Kadri v domoznanski dejavnosti – pregled stanja

Mira Petrovič

Izvleček


Namen: V prispevku sta predstavljena število in izobrazbena struktura kadra v domoznanski dejavnosti, kar je eden od pomembnih pokazateljev razvitosti te dejavnosti, ki v zadnjih desetletjih vse bolj pridobiva veljavo. Cilj raziskave je na podlagi zbranih podatkov ugotoviti, do kakšnih sprememb je prišlo pri zaposlovanju kadra v domoznanstvu in s kakšnimi novimi izzivi se domoznanci srečujejo pri svojem delu.
Metodologija/pristop: Pregledane so bile v preteklosti opravljene raziskave in analize stanja o organiziranosti domoznanske dejavnosti in kadrih v njej ter o domoznanskem gradivu in njegovi uporabi. Leta 2014 je bila v 58 splošnih knjižnicah in v Univerzitetni knjižnici Maribor izvedena raziskava o številu in formalni izobrazbi domoznancev ter času, ki ga namenjajo izvajanju domoznanske dejavnosti.
Rezultati: Primerjava podatkov je pokazala, da se je število strokovnih delavcev v domoznanski dejavnosti od 90. let 20. stoletja povečalo, prav tako se je povečalo število knjižnic, ki imajo domoznansko dejavnost organizirano v okviru samostojnega oddelka. Žal pa se število zaposlenih za polni delovni čas ni sorazmerno povečevalo, ampak je stagniralo, v deležu vseh zaposlenih strokovnih delavcev pa je celo upadlo.
Največ pozornosti domoznanski dejavnosti danes namenjajo v večjih knjižnicah, ki so praviloma osrednje območne knjižnice, ter v Univerzitetni knjižnici Maribor, kjer zaposlujejo usposobljen kader, ki ves delovni čas posveča opravljanju domoznanske dejavnosti. V manjših knjižnicah zaradi kadrovske podhranjenosti največkrat nimajo za polni delovni čas zaposlenega kadra, dejavnost opravljajo strokovni delavci v okviru drugih oddelkov in v precej manjšem obsegu.
Uporabnost raziskave ter omejitve: Pri vseh dosedanjih analizah se je pokazal problem pridobivanja relevantnih podatkov o obsegu domoznanskih zbirk in kadra za opravljanje domoznanske dejavnosti. To je posledica zelo različnih praks v knjižnicah ter pomanjkanja točnih podatkov, zaradi česar so navedbe knjižnic pogosto zgolj ocene. Kljub omenjenim omejitvam pa lahko ta pregled stanja služi kot dobra podlaga za oblikovanje predloga sprememb zakonske ureditve domoznanstva.

Ključne besede: splošne knjižnice, domoznanska dejavnost, razvojne perspektive, Slovenija


Full Text:

PDF

References


Navedeni viri

Bibliotekarski terminološki slovar. (2009). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Bon, M. (2013). Od vizije do strategije 2003–2013: deset let osrednjih območnih knjižnic. V M. Ambrožič in D. Vovk (ur.), Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika: zbornik referatov (str. 127–159). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Bon, M. (2016). Učinek koordinacije osrednjih območnih knjižnic (OOK) na digitalizacijo domoznanskega gradiva v obdobju 2003–2015. V P. Štoka, M. Petrovič in S. Maček (ur.), E- domoznanstvo: učinek sodobne informacijske tehnologije na domoznansko dejavnost v knjižnicah na Slovenskem (str. 35–44). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Filo, B. (1982). Domoznanska zbirka in domoznanske informacije. Knjižnica, 26(3–4), 171–185.

Glazer, J. (1963). Domoznanstvena tradicija in naloge pokrajinskih knjižnic. Knjižnica, 7(3–4), str. 11–125.

Goropevšek, B. (1995). Domoznanstvo včeraj, danes, jutri: razvoj domoznanstva in domoznanskih zbirk v slovenskih knjižnicah. Knjižnica, 39(3), str. 61–79.

Karun, B. (2009). Predgovor. V P. Štoka (ur.), Smernice delovnih skupin za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic z analizo vprašalnika o stanju domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah in UKM za leto 2007 (str. 5–7). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kavčič - Čolić, A. (2010). Trajno ohranjanje digitalnih virov: koncepti in metode. Knjižnica, 54(1–2), 99–119.

Kavčič - Čolić, A. (2011). Pregled stanja trajnega ohranjanja digitalnih virov v Sloveniji. Knjižnica, 55(1), 15–38.

Klasinc, J. in Sešek, I. (2010). Zbiranje obveznega izvoda spletnih publikacij v Narodni in univerzitetni knjižnici: zakonska podlaga in praktični vidiki. Knjižnica, 54(1–2), 121–135.

Kobe, T., Krapež, V., Novljan, S., Petrov, N., Rajh, B., Sepe, M. in Wagner, L. (1992). Domoznanska dejavnost v knjižničnem informacijskem sistemu Slovenije. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kodrič-Dačić, E., Bahor, S., Mrak, N., Vodeb, G. in Bon, M. (2014). Meritve razvitosti knjižnic in problematika določb Pravilnika o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (delovno gradivo). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kos, S. (1969). Zbiranje gradiva v študijskih knjižnicah. Knjižnica, 13(1–4), 58–63.

Krnel-Umek, D. in Rajh, B. (1985). Domoznanska dejavnost v slovenskem knjižničnoinformacijskem sistemu. Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor.

