Senzorno ovirani in osebe z ovirami na področju branja pri dostopanju do bralnega gradiva v specialni in splošnih knjižnicah v Sloveniji

Darja Zaviršek, Marino Kačič, Gašper Krstulović, Ana M. Sobočan

Izvleček


Članek je analitična nadgradnja raziskave o vzpostavljanju infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim ter osebam z motnjami branja, ki je bila narejena za potrebe razvoja Knjižnice slepih in slabovidnih Minka Skaberne in pomeni nadaljevanje razmisleka o pomenu dostopa do branja ne samo za senzorno ovirane, temveč za vse osebe z ovirami na področju branja. Raziskava se je osredotočila na ljudi, ki bi potrebovali prilagojena gradiva, a imajo do njih omejen dostop: osebe z diagnozo slep in slaboviden, starejši, pri katerih je slab vid posledica starosti in bolezni, osebe z nevrološkimi boleznimi, motnjami in poškodbami, ki povzročajo ovire na področju branja, in osebe z večkratnimi diagnozami (fizične, senzorne in intelektualne ovire). Raziskava je temeljila na socialnem modelu ovire in se osredotočila na arhitekturne, ekonomske in socialne ovire na področju dostopa do branja. Ugotavljala je bralne navade, potrebe, ki jih imajo ljudje pri dostopanju do knjižnic, in povzela priporočila za spremembe s perspektive uporabnikov in potencialnih uporabnikov specialne in splošnih knjižnic. Implementacija Marakeške pogodbe v sozvočju s Konvencijo Združenih narodov o pravicah oseb z ovirami je v Sloveniji zelo pomembna, saj uvaja kategorijo »ovire na področju branja« in usmerja pozornost k univerzalnemu oblikovanju in univerzalnemu dostopu vseh ljudi z ovirami do knjižnic in bralnih vsebin.

Ključne besede: ljudje s senzornimi ovirami, ljudje z ovirami na področju branja, Knjižnica za slepe in slabovidne Minka Skaberne, univerzalno oblikovanje, Marakeška pogodba, branje, Slovenija


Full Text:

PDF

References


Navedeni viri

Council of the European Union. (2015). Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled: guidance for further work. Brussels: Council of the European Union. Pridobljeno 1. 12. 2016 s spletne strani: http://www.statewatch.org/news/2015/apr/eu-council-marrakesh-treaty-guidance-7321-15.pdf

Kodrič-Dačić, E. (2011). Knjižnične storitve za slepe, slabovidne in za osebe z motnjami branja v sistemu slovenskih javnih knjižnic. Knjižnica, 55(2–3), 17–32.

Kodrič-Dačić, E., Badovinac, B., Čander, M., Hrovat Merič, R., Janc, K., Schmidt, N., … Wraber, T. (2010). Vzpostavitev ustreznega statusa knjižnice za slepe in slabovidne v sistemu knjižnic. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kodrič-Dačić, E., Vodeb, G., Bon, M., Poličnik-Čermelj, T. in Vilar, P. (2014). Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja. Model Knjižnice za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja vključno z modelom zagotavljanja in koordinacije knjižničnih storitev za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja na področju celotne države. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 4. 2. 2017 s spletne strani: http://www.kss-ess.si/wp-content/uploads/2016/04/NUK-Izdelava-modela-KSS.pdf

Lid, I. M. (2014). Universal Design and disability: an interdisciplinary perspective. Disability and rehabilitation, 36(16), 1344–1349.

Pišek, M. (2016, 23. april). Knjižnica slepih in slabovidnih: igralci lahko pokvarijo zvočno knjigo. Dnevnikov objektiv, 11, str. 4.

Pullin, G.(2009). Design meets disability. Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of Technology.

WIPO. (2013). Diplomatic Conference to Conclude a Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities. Geneva: World Intellectual Property Organization. Pridobljeno 1. 12. 2016 s spletne strani: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/vip_dc/vip_dc_8_rev.pdf

WIPO. (2016). Main provisions and benefits of the Marrakesh Treaty 2013. Geneva: World Intellectual Property Organization. Pridobljeno 1. 12. 2016 s spletne strani: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_marrakesh_flyer.pdf

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. (2007). Uradni list RS, št. 16/2007, 68/2008, 110/2013, 56/2015 in 63/2016.

Zaviršek, D. (2000). Hendikep kot kulturna travma: historizacija podob, teles in vsakdanjih praks prizadetih ljudi. Ljubljana: Založba *cf.

Zaviršek, D. (2014). Time for recognition: people with disabilities today. Social dialogue magazine, 3(9), 4–11.

Zaviršek, D. (2015). Anthropology, social work and disability studies: researching diversity in Eastern Europe. V M. Treiber, N. Griessmeier in C. Heider (ur.), Ethnologie und Soziale Arbeit (str. 107–130). Opladen: Budrich UniPress.

Zaviršek, D. in Videmšek, P. (2009). Service users involvement in research and teaching: is there a place for it in Eastern European social work. Ljetopis socijalnog rada, 16(2), 207–222.

Zaviršek, D., Kačič, M., Krstulović, G. in Sobočan, M. A. (2013). Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Pridobljeno 1. 10. 2016 s spletne strani: http://www.kss-ess.si/wp-content/uploads/2016/02/FSD_Izvedbeni-projekt-zadovoljevanja-potreb.pdf

Zaviršek, D., Krstulović, G., Leskošek, V., Videmšek, P., Bohinec, M., Pečarič, E., … Poropat, K. (2015). Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji. Ljubljana: YHD ‐ Društvo za teorijo in kulturo hendikepa. Pridobljeno 9. 12. 2016 s spletne strani: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/NVO/FP_2007-2013_-_dosezki/MDI_Analiza_final.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.