Prispevki

Online prispevki

Ali že imate uporabniško ime/geslo za Knjižnica. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti?
Pojdi na vstop

Potrebujete uporabniško ime/geslo?
Pojdi na registracijo

Za oddajo prispevkov online in preverjanje statusa prispevkov je potreba registracija in prijava.

 

Navodila avtorjem

Za avtorje - splošna načela ob predložitvi prispevka

Revija objavlja znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku. Izjemoma objavlja tudi znanstvene prispevke v drugih jezikih (nemškem, francoskem, italijanskem, hrvaškem jeziku ...). Druge prispevke, kot so bibliografije, krajši članki, ocene, poročila z znanstvenih in strokovnih posvetovanj, objave dokumentov, obvestil, razpisov ZBDS, njenih strokovnih teles ali področnih društev, pa objavlja le v slovenskem jeziku.

Prispevke avtorji lahko oddajo tudi po elektronski pošti na naslov revija.knjiznica@nuk.uni-lj.si

Izjemoma lahko prispevke pošljete tudi v tiskani obliki na naslov uredništva:
Uredništvo revije Knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

Vsak prispevek mora vsebovati kontaktne podatke avtorja/jev ter naziv in poštni naslov inštitucije, kjer je/so zaposlen/i.

Avtor/ji oddanega prispevka zagotavljajo, da je prispevek izvirno delo, ki še ni bilo objavljeno v drugi publikaciji oziroma ni v postopku za takšno objavo. Prav tako zagotavljajo, da so prispevki v celoti strokovno in znanstveno korektni. Pri pripravi prispevkov naj avtor/ji dosledno upošteva/jo navodila revije glede standardizirane znanstvene opreme, videza in tipologije dokumentov. Priporočamo tudi uporabo predloge za pripravo prispevka. Ob oddaji prispevka mora/jo avtor/ji obvezno poslati tudi Dovoljenje za objavo prispevka v reviji Knjižnica v tiskani obliki na naslov uredništva.

Obrazci in navodila za avtorje:
Navodila za pripravo prispevkov
Dovoljenje za objavo prispevka v reviji Knjižnica (obvezna priloga ob oddaji prispevka)
Predloga za pripravo prispevka (vzorec prispevka)

 

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med procesom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.

 1. Članek predhodno še ni bil objavljen in trenutno ni v postopku recenziranja pri katerikoli drugi reviji.
 2. Na naslov uredništva je bilo posredovano Dovoljenje za objavo prispevka v reviji Knjižnica v tiskani obliki ali pa skenirano.
 3. Dosledno so upoštevana Navodila revije glede standardizirane znanstvene opreme, videza in tipologije dokumentov. V ta namen je pripravljen tudi Predloga za pripravo prispevka.
 4. Naslov in podnaslov naj bosta napisana v slovenskem in angleškem jeziku. Besedilo naj bo napisano v prvi osebi množine ali neosebno. Avtor/ji naj bo/do vedno naveden/i z imenom in priimkom. Če je avtorjev več, naj sami določijo vrstni red navajanja. Poleg imena avtorja je treba navesti tudi morebitni akademski naziv ter institucijo, poštni in elektronski naslov.
 5. Zahvala naj bo navedena na koncu prispevka.
 6. Avtor/ji določi/jo do 5 (pet) ključnih besed.
 7. Z izvlečkom (največ 250 besed) morajo biti opremljeni vsi znanstveni in strokovni članki. Vsebujejo naj namen članka, zasnovo, metodologijo in pristop, analizo rezultatov, omejitve raziskave in uporabnost študije v praksi ter izvirnost oziroma vrednost raziskave. Prevod v angleški jezik mora ustrezati besedilu v slovenskem jeziku.
 8. Poglavja in podpoglavja naj bodo številčena po standardu SIST ISO 2145 (tj. 1, 1.1, 1.1.1 itd.).
 9. Besedilo prispevka naj bo pisano z enojnim razmikom vrstic, pisavo velikosti 12, za poudarjene dele besedila se uporablja poševna pisava in ne podčrtana. Preglednice, slike, grafikoni itn. so vključeni v besedilo, ne pa ločeno na zaključek.
 10. Prispevki lahko vsebujejo slikovno gradivo in grafične prikaze (fotografije, grafikone, zemljevide, skice, diagrame in podobno) ter preglednice (tabele), ki naj bodo oštevilčene in naslovljene z navedbami ustreznih virov (oziroma s soglasji izdajateljev). Avtorja/je prosimo, da slike čim večje ločljivosti priložijo posebej. Naslov preglednice mora biti napisan nad njo, naslov slike pa pod njo.
 11. Opombe naj bodo zapisane pod črto na tekoči strani in oštevilčene z zaporednimi arabskimi številkami od začetka do konca besedila. Vsebujejo naj samo dodatno besedilo (avtorjeve komentarje), ne pa tudi bibliografskih referenc (citatov).
 12. Citati naj bodo navedeni v oklepaju v besedilu prispevka po sistemu APA (tj. sistem Ameriškega psihološkega združenja).
 13. Navedeni viri naj bodo po možnosti opremljeni s spletnimi povezavami (URL).
 14. Datoteka s prispevkom naj bo v formatu OpenOffice, Microsoft Word, RTF.
 15. Upoštevajte tehnična navodila za pripravo prispevkov, ki bodo poslani v recenzijo (navodila v angleščini).
 

Izjava o zasebnosti

Imena in e-poštne naslove vnesene na straneh revije bomo uporabljali izključno za potrebe te revije in ne bodo uporabljeni za kakršenkoli drug namen ali posredovani drugim.