Krstulović, Z. (2016). Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) – osrednja slovenska digitalna knjižnica. V P. Štoka, M. Petrovič in S. Maček (ur.), E- domoznanstvo: učinek sodobne informacijske tehnologije na domoznansko dejavnost v knjižnicah na Slovenskem (str. 47–56). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Kurnik Zupanič, S., Praznik, V. in Stavbar, V. (1997). Specifičnost kadrov v domoznanski dejavnosti. Knjižnica, 41(2–3), str. 103–121.

Lesjak, B. in Vodeb, G. (2016). Stanje zagotavljanja digitalnih zbirk v slovenskih organizacijah s področja kulturne dediščine: rezultati tretje statistične raziskave ENUMERATE. Knjižnica, 60(1), 83–112.

Lujić, D., Hriberšek Vuk, N., Šuler Pandev, S., Klemen, A., Frković, A., Medic, M., … Bon, M. (2011). Stanje domoznanstva v splošnih knjižnicah v Sloveniji na dan 31. 12. 2009. Knjižničarske novice, 21(7), 7–10.

Maček, S. in Ožura, R. (2016). Kamra 2006–2016: domoznanski regijski portal digitalizirane dediščine slovenskih pokrajin. V P. Štoka, M. Petrovič in S. Maček (ur.), E- domoznanstvo: učinek sodobne informacijske tehnologije na domoznansko dejavnost v knjižnicah na Slovenskem (str. 69–77). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Mulej, D. (2005). Popis literature o domoznanski dejavnosti v slovenskih splošnih knjižnicah. Knjižnica, 49(3), str. 185–204.

Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega gradiva v splošnih knjižnicah. (2012). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Novljan, S. (1991). Splošnoizobraževalne knjižnice v letu 1990: (posnetek po vprašalniku). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Novljan, S. (2005). Domoznanska zbirka: neizkoriščene možnosti?. Knjižnica, 49(3), str. 7–37.

Perko, V. (2014). Sodelovanje kulturnih ustanov: nadloga ali stvar profesionalne etike. V M. Ambrožič in D. Vovk (ur.), Skupaj smo močnejši: povezovanje, sodelovanje in etično delovanje: zbornik referatov (str. 108–109). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Petrov, N. (1997). Domoznanska dejavnost v Knjižnici Mirana Jarca. V N. Petrov (ur.), O delu domoznanskega oddelka (str. 11–17). Novo mesto: Knjižnica Mirana Jarca.

Pirjevec, A. (1940). Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba sv. Mohorja.

Poslanstvo in vizija domoznanske dejavnosti v slovenskih knjižnicah. (2009). V P. Štoka (ur.), Smernice delovnih skupin za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic z analizo vprašalnika o stanju domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah in UKM za leto 2007 (str. 38). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. (2003). Uradni list RS, št. 88.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73.

Resman, S. (2005). Digitalna domoznanska zbirka. Knjižnica, 49(3), 39–52.

Smernice delovnih skupin za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic z analizo vprašalnika o stanju domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah in UKM za leto 2007. (2009). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Stavbar, V. (2007). Sekcija za domoznanstvo. V K. Stopar (ur.), 60 let strokovnega združenja slovenskih knjižničarjev (str. 147−150). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zakon o knjižničarstvu. (1982). Uradni list SRS, št. 27.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (2006). Uradni list RS, št. 69.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A). (2015). Uradni list RS, št. 92.

Viri podatkov

Anketa o stanju domoznanstva-stanje 31. 12. 2009. (2011). Ljubljana: Center za razvoj knjižnic, Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 15. 7. 2016 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/pages/page.php?id=99&psid=15

Frković, A. in Klemen, A. (2011). Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika za Osrednjeslovensko območje. Knjižničarske novice, 21(12), 9.

Lujić, D. in Hriberšek Vuk, N. (2001). Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika za Štajersko območje. Knjižničarske novice, 21(11), 8–12.

Pavlič, A. (2011). Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Pomursko območje. Knjižničarske novice, 21(10), 7–10.

Peperko Golob, D., Medic, M. in Kolarek, K. (2011). Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Dolenjsko območje. Knjižničarske novice, 21(8), 10–14.

Petrovič, M. (2011). Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Spodnjepodravsko območje. Knjižničarske novice, 21(11), 5–8.

Petrovič, M. in Peperko Golob, D. (2016). Delo in naloge domoznanca nekoč in danes: pogled iz prakse. V P. Štoka, M. Petrovič in S. Maček (ur.), E- domoznanstvo: učinek sodobne

informacijske tehnologije na domoznansko dejavnost v knjižnicah na Slovenskem (str. 9–15). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Splošne knjižnice: poročilo za leto 2009. (2010). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Splošne knjižnice: poročilo za leto 2014. (2015). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Statistični podatki o knjižnicah. (2005). Ljubljana: Center za razvoj knjižnic, Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 28. 7. 2014 s spletne strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Škvarč, I. (2011). Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Goriško območje. Knjižničarske novice, 21(12), 4–8.

Štoka, P. (2011). Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Obalno-kraško območje. Knjižničarske novice, 21(10), 4–6.

Šuler Pandev, S. (2011). Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Koroško območje. Knjižničarske novice, 21(9), 8–11.

Videc, A. (2011). Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Celjsko območje. Knjižničarske novice, 21(8), 4–9.

Visokošolske knjižnice: poročilo za leto 2009. (2010). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Visokošolske knjižnice: poročilo za leto 2014. (2015). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Zeni Bešter, J. (2011). Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Gorenjsko območje. Knjižničarske novice, 21(9), 4–7.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.