ustrezati besedilu v slovenskem jeziku.
 • Poglavja in podpoglavja naj bodo številčena po standardu SIST ISO 2145 (tj. 1, 1.1, 1.1.1 itd.).
 • Besedilo prispevka naj bo pisano z enojnim razmikom vrstic, pisavo velikosti 12, za poudarjene dele besedila se uporablja poševna pisava in ne podčrtana. Preglednice, slike, grafikoni itn. so vključeni v besedilo, ne pa ločeno na zaključek.
 • Prispevki lahko vsebujejo slikovno gradivo in grafične prikaze (fotografije, grafikone, zemljevide, skice, diagrame in podobno) ter preglednice (tabele), ki naj bodo oštevilčene in naslovljene z navedbami ustreznih virov (oziroma s soglasji izdajateljev). Avtorja/je prosimo, da slike čim večje ločljivosti priložijo posebej. Naslov preglednice mora biti napisan nad njo, naslov slike pa pod njo.
 • Opombe naj bodo zapisane pod črto na tekoči strani in oštevilčene z zaporednimi arabskimi številkami od začetka do konca besedila. Vsebujejo naj samo dodatno besedilo (avtorjeve komentarje), ne pa tudi bibliografskih referenc (citatov).
 • Citati naj bodo navedeni v oklepaju v besedilu prispevka po sistemu APA (tj. sistem Ameriškega psihološkega združenja).
 • Navedeni viri naj bodo po možnosti opremljeni s spletnimi povezavami (URL).
 • Datoteka s prispevkom naj bo v formatu OpenOffice, Microsoft Word, RTF.
 • V postopku oddaje so upoštevana tehnična navodila za pripravo prispevkov, ki bodo poslani v recenzijo, da se zagotovi slepo recenzijo.

Smernice za avtorje

Za avtorje - splošna načela ob predložitvi prispevka

Revija objavlja znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku. Izjemoma objavlja tudi znanstvene prispevke v drugih jezikih (nemškem, francoskem, italijanskem, hrvaškem jeziku ...). Druge prispevke, kot so bibliografije, krajši članki, ocene, poročila z znanstvenih in strokovnih posvetovanj, objave dokumentov, obvestil, razpisov ZBDS, njenih strokovnih teles ali področnih društev, pa objavlja le v slovenskem jeziku.

Vsak prispevek mora vsebovati kontaktne podatke avtorja/jev ter naziv in poštni naslov inštitucije, kjer je/so zaposlen/i.

Avtor/ji oddanega prispevka zagotavljajo, da je prispevek izvirno delo, ki še ni bilo objavljeno v drugi publikaciji oziroma ni v postopku za takšno objavo. Prav tako zagotavljajo, da so prispevki v celoti strokovno in znanstveno korektni. Pri pripravi prispevkov naj avtor/ji dosledno upošteva/jo navodila revije glede standardizirane znanstvene opreme, videza in tipologije dokumentov. Priporočamo tudi uporabo predloge za pripravo prispevka. 

Navodila za avtorje:
Navodila za pripravo prispevkov
Predloga za pripravo prispevka (vzorec prispevka)

Izjava o zasebnosti

Imena in e-poštne naslove, vnesene na straneh revije, bomo uporabljali izključno za potrebe te revije in ne bodo uporabljeni za kakršenkoli drug namen ali posredovani drugim.